Tedee Smart Rental
Gebruiksvoorwaarden

 1.  DEFINITIES

  de beschrijving van de basistermen die worden gebruikt in de Algemene Voorwaarden (hieronder en in de tekst van de Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven) van de aanbieding ‘Tedee Smart Rental’:

  • Tedee, verkoper – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Warschau aan de Karola Bohdanowicza 21/57 Straat, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationale Gerechtshof onder nummer 0000712451, waarvan de dossiers worden bijgehouden door de Rechtbank voor de Hoofdstad Warschau in Warschau, XIIe Handelskamer van het Nationale Gerechtshofregister, TIN (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistieknummer): 369188621, e-mail [email protected], telefoonnummer: (+48) 22 307 72 67.
  • Cliënt – een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, met dien verstande dat de bestelling fysiek kan worden geplaatst door een minderjarige (de Minor), maar alleen onder toezicht van de Cliënt, die zijn/haar vertegenwoordiger is (bijv. ouder of voogd) in de zin van het toepasselijke recht. De activiteiten van Opdrachtgever en Minor, waaronder Opdrachten, zijn uitsluitend die van Opdrachtgever, die te allen tijde partij is bij de overeenkomsten met Tedee. Tenzij anders aangegeven, zijn alle bepalingen met betrekking tot de Opdrachtgever ook van toepassing op de Consument en de Ondernemer.
  • Consument– de klant die het apparaat/de apparaten heeft gekocht:
   • die niet direct verband houdt/houden met zijn of haar economische of beroepsactiviteit, of;
   • die rechtstreeks verband houdt/houden met zijn of haar bedrijfsactiviteit, wanneer uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat deze voor die persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn of haar bedrijfsactiviteit, zoals onder meer vastgesteld op basis van de desbetreffende registers en dossiers – geleverd aan een EU-lidstaat.
  • Party– een collectieve term die verwijst naar Tedee en de Klant.
  • Devices – apparaten, waaronder met name elektronische sloten, die Tedee aan de Opdrachtgevers presenteert en die het onderwerp van de Opdracht kunnen zijn.
  • Software – alle software van Tedee of derden die wordt gebruikt om de Apparaten te bedienen, in het bijzonder de Tedee App, onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst die is aangegaan door de Klant in overeenstemming met de Tedee App Algemene Voorwaarden.
  • Installatiediensten – aanvullende installatiediensten van de Apparaten die Tedee op een bepaald moment aan de Klant verleent in verband met de gesloten Opdracht, op tijdstippen en onder voorwaarden die individueel met de Klant zijn overeengekomen.
  • Order – Intentieverklaring van de Klant die een aanbod vormt tot aankoop van het Apparaat of de Apparaten die door de Verkoper worden aangeboden en die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een koopovereenkomst voor het Apparaat of de Apparaten, waarbij met name het type en het aantal Apparaten wordt gespecificeerd.
  • Client Defect – een gebrek als gevolg van de niet-overeenstemming van het Apparaat met de overeenkomst, in de zin van artikel 556 e.v. van het Poolse Burgerlijk Wetboek.
  • Consument Defect – een gebrek als gevolg van de niet-overeenstemming van het Apparaat met de overeenkomst, in de zin van artikel 6 en artikel 7 van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen.
  • Commerciële informatie – informatie over de Apparaten, verstrekt door Tedee. Commerciële informatie vormt geen “aanbod”, maar slechts een “uitnodiging tot het doen van een aanbod” door Tedee, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
  • Online Store / Store – online winkel beschikbaar op tedee.com, beheerd door Tedee. De Store en de afzonderlijke functionaliteiten daarvan worden beschikbaar gesteld op “as is”-basis, hetgeen betekent dat de Klant de Online Store en de functionaliteiten daarvan mag gebruiken in de omvang en in de mate, alsmede in de vorm, zoals deze op dat moment door de exploitant worden aangeboden.
  • Gegevens – alle informatie en gegevens met betrekking tot de Klant die worden verzameld in verband met het gebruik van de Online Store door de Klant, met inbegrip van de gegevens die rechtstreeks worden verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van het bestelformulier, alsmede de gegevens die worden verzameld met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën. In het bijzonder Persoonsgegevens – Gegevens die persoonsgegevens zijn in de zin van de bindende wettelijke bepalingen, verwerkt door Tedee. Een altijd actuele informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is te vinden in het Privacybeleid, dat altijd beschikbaar zal zijn op de website of in de Applicatie op een manier die het mogelijk maakt om het te verkrijgen en te reproduceren en de inhoud ervan op te slaan met behulp van het ICT-systeem van de Klant.
  • Betalingsexploitant – een entiteit die betalingstransacties uitvoert met betrekking tot de betaling van de Orderbedragen op de betalingsopdracht van de Klant.


