Privacybeleid

  1. CONTROLLER AND CONTACT: Verwerker van je persoonlijke gegevens (hierna te noemen de "Gegevens") is:
Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Warschau, Karola Bohdanowicza 21/57, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank onder het nummer KRS 0000712451, waarvan de registers worden bijgehouden door de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau in Warschau, XII commerciële afdeling van de Nationale Rechtbank, NIP (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistisch nummer): 369188621, met een volledig gestort aandelenkapitaal ten bedrage van 2.400.000 PLN (hierna te noemen de "Verwerker") Contact: Mocht je twijfels hebben over de verwerking van je gegevens, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: [email protected]  
 • REIKWIJDTE VAN DE GEGEVENS : Wij kunnen je Gegevens rechtstreeks bij jou verkrijgen, inclusief de contactgegevens die we via de elektronische bestelprocedure hebben verkregen. Vooral, maar niet altijd, kunnen deze gegevens bevatten: Gebruikers-ID, naam, achternaam, correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer (wettelijke grond: artikel 6 punt 1 letter b van de AVG) en informatie die tijdens het gebruik van de Dienst wordt verstrekt, met inbegrip van informatie die door cookies wordt verzameld, zoals bijvoorbeeld gebruikers-ID, naam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (wettelijke grond: artikel 6 punt 1 letter f van de AGV).
   
 • DOEL EN WETTELIJKE GRONDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING :
 
Doel van Gegevensverwerking Wettelijke gronden voor gegevensverwerking
Uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van het gebruik van de e-store, het aangaan en uitvoeren van transacties, en de beveiliging, met name - het voorkomen van hackaanvallen Artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (verwerking met het oog op de uitvoering van een contract)
Statistische metingen Artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG (verwerking met het oog op de uitvoering van een overeenkomst) of, indien dergelijke metingen niet nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst - Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (rechtmatige belangen van de Verwerker)
Eigen marketing Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (gewettigde belangen van de Verwerker)
Nieuwsbrieven Artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (gewettigde belangen van de Verwerker)
Externe marketing (marketing door derden), met name retargeting en marketingstatistieken en -analyses  Artikel 6, lid 1, onder a van de AVG (toestemming van de betrokken persoon)
Belastingen, boekhouding en andere doeleinden die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen van de Verwerker Artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG (verwerking die nodig is om aan de wettelijke verplichtingen van de Verwerker te voldoen)
 
