Algemene Voorwaarden

  1. DEFINITIES waarin de basistermen worden beschreven die in de Algemene Voorwaarden worden gebruikt (hieronder vetgedrukt en in de tekst van de Algemene Voorwaarden):
   1. Tedee, Operator – Tedee Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Warschau, Karola Bohdanowicza 21/57, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder het nummer 0000712451, waarvan de registers worden bijgehouden door de Districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau, XII commerciële afdeling van de Nationale Rechtbank, NIP (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistisch nummer): 369188621, met een aandelenkapitaal van 2.400.000 PLN.
   2. Klant– een volwassen natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, met dien verstande dat de bestelling fysiek door een minderjarige kan worden geplaatst (de Minderjarige), maar alleen onder toezicht van de Klant, die zijn/haar vertegenwoordiger (bijv. ouder of voogd) is in de zin van het toepasselijke recht. De activiteiten van de Klant en van de Minderjarige, met inbegrip van de Transacties, zijn uitsluitend die van de Klant, die altijd partij is bij de overeenkomsten met Tedee.
   3. Klant – is de Klant die de Transactie verricht als consument in de zin van de bindende wettelijke bepalingen.
   4. Partij– een verzamelnaam die verwijst naar Tedee en de Klant.
   5. Apparaten– apparaten, met inbegrip van met name elektronische sloten, die Tedee aan de Klanten presenteert en die het onderwerp kunnen zijn van de Transactie, d.w.z. een verkoopovereenkomst van een specifiek Apparaat die tussen Tedee en de Klant wordt gesloten.
   6. Commerciële informatie– informatie over de Apparaten, verstrekt door Tedee. Commerciële informatie vormt geen “aanbod”, maar slechts een “uitnodiging tot het doen van een aanbod” door Tedee, zoals gedefinieerd door bindende wettelijke bepalingen.
   7. Diensten– aanvullende diensten die Tedee op een bepaald moment aan de Klanten verleent, samen met Transacties met betrekking tot Apparaten, waaronder:
    1. Dienst van toegang totde Applicatie – een door Tedee ter beschikking gestelde digitale software, die onder andere via Google Play en AppStore aan de Klanten ter beschikking kan worden gesteld en die bedoeld is voor installatie op een mobiel apparaat, waardoor de Klanten gebruik kunnen maken van het Slot – een Intelligent slot, waarvan de werking op afstand mogelijk wordt gemaakt door de functionaliteiten van de Applicatie.
    2. Installatiedienst voor het slot. Elk slot heeft een individuele ID in de vorm van een QR-code en een serienummer.
   8. Online Winkel / Winkel– online winkel beschikbaar op tedee.com, beheerd door Tedee. De Winkel en zijn individuele functionaliteiten worden ter beschikking gesteld op een “as is“-basis, wat betekent dat de Klant de Online Winkel en zijn functionaliteiten kan gebruiken in de omvang en in de mate, alsook in de vorm, die momenteel door de Operator wordt aangeboden.
   9. Gegevens– alle informatie en gegevens met betrekking tot de Klant die worden verzameld in verband met het gebruik van de Online Winkel door de Klant, met inbegrip van de informatie en gegevens die rechtstreeks worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van het bestelformulier, alsmede de informatie en gegevens die worden verzameld met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën. Met name, Persoonlijke Gegevens – Gegevens die persoonsgegevens zijn in de zin van de bindende wettelijke bepalingen, verwerkt door Tedee. Een altijd actuele informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is te vinden in het Privacybeleid, dat altijd beschikbaar zal zijn op de website of in de Applicatie op een manier die het mogelijk maakt om deze te verkrijgen en te reproduceren en de inhoud ervan op te slaan met behulp van het ICT-systeem van de Klant.
   10. Aanbieder van de Betaaldienst– een entiteit die betalingsverrichtingen uitvoert met betrekking tot de betaling van de transactiebedragen op de betalingsopdracht van de Klant.
 