 2. AlGEMENE INFORMATIE

  • Deze algemene voorwaarden (‘Reglement’) definiëren de regels voor:
   • het gebruik van de online winkel beschikbaar op tedee.com;
   • apparaten kopen in de winkel;
   • regels voor het registreren van een Tedee Account bij de Store
  • Niet anders bepaald in de Reglementen, zijn de hierin opgenomen bepalingen van toepassing op alle Apparaten die te koop worden aangeboden op de Site.


 3. REGISTRATIE EN INLOGGEN

  • Onverminderd de bepalingen van de Verordeningen, is het voor de aankoop van bepaalde Apparaten die worden aangeboden in de Store, vereist om een gebruikersaccount (‘Tedee Account’) te registreren en vervolgens in te loggen telkens wanneer de Klant toegang wil tot de geselecteerde functionaliteiten van de Store.
  • Registratie van een Tedee Account in de Store is vrijwillig en gratis, en een gedetailleerde beschrijving van het registratieproces is te vinden in Artikel 8. TEDEE ACCOUNT.


 4. PRODUCTINFORMATIE

  • Alle Apparaten die door de Verkoper in de Winkel worden aangeboden zijn gloednieuw, zonder defecten, hebben alle goedkeuringen die vereist zijn door de Poolse wet en de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie.
  • Productpagina’s van de Apparaten bevatten beschrijvingen, foto’s en, in het geval van geselecteerde Apparaten, ook informatie over het materiaal en de gebruiksregels. Foto’s van sommige Apparaten kunnen enigszins afwijken van de uiterlijke verschijning van het Apparaat, welke verschillen het gevolg kunnen zijn van, onder andere, verschillende instellingen van het scherm van de Klant, lichtomstandigheden, andere technische parameters van het Apparaat. De bovenstaande disclaimers zijn niet van toepassing op de technische specificaties en merk- en modelaanduidingen van het Apparaat die in de Winkel beschikbaar worden gesteld.
  • De Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen van Apparaten te wijzigen, promotionele acties en verkopen op de Winkel te organiseren en te annuleren, wijzigingen aan te brengen. Dit recht zal geen invloed hebben op de verworven rechten van Klanten, met inbegrip van de voorwaarden van Orders geplaatst vóór de ingangsdatum van de wijzigingen.
  • Alle inhoud die door de Verkoper in de Winkel wordt geplaatst en betrekking heeft op Apparaten vormt geen aanbod in de zin van artikel 66 van het Poolse Burgerlijk Wetboek, tenzij in dergelijke informatie uitdrukkelijk anders is bepaald. 5. PRODUCT BESTELLEN