 •   BEWAARTERMIJN: We verwerken de gegevens alleen zolang als nodig is. Wanneer het doel van de gegevensverwerking is bereikt, worden de Gegevens verwijderd in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dergelijke Gegevens te bewaren. Afhankelijk van de wettelijke gronden voor verwerking kunnen de Gegevens worden verwerkt voor de volgende perioden:
  • indien zij worden verwerkt op grond van een noodzaak tot uitvoering van de Overeenkomst - voor de duur van de Overeenkomst en tot het verstrijken van de daarmee samenhangende verjaringstermijn (de Verwerker kan besluiten de Gegevens vooraf te anonimiseren of te verwijderen);
  • indien zij worden verwerkt op grond van een rechtmatig belang van de Verwerker - totdat een succesvol bezwaar is ingediend (de Verwerker kan besluiten de Gegevens vooraf te anonimiseren of te verwijderen);
  • indien zij worden verwerkt op basis van een toestemming - tot de intrekking ervan (de Verwerker kan besluiten de Gegevens vooraf te anonimiseren of te verwijderen);
  • indien zij worden verwerkt op grond van de nakoming van een wettelijke verplichting van de Verwerker - in de omvang en voor een periode die nodig is om dergelijke verplichtingen in overeenstemming met de bindende wetgeving na te komen.
 • VRIJWILLIGE VERSTREKKING VAN GEGEVENS: De verstrekking van de Gegevens is vrijwillig.
 •   ONTVANGERS VAN GEGEVENS: Ontvangers van de gegeven Gegevenscategorieën kunnen zijn: a) Onze dienstverleners zoals bijvoorbeeld IT- of boekhouddiensten, b) autoriteiten die gerechtigd zijn om de Gegevens te ontvangen in overeenstemming met bindende wettelijke bepalingen. Elke overdracht van de Gegevens aan de ontvanger vindt alleen plaats op een geldige en wettelijk bindende grond.
 • JOUW RECHTEN: Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken - voor zover je Gegevens op basis van je toestemming worden verwerkt. Vergeet niet dat het intrekken van je toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór een dergelijke intrekking. Bovendien heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je Gegevens - voor zover je Gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen die door de Verwerker worden nagestreefd. Je rechten omvatten ook: recht op toegang tot je Gegevens, inclusief het ontvangen van een kopie ervan; recht op correctie van je Gegevens; recht op verwijdering van je Gegevens (alleen in gevallen voorzien door AVG); recht om de verwerking van je Gegevens te beperken; recht op overdraagbaarheid van Gegevens; recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. (www.uodo.gov.pl).
 •   OVERDRACHT VAN DE GEGEVENS AAN DERDE LANDEN: Voorlopig zijn we niet van plan de gegevens naar derde landen (d.w.z. de landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte)) over te dragen. Mocht dit echter wel gebeuren, dan zal dit gebeuren met inachtneming van alle eisen die voortvloeien uit de bindende wettelijke bepalingen. Indien een doorgifte plaatsvindt naar een entiteit die gevestigd is in een derde land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij veiligheidsmaatregelen toepassen, zoals standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.
 • GEEN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING: In het kader van onze marketing- en serviceverbeteringsactiviteiten analyseren we de gegevens in IT-systemen met behulp van verschillende filters en tools. Wij voeren deze activiteiten uit op basis van ons rechtmatig belang (rechtsgrond: artikel 6, punt 1, onder f van de AVG), dat bestaat uit het zoeken en groeperen van categorieën van personen om te bepalen welke reclameboodschappen van belang kunnen zijn, alsmede om onze dienstverlening te verbeteren. Wij nemen geen automatische beslissingen ten aanzien van Jou op basis van de resultaten van de hierboven beschreven activiteiten.
 • INFORMATIE OVER COOKIES: In het kader van de e-store worden cookies door ons en - mogelijk - door derden geplaatst. Afhankelijk van de levensduur van de cookies en andere technologieën gebruiken we twee hoofdtypen van deze bestanden: (a) sessiecookies - tijdelijke bestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen tot het uitloggen, het verlaten van de toepassing of het uitschakelen van de software (webbrowser); (b) blijvende - opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor de tijd die in de parameters van het cookiebestand is aangegeven of tot het moment dat ze door de gebruiker worden verwijderd. Als Je geen gebruik maakt van cookies, zullen de websites Je bij elk bezoek als een nieuwe Gebruiker behandelen. Als Je bijvoorbeeld van de ene site naar de andere wordt doorverwezen en vervolgens terugkeert naar de oorspronkelijke site, wordt Je niet herkend en moet je je opnieuw aanmelden. Je kunt cookies naar eigen goeddunken beheren en verwijderen. Je kunt alle cookies die op je apparaat zijn opgeslagen verwijderen en de meeste webbrowsers staan toe om cookies te blokkeren. Als Je dit echter doet, moet je je gebruikersinstellingen telkens als je de site of de applicatie bezoekt, wijzigen. Je kunt lezen hoe je cookies kunt beheren in de instellingen van je browser of op de speciale website.
 • ACTUALISEREN VAN INFORMATIE: Aangezien het Privacybeleid een actuele informatie over de verwerking van de Gegevens betreft, kan de inhoud ervan wijzigen, zodat deze in overeenstemming is met de feitelijke verwerking van je Gegevens. De huidige versie van het Privacybeleid zal samen met informatie over de datum van de laatste update altijd beschikbaar zijn in de Dienst.
   
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later