Privacybeleid tedee app

I. DEFINITIES : In het kader van dit Privacybeleid hebben de begrippen met een hoofdletter, zoals Applicatie, Account enz. de betekenis die in de HIER beschikbare Reglement wordt bepaald, tenzij hieronder anders bepaald.. Persoonsgegevens: Persoonsgegevens, waarvoor de Verwerker de informatieverplichting nakomt, door middel van een ononderbroken informatieverstrekking die is opgenomen in het Privacybeleid. Jij: Jij, d.w.z. een natuurlijk persoon, wiens gegevens door ons als Verwerker worden verwerkt in verband met het gebruik van de Dienst door Jou. We of Verwerker: een entiteit die de Dienst aan de Gebruikers levert: Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gevestigd te Warschau (02-127), aan Karola Bohdanowicza 21/57, ingeschreven in het handelsregister van de Nationale Rechtbank van de hoofdstad Warschau, XII Economic Division van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, startkapitaal 2.400.000 PLN, volledig betaald. De Verwerker is een maker en een distributeur van de Tedee Applicatie. AVG: Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/WE (algemene verordening inzake gegevensbescherming). II. CONTACT MET BETREKKING TOT DE GEGEVENS : Alle verzoeken of vragen in verband met de uitoefening van Je rechten kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected] III. BEREIK VAN DE GEGEVENS : Alleen de Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst ("Contract") en andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals:
 • contact-, registratie- en verificatiegegevens, zoals login en e-mailadres, die nodig zijn om Jou te identificeren en de toegang van onbevoegde personen tot Jouw account te voorkomen;
 • Je IP-adres ter identificatie van je mobiele apparaat dat je gebruikt voor het gebruik van de Diensten;
 • gegevens over je apparaat, zoals fabrikant, apparaatmodel, besturingssysteem, taal;
 • algemene gegevens over de locatie (alleen verzameld om de diensten op de juiste manier te gebruiken - dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld het land omvatten);
 • gedetailleerde gegevens over de locatie van je mobiele apparaat, evenals het Slot (GPS alleen met Jouw toestemming);
 • toegang tot Je mobiele apparaat alleen om QR-codes te scannen die door de Verwerker ter beschikking zijn gesteld en die nodig zijn voor een goed gebruik van de Diensten;
 • gegevens die worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën;
 • gegevens om fraude te bestrijden en die vereist zijn op grond van wettelijke bepalingen tegen het witwassen van geld;
 • gegevens voor marketing- en analysedoeleinden, zodat de Diensten beter op Je behoeften kunnen worden afgestemd; en/of
 • andere gegevens die je aan ons verstrekt.
IV. DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING :
Doeleinden: Rechtsgronden:
Uitvoering van een contract, met inbegrip van het juiste gebruik van Diensten, het sluiten en uitvoeren van Transacties, en beveiliging, in het bijzonder - preventie van hackeraanvallen. Artikel 6, lid 1, onder b) AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst)
Statistische metingen en analytische gegevensverwerking om de goede werking van de applicatie te garanderen. Artikel 6, lid 1, onder b) AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst) of, wanneer de maatregelen niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, artikel 6, lid 1, onder f) AVG (rechtmatige belangen van de Verwerker)
Eigen marketing, inclusief internetmarketing, in het bijzonder retargeting, statistieken en marketinganalyse. Artikel 6, lid 1, onder f) AVG (rechtmatige belangen van de Verwerker)
Nieuwsbrieven Artikel 6, lid 1, onder a) AVG (toestemming van de betrokkene)
Fiscale, boekhoudkundige en andere doeleinden die voortvloeien uit de wettelijke verplichtingen van de Verwerker Artikel 6, lid 1, onder c) AVG (verwerking die nodig is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de Verwerker is onderworpen)
Telemetrische gegevens die onder meer via Microsoft AppCenter, Firebase en iOS worden verzameld. Artikel 6, lid 1, onder b) AVG en (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene) en artikel 6, lid 1, onder a) (toestemming van de betrokkene)
Het onderhouden van relaties en het informeren van voormalige en huidige klanten over diensten Artikel 6, lid 1, onder f) AVG (rechtmatig belang van de Verwerker)
V. RETENTIEPERIODE : Wij verwerken Je gegevens in gecodeerd formaat en niet langer dan nodig. Na de implementatie van het doel zullen de gegevens worden verwijderd in overeenstemming met ons bewaarbeleid, tenzij wettelijke bepalingen ons een verplichting opleggen om ze te bewaren. Afhankelijk van de wettelijke grond voor de verwerking kunnen de gegevens voor de volgende periode worden verwerkt:
 • indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract - niet langer dan de verjaringstermijn voor vorderingen die ermee verband houden (de Verwerker kan beslissen om de gegevens eerder te anonimiseren of te verwijderen);
 • wanneer de wettelijke grond voor de verwerking van de Persoonsgegevens in het legitieme belang van de Verwerker is - totdat een effectief bezwaar wordt gemaakt (de Verwerker kan beslissen over het eerder anonimiseren of verwijderen van de Gegevens);
 • wanneer de wettelijke grond voor de verwerking van Je Persoonsgegevens de door Jou verleende toestemming is - totdat deze wordt ingetrokken (de Verwerker kan beslissen over de eerdere anonimisering of verwijdering van de Gegevens);
 • indien de gegevens worden verwerkt voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden en voor doeleinden die verband houden met de preventie van het witwassen van geld - voor zover en voor een periode die in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