  • De Klant kan 24 uur per dag, zeven dagen per week een Apparaat kopen uit het assortiment dat wordt gepresenteerd in de Winkel door een Bestelling te plaatsen via een speciaal formulier dat beschikbaar is in de Winkel.
  • Om een Bestelling te plaatsen, moet de Klant het Reglement lezen en aanvaarden, gecertificeerd door het juiste vakje aan te vinken alvorens de Bestelling af te ronden. Het niet accepteren van het Reglement tijdens de bestelprocedure verhindert het verkrijgen van het Apparaat/de Apparaten en het effectief plaatsen van de Order. Deze verplichting geldt niet voor Klanten met een actief Tedee Account die akkoord zijn gegaan met het Reglement tijdens het registratieproces van de account.
  • Om een Bestelling te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk dat de Klant zijn persoonlijke gegevens invult die in het Bestelformulier als verplicht zijn gemarkeerd. De Klant kan deze gegevens bewerken en wijzigen wanneer hij een Bestelling plaatst.
  • Na het verkrijgen van de bovenstaande informatie, selecteert de Klant het vakje beschreven: “Bestelling met betalingsverplichting” of vergelijkbaar.
  • Het plaatsen van een Bestelling door de Klant betekent het doen van een aanbod aan de Verkoper om een verkoopcontract af te sluiten voor het (de) Apparaat (Apparaten) dat (die) het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van de Bestelling.
  • Onmiddellijk na het plaatsen van een Bestelling ontvangt de Klant, bijvoorbeeld via elektronische communicatiemiddelen, een bevestiging van de aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering. Deze informatie vormt geen aanvaarding van de Bestelling van de Klant, maar geeft alleen aan dat de Verkoper is begonnen met het beoordelen van de haalbaarheid van de uitvoering van de Bestelling.
  • Op het moment dat de Klant de betalingsbevestiging ontvangt die door de Betalingsoperator is verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de Bestelling, is de koopovereenkomst van het (de) Apparaat (Apparaten) dat (die) het onderwerp is (zijn) van de Bestelling gesloten.
  • Gelijktijdig met het sluiten van de hiervoor bedoelde koopovereenkomst verleent Tedee hierbij, binnen de krachtens de Opdracht betaalde prijs, aan de Opdrachtgever een eeuwigdurende, niet-overdraagbare, niet-territoriale, herroepelijke licentie tot het gebruik van alle eigenschappen van de Software die is toegewezen aan de in de Opdracht gespecificeerde Apparaten (‘Softwarelicentie’).
  • Het verlenen van de Softwarelicentie geschiedt van rechtswege en vereist geen afzonderlijke verklaring van Tedee dienaangaande.
  • Aan het gebruik van de Software door de Klant is de voorwaarde verbonden dat de Klant de Software op zijn eindapparaat installeert en de Algemene Voorwaarden van de Tedee App accepteert.¬ De toegang tot de Software kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd worden beperkt, verminderd of ingetrokken in geval van schending van de daarin uiteengezette gebruiksregels voor de Software. 6. PRIJZEN EN BETALINGSMETHODEN

  • De bestelwaarde die in het bestelformulier wordt vermeld, omvat de prijs van het Apparaat (brutoprijs inclusief belasting over de toegevoegde waarde [BTW] en andere belastingen voor het bedrag dat voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving).
  • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden stemt de Klant in met het afgeven en ontvangen van facturen, inclusief correcties en duplicaten daarvan, beschikbaar gesteld in welke vorm dan ook, voor de levering van Apparaten door Tedee in elektronische vorm, zoals gedefinieerd in de Poolse BTW-wet.
  • Leveringskosten voor het/de Apparaat(en) worden telkens gespecificeerd tijdens de Bestelling en zijn inbegrepen in de totale waarde van de Bestelling. De totale waarde van de Bestelling omvat de prijs van het (de) Apparaat(en) en de leveringskosten, inclusief de installatiekosten van het (de) Apparaat(en), indien van toepassing.
  • Betaling voor de Bestelling kan geschieden via een van de betaalmethoden die beschikbaar zijn gesteld aan de Klant.
  • De huidige beschikbare betaalmethoden worden weergegeven in het bestelformulier.
  • De Betalingsoperator verwerkt de betaling van de Bestelling volgens zijn eigen algemene voorwaarden, die aan de Klant worden verstrekt voordat de betaling wordt verwerkt.
  • Tedee is niet verplicht aan de Betalingsoperator enige vergoeding te betalen voor het uitvoeren van betalingstransacties op de betaalopdracht van de Cliënt, gerelateerd aan de betaling van het Orderbedrag.
  • Als de Payment Operator om welke reden dan ook een betaling voor de Bestelling niet kan verwerken, betalen zij de betaling terug volgens hun algemene voorwaarden of andere toepasselijke wettelijke bepalingen.
  • Klachten over het niet of onjuist uitvoeren van de Bestelling door de Verkoper kunnen worden ingediend op het volgende e-mailadres: [email protected]. De klacht zal binnen 14 dagen in behandeling worden genomen. De Klant wordt per e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres waarvandaan de klacht is ingediend) op de hoogte gesteld van het resultaat van de klachtenprocedure. 7. INSTALLATIEDIENSTEN

  • Bij het maken van een aanbieding voor de aankoop van een bepaald Appliance, heeft de Klant de mogelijkheid om te kiezen voor een extra service in de vorm van installatie van het Appliance bij hem op locatie (‘Installation Services’).
  • De Installatiediensten worden geleverd door de onderaannemer van Tedee op basis van een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst (hierna: “Overeenkomst onderaannemer”). De regels voor het verlenen van de installatiedienst zijn beschikbaar op de website van de Store onder het tabblad “Installatiedienst”. 8. TEDEE ACCOUNT