 • TRANSACTIES , d.w.z. de wijze waarop Transacties tussen Tedee en de Klant in de Online Winkel worden gesloten:
 
   1. Transactie Een Transactie wordt alleen gesloten tussen Tedee en de Klant onder de voorwaarden die zijn vermeld in de Algemene Voorwaarden, in de gedetailleerde voorwaarden die zijn opgenomen in de Commerciële Informatie en in overeenstemming met het toepasselijke recht. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de voorwaarden in de Commerciële Informatie, hebben de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voorrang.
   2. Aanbod De Klant die geïnteresseerd is in het sluiten van een Transactie voor een specifiek Toestel zal Tedee een aankoopaanbod doen met behulp van het Transactieformulier dat beschikbaar is in de Winkel. Aanbiedingen kunnen 7 dagen per week, 24 uur per dag worden gedaan. De Transactiewaarde vermeld op het Transactieformulier omvat de prijs van het Toestel (brutoprijs inclusief belasting op de toegevoegde waarde {vat} en andere belastingen in het bedrag dat voortvloeit uit de toepasselijke wetgeving). Alvorens een offerte in te dienen, wordt de Klant geïnformeerd over de prijs en de eventuele bijkomende kosten die hij zal moeten maken met betrekking tot het afsluiten van de Transactie (met inbegrip van de leveringskosten op de door de Klant gekozen wijze binnen de beschikbare leveringswijzen in de Winkel of de kosten voor de installatie van het Slot, indien de installatiedienst door de Klant werd gekozen). Na het verkrijgen van de bovenstaande informatie, selecteert de Klant het beschreven vakje: “Bestelling met betalingsverplichting” of gelijkaardig. Een offerte wordt geacht te zijn ingediend nadat de Klant het volgende heeft gedaan: (i) het invullen van alle velden van het Transactieformulier die als verplicht zijn gemarkeerd en het verzenden van het formulier in overeenstemming met de functionaliteiten van de Winkel; (ii) het aanvaarden van de voorwaarden van de Betalingsoperator en het betalen van de Transactiewaarde binnen de termijn en volgens de voorwaarden die in de Winkel zijn gespecificeerd.
   3. Installatieservice De Dienst is zodanig aan de Transactie gerelateerd dat de Klant bij het plaatsen van een aanbod tot aankoop van een specifiek Apparaat de mogelijkheid heeft om een extra dienst te kiezen in de vorm van het installeren van het Slot. De Installatiedienst wordt geleverd door de onderaannemer van Tedee op basis van een dienstverleningsovereenkomst (hierna: “Onderaannemersovereenkomst“). De regels voor het verlenen van de installatiedienst zijn beschikbaar op de website van de Winkel onder het tabblad “Installatiedienst”.
   4. Totstandkoming van Transacties Onmiddellijk na het doen van een aanbod ontvangt de Klant, bijvoorbeeld via elektronische communicatiemiddelen, een bevestiging van het gedane aanbod, samen met de informatie dat de Aanbieder van de Betaaldienst de betaling van de Transactiewaarde moet bevestigen. De betalingsbevestiging door de Aanbieder van de Betaaldienst van de Transactiewaarde betekent aanvaarding van het aanbod en het aangaan – tussen de Klant en de Begunstigde – van de Transactie die betrekking heeft op de in het aanbod genoemde Apparaten. Onmiddellijk na het afsluiten van de Transactie wordt een bevestiging van het afsluiten van de Transactie en de betaling van de Transactiewaarde aan de Cliënt gestuurd, bijvoorbeeld via elektronische communicatie.