  VI. VRIJWILLIGE VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS : Het verstrekken van de Gegevens is vrijwillig, maar kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Contract en het juiste gebruik van de Producten. VII. ONTVANGERS : Je gegevens worden alleen in specifieke gevallen doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers: (a) naar behoren geautoriseerde entiteiten die door ons zijn gecontracteerd (verwerkers) en die diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld in verband met IT-systemen of marketingactiviteiten, (b) andere verantwoordelijken voor de verwerking die onafhankelijk beslissen over de verwerkingsdoeleinden en -maatregelen van Je Gegevens, bijvoorbeeld overheidsorganen van de staat of de lokale overheid. Elke overdracht van de Gegevens aan de ontvanger vindt alleen plaats op basis van een geldige en toepasselijke rechtsgrond. De Gegevens die aan de verwerkers ter beschikking worden gesteld, worden slechts in die mate ter beschikking gesteld dat zij het resultaat zijn van aan hen uitbestede diensten. VIII. JOUW RECHTEN : Je hebt altijd het recht om gratis:
 • toegang te hebben tot de Gegevens, ook om een kopie ervan te verkrijgen;
 • te verzoeken om correcties van Je Gegevens;
 • Je Gegevens te verwijderen (in gevallen die zijn voorzien in AVG), wat zal leiden tot het verwijderen van alle Gegevens, inclusief de Gegevens in de cloud van de Verwerker, met inachtneming van de Gegevens ten aanzien waarvan de Verwerker het recht of de plicht heeft om ze te verwerken volgens de toepasselijke wetgeving;
 • de verwerking van Je Gegevens te beperken;
 • de toestemming in te trekken - voor zover Je Gegevens onder deze toestemming worden verwerkt. Vergeet niet dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan;
 • de Gegevens over te dragen, d.w.z. van de Verwerker de Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat dat naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking kan worden verzonden, echter alleen wanneer deze Gegevens worden verwerkt op basis van Jouw toestemming of met het oog op de uitvoering van het Contract.
Indien je bedenkingen hebt bij de verwerking van Je Gegevens door ons kan je klacht indienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.uodo.gov.pl). IX. OVERDRACHT VAN DE GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN (BUITEN DE EER) : Onze partners bevinden zich in de eerste plaats in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Wij gaan er niet van uit dat de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, d.w.z. landen die zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) bevinden. Indien dit echter zou gebeuren, zouden wij nagaan of de partners een hoog niveau van bescherming van de persoonsgegevens garanderen en of aan alle eisen die voortvloeien uit de toepasselijke wettelijke voorschriften wordt voldaan. Als de gegevens worden doorgegeven aan een entiteit die in de derde partij is gevestigd en geen adequaat beschermingsniveau garandeert, gebruiken we beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Je hebt het recht om van ons te eisen dat we je een kopie van de standaard contractuele clausules bezorgen. X. GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING : Als onderdeel van de eigen marketingactiviteiten kunnen we advertenties van Onze producten of diensten met Jou delen buiten het toepassingsgebied. Naast de marketingactiviteiten voeren wij ook activiteiten uit die verband houden met de verbetering van onze diensten - wij analyseren de gegevens in de IT-systemen door middel van verschillende filters en tools. Deze operaties worden uitgevoerd op basis van ons legitiem belang (rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), AVG), bestaande uit het zoeken en groeperen van categorieën van personen om te bepalen welke reclameboodschappen interessant kunnen zijn, alsmede om onze diensten te verbeteren. Wij profileren of identificeren onze gebruikers niet, en wij nemen niet automatisch beslissingen ten aanzien van Jou op basis van de resultaten van de hierboven beschreven handelingen. XI. INFORMATIE OVER “COOKIES” : Om een goede werking van onze Diensten te garanderen, kunnen we soms kleine bestanden met informatiegegevens, zogenaamde cookies, op Jouw computer of mobiele apparaat plaatsen. Cookies zijn tekstbestanden die door de server op de computer of het mobiele apparaat worden opgeslagen. Op de server die de cookies heeft aangemaakt, heeft men toegang tot deze cookies. De tekst die de inhoud van de cookies vormt, bevat vaak identificatoren, website-namen en cijfers en karakters. De cookies zijn uniek voor gebruikte browsers of mobiele applicaties en stellen de websites in staat om verschillende gegevens op te slaan, waaronder Jouw voorkeuren. De (tijdelijke) sessiecookies worden na elk bezoek verwijderd en de permanente cookies - blijven voor vele bezoeken bewaard. We kunnen de cookiebestanden en soortgelijke technologieën gebruiken om: (a) online applicaties en diensten aan te bieden; (b) deze applicaties en diensten aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker en de optimalisatie ervan; zo maken cookiebestanden het met name mogelijk een apparaat te detecteren met behulp van de diensten online en een applicatie weer te geven in een versie die is afgestemd op zijn of haar individuele behoeften; (c) statistieken te creëren die inzicht geven in de manier waarop de gebruikers onze diensten gebruiken en die een verbetering van de structuur en de inhoud ervan mogelijk maken; (d) de sessie van de Gebruiker te behouden na het inloggen, daarom hoeft de Gebruiker niet de login en het wachtwoord op elke subsite in te voeren; (e) advertenties weer te geven, ook op een manier die rekening houdt met de voorkeuren van de Gebruiker. XII. WIJZIGEN/BIJWERKEN VAN INFORMATIE : Aangezien het privacybeleid de huidige informatie over de verwerking van de Gegevens is, kan de inhoud ervan veranderen, zodat deze in overeenstemming is met de feitelijke verwerking van Je Gegevens. Het huidige privacybeleid en de informatie over de laatste update zullen altijd beschikbaar zijn en we raden aan om het regelmatig te raadplegen.
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later