  • Accountregistratie
   • Tenzij in de Algemene Voorwaarden anders is bepaald, moet de Klant, alvorens geselecteerde Apparaten en/of Software die door Tedee in de Store worden aangeboden, aan te schaffen, telkens een gebruikersaccount (Tedee Account) registreren. Registratie van een Tedee Account is geheel kosteloos en vrijwillig en kan door de Klant op elk moment worden geannuleerd.
   • Om een Tedee Account aan te maken, moet de Klant:
    • het relevante registratieformulier invullen en de vereiste persoonlijke/bedrijfsgegevens verstrekken;
    • lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid en accepteer de inhoud ervan.
    • inschrijven op de Tedee Nieuwsbrief (optioneel);
    • klik op “Account aanmaken”, “Opslaan” of een andere gelijkwaardige knop.
   • Het contract voor de levering van elektronische diensten onder de naam Tedee Account voor onbepaalde tijd komt tot stand op het moment dat de Klant op het bij de registratie aangegeven e-mailadres een bevestiging ontvangt van de registratie van Tedee Account.

  • Gebruik account
   • De Klant heeft toegang tot zijn/haar Tedee Account via het inlogpaneel, beschikbaar in het tabblad “Mijn Account” of gelijkwaardig, beschikbaar op de startpagina van de Store (www.tedee.com).
   • Loggen op Tedee Account in wordt uitgevoerd met behulp van het e-mailadres en wachtwoord vastgesteld door de Client.
   • Het wachtwoord is vertrouwelijk en om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om dit met derden te delen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het beschikbaar stellen van zijn/haar login en wachtwoord aan derden.
   • Bestellingen die door derden zijn geplaatst met gebruikmaking van het Tedee-account van de klant, om redenen die niet aan Tedee zijn toe te rekenen, worden geacht op naam van de klant te zijn geplaatst en zijn bindend voor de klant.
   • Er mag maar één Tedee Account worden toegewezen aan één e-mailadres.
   • In een Tedee-Rekening kan de Klant, in het bijzonder (Tedee-Rekening Rechten):
    • aankopen doen van geselecteerde, anderszins beperkte Apparaten en Software in de Store;
    • bestellingen plaatsen op basis van de gegevens die zijn toegewezen aan het Tedee Account (naam, achternaam, wettelijke naam, adres, BTW-nummer);
    • volg de status van bestellingen geplaatst via een Tedee Account (afhankelijk van beschikbaarheid);
    • geschiedenis van bestellingen in de winkel bekijken (afhankelijk van beschikbaarheid);
    • informatie ontvangen over lopende promotionele acties (indien geabonneerd op de Tedee nieuwsbrief).
   • Elke beëindiging, annulering of terugtrekking uit een Tedee Rekeningovereenkomst leidt tot verlies van alle Tedee Rekeningrechten na ontvangst van de bevestiging van Tedee dat de beëindigingsinstructie is geaccepteerd. In een dergelijk geval is de Tedee Rekening van de betreffende Cliënt niet langer actief en toegankelijk voor de Cliënt en worden alle door de Cliënt geplaatste orders, met uitzondering van die waarvoor de Opdracht(en) reeds is/zijn gesloten, geannuleerd.

  • Beëindiging account
   • De Klant heeft het recht om de Tedee Account service te beëindigen en ontslag te nemen uit Tedee Account Rechten op elk gewenst moment. Een verklaring van opzegging van de Tedee Account service kan worden ingediend in het accountpaneel van de klant, in het tabblad “Accountbeheer” of een vergelijkbaar tabblad.
   • Bevestiging van de instructie van de klant om af te zien van de Tedee Account service zal naar het e-mailadres van de klant worden gestuurd. Het Tedee Account kan, tenzij anders bepaald, opnieuw worden aangemaakt, zonder beperking door het hierboven beschreven accountregistratieproces te volgen.
   • Tedee is gerechtigd de Tedee Account service te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, ingaande aan het einde van de kalendermaand, indien Tedee afziet van verdere exploitatie van de Tedee Account service. Tedee is tevens gerechtigd het Tedee Account zonder opzegtermijn te beëindigen in geval van schending van Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever.
   • Tedee heeft het recht om de toegang tot het Tedee Account van de Cliënt te blokkeren als de Cliënt handelt ten nadele van Tedee, d.w.z. Tedee heeft het recht om de toegang tot het Tedee Account van de Cliënt te blokkeren als de Cliënt handelt ten nadele van andere Cliënten, de wet of de bepalingen van de Algemene Voorwaarden schendt, en ook als het blokkeren van de toegang tot het Tedee Account van de Cliënt wordt gerechtvaardigd door veiligheidsredenen, in het bijzonder door een inbreuk op de beveiliging van de Store of andere hacking activiteiten.
   • De blokkering van de toegang tot het Tedee Account van de Opdrachtgever om bovengenoemde redenen duurt de periode die nodig is om het probleem op te lossen dat de basis vormt voor de blokkering van de toegang tot het Tedee Account van de Opdrachtgever. Tedee stelt de Opdrachtgever op de hoogte van de blokkering van de toegang tot het Tedee Account van de Opdrachtgever per e-mail naar het adres dat de Opdrachtgever in het registratieformulier heeft opgegeven.
   • De Klant kan elektronisch of per post een klacht indienen bij Tedee met betrekking tot het gebruik van Tedee Account service. De Client dient een beschrijving van het probleem op te nemen in de klachtmelding. Tedee zal onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, de klacht in behandeling nemen en reageren naar de Cliënt. 9. HET HERROEPINGSRECHT