   5. Afwikkeling van Transacties De Aanbieder van de Betaaldienst voert betalingstransacties met betrekking tot de betaling van de Transactiewaarde op de betalingsopdracht van de Cliënt uit op basis van de door de Aanbieder van de Betaaldienst met name in de voorwaarden van de Aanbieder van de Betaaldienst aangegeven voorwaarden voor de overdracht van betalingen via de Aanbieder, met inachtneming van de bepalingen van de Voorwaarden. 2. De Begunstigde is niet verplicht om aan de Aanbieder van de Betaaldienst kosten te betalen voor de uitvoering van betalingstransacties op de betalingsopdracht van de Klant, die verband houden met de betaling van het bedrag van de Transactie. De betaling kan worden verricht via een van de aan de Klant ter beschikking gestelde betalingsmethoden. De momenteel beschikbare betalingsmethoden worden in het Transactieformulier getoond. Indien de Aanbieder van de Betaaldienst om welke reden dan ook niet in staat is een betalingstransactie op de betalingsopdracht van de Klant uit te voeren, betaalt de Aanbieder van de Betaaldienst het betalingsbedrag aan de Klant terug onder de voorwaarden die door de Aanbieder van de Betaaldienst zijn aangegeven in de betreffende Voorwaarden of in een ander rechtsinstrument dat door de Aanbieder van de Betaaldienst ter beschikking is gesteld.
   6. Klachten over Transacties Klachten over de niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de Transactie door Tedee kunnen worden verzonden naar het volgende e-mailadres: [email protected]. De klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen. De Klant zal over het resultaat van de klachtenprocedure worden geïnformeerd door middel van een e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres van waaruit de klacht werd ingediend).
   7. Informatie over het herroepingsrecht Volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen kan de Consument elke overeenkomst die op afstand wordt gesloten, bijvoorbeeld via de Online Winkel, binnen 14 dagen herroepen. Om de termijn voor herroeping van de overeenkomst te handhaven, is het voldoende dat de Consument de informatie over de herroeping voor het verstrijken van de termijn naar de andere partij bij de overeenkomst stuurt (het sjabloon is bij de Algemene Voorwaarden gevoegd). Het recht om de overeenkomst te herroepen is niet van toepassing: (a) op het onderwerp van de overeenkomst met de eigenschappen die de Consument in de door hem/haar geplaatste bestelling heeft aangegeven of die nauw verbonden zijn met zijn/haar persoon, (b) indien Tedee de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd vóór de verklaring van de Consument, (c) vanaf het moment dat Tedee reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Consument, waarvan de Consument door middel van een daartoe strekkend bericht aanvullend op de hoogte wordt gesteld, (d) waarbij de consument uitdrukkelijk heeft verzocht dat een vertegenwoordiger van Tedee bij hem/haar komt voor dringende reparaties of onderhoud; indien Tedee of zijn onderaannemer andere diensten verleent dan die waarom de Consument heeft verzocht, of andere onderdelen dan de voor de uitvoering van de reparatie of het onderhoud benodigde onderdelen levert, geldt het herroepingsrecht voor de Consument met betrekking tot de aanvullende diensten of onderdelen. In geval van herroeping van de overeenkomst wordt de door de consument bestelde betaling uiterlijk binnen 14 dagen rechtstreeks teruggestort op de rekening waarvan de betaling is gedaan.
   8. Klachten over betalingsverkeer Klachten betreffende de uitvoering van betalingstransacties door de Aanbieder van de Betaaldienst wordt door de Cliënt rechtstreeks aan de Aanbieder van de Betaaldienst gericht op de wijze en onder de voorwaarden die door de Aanbieder van de Betaaldienst zijn aangegeven. Indien de Klant een klacht over de uitvoering van betalingstransacties indient bij Tedee, zal Tedee zich inspannen om de klacht door te sturen naar de Aanbieder van de Betaaldienst.
 