  • In overeenstemming met het toepasselijke recht kan de Consument een op afstand gesloten overeenkomst herroepen binnen 14 dagen vanaf de datum van fysieke overname van het Apparaat door de Consument of een door de Consument gemachtigde derde (d.w.z. afhalen bij de koerier).
  • Om de termijn voor herroeping van de overeenkomst in acht te nemen, is het voldoende als de Consument de informatie over de herroeping vóór het verstrijken van de termijn aan Tedee stuurt (het model van een verklaring van herroeping van de overeenkomst is opgenomen op de laatste pagina van deze Algemene Voorwaarden).
  • Het recht om de overeenkomst te herroepen is in het bijzonder niet van toepassing met betrekking tot:
   • Installatiediensten waarvoor de consument de prijs verschuldigd is, wanneer Tedee of een andere namens Tedee bevoegde partij de dienst met voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van de consument volledig heeft uitgevoerd en de consument vóór de uitvoering van de installatiediensten door Tedee of een andere namens Tedee bevoegde partij op de hoogte is gesteld van het feit dat hij na de uitvoering van de installatiediensten zijn herroepingsrecht zal verliezen en dit heeft erkend;
   • andere diensten waarbij de Consument uitdrukkelijk heeft verzocht dat een vertegenwoordiger van Tedee naar hem toe zou komen voor spoedreparatie of onderhoud; indien Tedee of haar onderaannemer aanvullende diensten verleent anders dan waar de Consument om heeft verzocht, of andere zaken dan reserveonderdelen verstrekt die nodig zijn voor het uitvoeren van de reparatie of het onderhoud, geldt voor de Consument het herroepingsrecht met betrekking tot aanvullende diensten of zaken.
   • overeenkomsten voor de verlening van diensten waarvoor de consument de prijs moet betalen, wanneer de consument de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht bij de consument thuis reparaties te komen verrichten en de dienst al volledig is verleend met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.
  • De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Apparaat/de Apparaten als gevolg van het gebruik van het Apparaat/de Apparaten dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het Apparaat/de Apparaten vast te stellen. Bij constatering van bovengenoemde gevallen behoudt Tedee zich het recht voor om de waarde van de retourzending waarop de Consument recht heeft te verminderen.
  • In geval van herroeping van de overeenkomst wordt de door de consument bestelde betaling uiterlijk binnen 14 dagen rechtstreeks teruggestort op de rekening waarvan is betaald. De kosten van terugzending van het product aan de ondernemer, waaronder met name de kosten van terugzending, zijn uitsluitend voor rekening van de consument.
 10. PRODUCTKLACHTEN & GARANTIE


  Voor het/de door Tedee aangeboden apparaat/apparaten geldt een garantie, waarvan de voorwaarden beschikbaar zijn op https://tedee.com/ (‘Garantie’).

  • Productklachtenprocedure voor klanten
   • Als er een Klantdefect wordt gevonden in een Product dat onder de Garantie valt, heeft de Klant het recht om te verzoeken:
    • reparatie van het Product (verwijdering van Klant Gebrek), of;
    • vervanging van het Product door een defectvrij exemplaar als het Product al tweemaal is gerepareerd, of;
    • terugbetaling van de prijs die voor het Product is betaald, als reparatie of vervanging niet mogelijk is.
   • Niettegenstaande het voorgaande heeft de onderneming het recht (naar eigen goeddunken) om het product te vervangen als de reparatie buitensporige kosten met zich mee zou brengen. Vervangen onderdelen of producten die onder een garantieservice worden geretourneerd, worden eigendom van het bedrijf.

  • Klachtenprocedure voor consumenten
   • Als er een Consumentendefect wordt geconstateerd in het Product dat onder de Garantie valt, heeft de Consument het recht om te verzoeken:
    • reparatie van het Product (verwijdering van het Consumentendefect), of vervanging van het Product door een defectvrij exemplaar, of:
    • prijsvermindering of volledige terugbetaling van de prijs betaald voor het Product, echter alleen als:
     • reparatie of vervanging niet beschikbaar is, zoals bevestigd door het Bedrijf, of
     • reparatie of vervanging niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, zoals bevestigd door het Bedrijf, of;
     • reparatie van het Product niet succesvol was en het Product defect blijft, of;
     • Consument Defect is significant en rechtvaardigt het verzoek om prijsvermindering/terugbetaling.
   • Als reparatie of vervanging van het product volgens de wensen van de consument buitensporige kosten met zich meebrengt, heeft de ondernemer het recht om in plaats daarvan een vervangings-/reparatieservice te bieden.
   • De prijsvermindering staat in verhouding tot de waardevermindering van het/de door de consument ontvangen product(en) in vergelijking met de waarde van het/de niet-defecte product(en). Het bedrijf vergoedt de consument binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring van de consument over de prijsvermindering.
   • In geval van terugbetaling zal het bedrijf de consument binnen 14 dagen terugbetalen, gerekend vanaf de dag waarop het bedrijf het product of de producten of het bewijs van terugzending heeft ontvangen.
   • In het geval van zowel een Klantdefect als een Consumentendefect in het Apparaat, kunnen klachten worden ingediend op het volgende e-mailadres: [email protected]. Elke klacht zal binnen 14 dagen in behandeling worden genomen. De Klant wordt per e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend) geïnformeerd over het resultaat van de klachtenprocedure.
   • Niettegenstaande de garantie van de verkoper (Tedee), vallen de apparaten ook onder de garantie van de fabrikant.
 11. GEGEVENSWAARDIGHEDEN EN VERIFICATIE

  • De Opdrachtgever is verplicht uitsluitend waarheidsgetrouwe Gegevens te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste Gegevens geeft Tedee het recht de uitvoering van de Opdracht onmiddellijk te staken.
  • Tedee behoudt zich het recht voor de Gegevens te verifiëren. Verificatie kan onder andere bestaan uit het sturen van een e-mail, naar het e-mailadres dat is opgegeven tijdens het plaatsen van een bestelling, wat een bevestiging van de bestelling door de Klant zal zijn.
  • Indien de Online Store wordt gebruikt door een door de Klant gemachtigd persoon, bijvoorbeeld een Minderjarige, vertrouwt de Klant de gegevens van deze persoon toe aan Tedee voor verwerking voor de in het Privacybeleid beschreven doeleinden.


 12. TECHNISCHE EISEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

  • Technische vereisten
   • Om ondersteuning voor een goede werking van de Online Winkel te garanderen, is het vereist om een apparaat met internettoegang te gebruiken en met een webbrowser die cookies en JavaScript ondersteunt geïnstalleerd. De exploitant raadt aan de nieuwste versies van webbrowsers te gebruiken, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox.
   • Indien de Klant andere versies van browsers gebruikt dan de laatst beschikbare, kan de Beheerder niet garanderen dat de Online Winkel naar behoren zal functioneren (dit geldt met name voor browsers in een versie lager dan een van de 3 laatste versies van een specifieke browser gepresenteerd op www.w3schools.com (statistieken over het gebruik van browsers wereldwijd). Bovendien kunnen in de browser geen extensies geïnstalleerd zijn die de werking van de Winkel negatief kunnen beïnvloeden.
   • Wilt u technische ondersteuning met betrekking tot de werking van de Winkel, neem dan contact met ons op via [email protected] of via een communicatiesysteem, indien dit beschikbaar is gesteld in de Online Winkel. De ondersteuning waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, zal zonder onnodige vertraging worden verleend (als u geen antwoord van ons ontvangt, neem dan opnieuw contact met ons op).
   • Support omvat geen diensten die niet door de exploitant worden geleverd. Ondersteuning wordt verleend op bonafide basis om de goede werking van de webwinkel te waarborgen en de exploitant is daarom in geen geval verplicht om deze in individuele gevallen te verlenen. Alle opmerkingen van klanten zijn echter waardevol voor de exploitant en helpen de hulpmiddelen van de webwinkel te verbeteren.