 • NAUWKEURIGHEID EN VERIFICATIE VAN DE GEGEVENS De Klant is verplicht om alleen echte Gegevens te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste gegevens geeft Tedee het recht om de uitvoering van de Transactie onmiddellijk te staken. Tedee behoudt zich het recht voor om de Gegevens te verifiëren. De verificatie kan onder meer bestaan uit het sturen van een e-mail naar het opgegeven e-mailadres bij het plaatsen van een bestelling, wat een bevestiging van de bestelling door de Klant zal zijn. Indien de Online Winkel wordt gebruikt door een door de Klant gemachtigde persoon, bijvoorbeeld een Minderjarige, vertrouwt de Klant de gegevens van deze persoon toe aan Tedee voor de verwerking voor de doeleinden beschreven in het Privacybeleid.
   
 • TECHNISCHE EISEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
   1. Technische eisen en ondersteuning  Voor de goede werking van de Online Winkel is het noodzakelijk een apparaat te gebruiken met internettoegang en met een webbrowser die cookies en JavaScript ondersteunt. De operator raadt aan om de nieuwste versies van webbrowsers te gebruiken, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox. Indien de Klant andere versies van browsers gebruikt dan de laatst beschikbare, kan de Operator niet garanderen dat de Online Winkel naar behoren zal functioneren (dit geldt met name voor browsers in een lagere versie dan een van de 3 laatste versies van een specifieke browser gepresenteerd op www.w3schools.com (statistieken over het gebruik van browsers wereldwijd). Bovendien kan de browser geen extensies geïnstalleerd hebben die de werking van de Winkel negatief kunnen beïnvloeden. Indien je technische ondersteuning nodig hebt met betrekking tot de werking van de Winkel, neem dan contact met ons op via [email protected]of via een communicatiesysteem, als dat in de Online Winkel beschikbaar is gesteld. De in de vorige zin bedoelde ondersteuning zal zonder onnodige vertraging worden geboden (als je geen antwoord van ons ontvangt, neem dan opnieuw contact met ons op). Ondersteuning omvat geen diensten die niet door de Operator worden geleverd. Steun wordt verleend op bona fida-basis om de goede werking van de Winkel te waarborgen en daarom is de Operator in geen geval verplicht om deze steun in individuele gevallen te verlenen. Alle opmerkingen van de Klant zijn echter waardevol voor de Operator en helpen de tools van de Online Winkel te verbeteren.
   2. Verboden activiteiten De Klant mag de Online Winkel alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Algemene Voorwaarden en de huidige functionaliteiten. Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de Voorwaarden zijn verboden, met inbegrip van met name: (a) activiteiten die de werking van de Winkel kunnen verstoren, met inbegrip van het belemmeren van de toegang tot functies of het gebruik ervan door andere Klanten, (b) het gebruik van virussen, bots of andere codes, bestanden of programma’s (in het bijzonder die welke scripts en applicatieprocessen of andere codes, bestanden of tools automatiseren); (c) anderszins een dreigend gevaar voor schade aan de Winkel of Tedee inhouden, (d) het verzenden van illegale inhoud.
   3. Toegankelijkheid Hoewel de Operator alles in het werk stelt om diensten op het hoogste niveau te leveren, kan de Operator helaas niet uitsluiten dat de beschikbaarheid van de winkel tijdelijk wordt opgeschort in geval van een behoefte aan onderhoud, inspectie, vervanging van apparatuur of in verband met een behoefte aan modernisering of uitbreiding.
 
 • TOEGANG TOT DE APPLICATIE De applicatie zal beschikbaar zijn om te downloaden door de Klanten met betrekking tot de door de Operator geselecteerde app stores die toebehoren aan derden, waaronder Google Play en AppStore. Als onderdeel van de Applicatie stelt Tedee Klanten in staat om het Slot op afstand te bedienen en om informatie en andere inhoud die in de Applicatie wordt gepresenteerd te bekijken. Gedetailleerde voorwaarden voor het gebruik van de Applicatie worden uiteengezet in de algemene voorwaarden van de Applicatie.
   
 • BESCHIKBAARHEID De Algemene Voorwaarden worden gratis en voortdurend ter beschikking gesteld binnen de Online Winkel, op een manier die het mogelijk maakt om ze te verkrijgen en te reproduceren en de inhoud ervan op elk moment op te slaan. De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, wat moet worden opgevat als een wijziging van bepalingen die van invloed zijn op de rechten of verplichtingen van de Partijen, omdat alleen de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn in de Winkel op het moment van het sluiten van de Transactie van toepassing zijn op een specifieke Transactie.
   
 • TOEPASSELIJK RECHT Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of de daarin beschreven rechtsbetrekkingen worden onderworpen aan de wetten van Polen. De geschillen moeten worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en autoriteiten die bevoegd zijn voor de statutaire zetel van Tedee, onder voorbehoud van onvoorwaardelijk bindende bepalingen van de wet (wetsconflicten) en de rechten van de consument.
   
 • VOLLEDIGHEID Indien enige bepaling van de Voorwaarden wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven alle andere bepalingen van de Voorwaarden van kracht en bindend voor Tedee en de Klant.
   
 • PROMOTIES Tedee kan promotionele activiteiten uitvoeren onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de voorwaarden van een specifieke promotie. In dat geval hebben de voorwaarden van een specifieke promotie voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de specifieke promotie, worden de promoties niet gecombineerd.
   
 • INWERKINGTREDING De Algemene Voorwaarden treden in werking op 11 mei 2020.
  Bijlage 1Sjabloon van een verklaring over de terugtrekking uit de overeenkomst MODELVERKLARING OVER DE TERUGTREKKING UIT DE OVEREENKOMST Datum: Voer dag, maand en jaar in Dienstverlener: vul de volledige naam en het adres van de dienstverlener in Consument: vul naam en achternaam, correspondentie en elektronisch adres in Verklaring. Ik/Wij stellen je hierbij op de hoogte van de terugtrekking uit de volgende overeenkomst vermelding van de overeenkomst die op datum van sluiting is gesloten. handtekening van de klant(en)* (* uitsluitend vereist in geval van een papieren versie)  
  E-mail:  [email protected]
  Telefoon:  +31 85 888 8096