  • Verboden activiteiten
   • De Klant mag de Online Winkel uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Algemene Voorwaarden en de huidige functionaliteiten
   • Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Algemene voorwaarden zijn verboden, waaronder met name:
    • activiteiten die het functioneren van de Winkel kunnen verstoren, waaronder het belemmeren van de toegang tot functionaliteiten of het gebruik van de Winkel door andere Klanten,
    • virussen, bots of andere codes, bestanden of programma’s gebruiken (met name die welke scripts en toepassingsprocessen of andere codes, bestanden of hulpmiddelen automatiseren);
    • anderszins een dreigend risico vormt voor schade aan de winkel of Tedee, (d) illegale inhoud verzendt.

  • Toegankelijkheid
   • Hoewel de exploitant alles in het werk stelt om diensten op het hoogste niveau te leveren, kan de exploitant helaas niet uitsluiten dat de beschikbaarheid van de winkel tijdelijk wordt opgeschort in geval van onderhoud, inspectie, vervanging van apparatuur of in verband met de noodzaak tot modernisering of uitbreiding. 13. TOEGANG TOT DE SOFTWARE

  • Om volledige toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de Apparaten die via de Store te koop worden aangeboden, kan het nodig zijn dat de Consument de Software downloadt en installeert op zijn/haar smartphone.
  • De applicatie zal afzonderlijk beschikbaar zijn voor downloading door de Klanten in de door de Operator geselecteerde app stores van derden, waaronder, onder andere, Google Play en AppStore.
  • Als onderdeel van de Applicatie stelt Tedee Klanten in staat om de Apparaten op afstand te bedienen en om informatie en andere content te bekijken die in de Applicatie wordt gepresenteerd. Gedetailleerde gebruiksvoorwaarden van de Applicatie zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Tedee App. 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  • Tedee en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle wettelijke rechten, aanspraken en belangen in en op de Store, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt om de dienst te implementeren, en alle software die aan de Klant wordt geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Store, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die daarin bestaan, al dan niet geregistreerd, en waar ook ter wereld deze kunnen bestaan.
  • De Klant stemt er verder mee in dat de Winkel (met inbegrip van de software of enig ander onderdeel daarvan) eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. De Klant stemt ermee in dat hij dergelijke eigendomsinformatie of materialen op geen enkele wijze zal gebruiken, met uitzondering van het gebruik van de Winkel in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Geen enkel deel van de winkel mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. 15. BESCHIKBAARHEID

  • De Algemene Voorwaarden worden gratis en doorlopend beschikbaar gesteld in de Online Winkel, op een manier die het mogelijk maakt deze op elk gewenst moment te verkrijgen en te reproduceren en de inhoud ervan op te slaan.
  • De Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, hetgeen moet worden opgevat als een wijziging van bepalingen die van invloed zijn op de rechten of verplichtingen van de Partijen, omdat alleen de Voorwaarden die in de Winkel beschikbaar zijn op het moment dat de Bestelling wordt gesloten, van toepassing zijn op een specifieke Bestelling. 16. LIABILITEIT

  • DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, ERKENT EN STEMT DE KLANT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT NOCH TEDEE, NOCH ENIGE GELIEERDE ONDERNEMING, FUNCTIONARIS, DIRECTEUR, WERKNEMER, ADVOCAAT OF AGENT VAN TEDEE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDT MET BETREKKING TOT, EN DAT DE KLANT HIERBIJ AFSTAND DOET VAN, AFSTAND DOET VAN EN ERMEE INSTEMT GEEN CLAIMS IN TE DIENEN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN APPARATEN EN SOFTWARE AANGEBODEN DOOR TEDEE (HIERNA: “ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID”).
  • IN HET BIJZONDER VRIJWAART DE KLANT TEDEE VAN EN TEGEN ELKE ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET TIJDELIJK BEPERKEN, UITSCHAKELEN OF PERMANENT BLOKKEREN, IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DIT REGLEMENT, VAN DE TOEGANG VAN DE KLANT OF EEN DOOR DE KLANT GEAUTORISEERDE PERSOON TOT DE APPARATEN DIE WORDEN BEHEERD DOOR DE TEDEE CONNECT-SERVICE, EN ALLE SCHADE DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.
  • DE KLANT VERKLAART ZICH OOK DAT TEDEE AANBEVEELT DAT ALLE KLANTEN TOEGANG HEBBEN TOT FYSIEKE SLEUTELS TOT HUN BEZIT EN DAT HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE AANBEVELING KAN GEVOLGEN TOT GERESTRICTE TOEGANG TOT DE BEZITTEN VAN DE KLANT, WAARVOOR TEDEE NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN.
  • VERDER ONDERSCHRIJFT DE KLANT EN IS DE KLANT HET EROVER EENS DAT GEBRUIK VAN DE FUNCTIONALITEIT GEBOEKT DOOR DE SOFTWARE BINNEN HET TSH-AANBOD DE INSTALLATIE VAN AANVULLENDE SOFTWARE OP HET EINDDEVICE VAN DE KLANT KAN VEREISEN. TEDEE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE TIJDELIJKE OF PERMANENTE BEPERKING OF UITSCHAKELING VAN HET GEBRUIK VAN HET VOORGAANDE DOOR DE KLANT. TEDEE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TIJDELIJKE OF PERMANENTE BEPERKING OF STORING IN HET VERMOGEN VAN DE KLANT OM DE BOVENGENOEMDE FUNCTIES TE GEBRUIKEN ALS GEVOLG VAN EEN OORZAAK DIE IS TOE TE SCHRIJVEN AAN DE KLANT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EEN DEFECT IN HET EINDAPPARAAT VAN DE KLANT.
 17. FORCE MAJEURE

  • Tedee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de Klant voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de Klant liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongelukken, storingen in de dienstverlening door apparatuur en/of software en/of telecommunicatiestoringen, stroomstoringen, netwerkstoringen, storingen van externe dienstverleners (met inbegrip van aanbieders van internetdiensten en telecommunicatie).
  • De uitvoering van de Bestellingen en/of Software wordt dan opgeschort zolang een dergelijke gebeurtenis de getroffen partij verhindert haar verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen.
 18. GENERAAL RECHT

  • De ondernemer informeert over de mogelijkheid gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting en verhaalprocedures. De regels voor toegang tot deze procedures worden geregeld door aparte wetten van het land waar de consument woont. In het geval van een consumentengeschil raden wij aan contact op te nemen met de dichtstbijzijnde consumentenombudsman, de overheidsinspectie van handelsinspectie of een gewone rechtbank.
  • In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening betreffende ODR bij consumentengeschillen) biedt de ondernemer als in de Unie gevestigde ondernemer die online verkoop- of dienstenovereenkomsten aangaat, een elektronische link naar het ODR-platform (Online Dispute Resolution) voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Alle geschillen met betrekking tot de Algemene voorwaarden of de daarin beschreven rechtsbetrekkingen worden beheerst door het recht van Polen. De geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbanken en autoriteiten die bevoegd zijn voor de vestigingsplaats van Tedee, onder voorbehoud van onvoorwaardelijk bindende wettelijke bepalingen (conflictenrecht) en consumentenrechten. 19. COMPLETENESS

  • Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een uitspraak van een bevoegde autoriteit of rechter, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht blijven en Tedee en de Klant binden. 20. PROMOTIES

  • Tedee kan promotionele activiteiten uitvoeren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de voorwaarden van een specifieke promotie. In een dergelijk geval prevaleren de voorwaarden van een specifieke promotie boven de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
  • Zonder anders vermeld in de voorwaarden van de specifieke promotie, worden promoties niet gecombineerd.


 21. INWERKINGTREDING

  De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023.Bijlage nr. 1.
Template van een verklaring over de terugtrekking uit de overeenkomst

SJABLOON VAN EEN VERKLARING OVER DE HERROEPING UIT DE OVEREENKOMST
(dit formulier moet enkel worden ingevuld en teruggestuurd als u het contract wilt herroepen)

Geadresseerde [hier de naam van de handelaar, volledig postadres en e-mailadres]:
Ik/Wij () informeren hierbij () over mijn/onze () herroeping van de koopovereenkomst van de volgende producten ()/levering van de volgende diensten (*)
Datum van bestelling ()/ afhaling ():
Naam van de consument(en):
Adres van de consument(en):
Handtekening van de consument(en) (enkel als het formulier op papier wordt verzonden):
Datum: 

(*) Kras door wat niet van toepassing is.