Garantie

GARANTIEKAART

ALGEMENE INFORMATIE TEDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (besloten vennootschap) correspondentieadres: Altowa 2, 02-386 Warschau mobiel:(+48) 884 088 011 e-mailadres: [email protected]

verleent de Cliënt hierbij Garantie voor een Product, waaraan deze Garantiekaart is toegevoegd.

ONDERWERP, PERIODE EN OMVANG VAN DE GARANTIE
 1. ONDERWERP VAN DE GARANTIE. De Garantie dekt alleen de mechanische duurzaamheid en het onderhoud van de functionele kenmerken van het Product, de mobiele app en de batterij worden niet gedekt door de Garantie. De Garantie is beperkt tot de gebreken van het Product die het gevolg zijn van een onjuiste productie ervan of van defecten in de voor de productie gebruikte materialen, met inachtneming van de voorwaarden die hierin zijn vastgelegd.
 2. GARANTIEPERIODE. De Garantie wordt verleend voor de periode van 24 maanden vanaf de ontvangst van het Product door de Klant.
 3. UITSLUITINGEN. De Garantie dekt geen defecten en schade aan het Product:
   • die bij de ontvangst bekend zijn geworden en waartegen de Klant geen bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig de overeenkomst,
   • veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik, exploitatie of onderhoud van het Product, in het bijzonder niet in overeenstemming met de handleiding voor het Product
   • die verband houden met onjuist transport, opslag, verwerking of montage door de Klant
   • kleine beschadigingen, inclusief krassen of deuken, die geen invloed hebben op de goede werking van het Product,
   • met betrekking tot slijtage-elementen, zoals beschermende coatings, tenzij dergelijke beschadigingen als direct gevolg van materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan,
   • fysieke schade die is ontstaan na het ophalen van het Product door de Klant, waaronder scheuren, vervormingen, krassen en eventuele gebreken zijn ontstaan,
   • oorzaken die buiten de controle van het Bedrijf liggen.
 4. GARANTIEVERLIES. Niettegenstaande de voorgaande uitsluitingen vervalt de Garantie en verliest de Klant alle rechten die daaruit voortvloeien, van rechtswege bij het ontstaan van een van de volgende omstandigheden:
   • het uitvoeren van wijzigingen of reparaties aan het Product door gebruik te maken van elementen of onderdelen van derden die niet door het Bedrijf zijn geautoriseerd,
   • het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door een persoon die niet de vertegenwoordiger van het Bedrijf is,
   • het aanbrengen van wijzigingen of veranderingen in het Product (door de Klant of door een externe partij) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, anders is het niet van kracht,
   • elke andere inbreuk op de Garantievoorwaarden door de Klant, met inbegrip van het niet indienen van een Klacht in overeenstemming met de hieronder gedefinieerde regels,
   • doorverkoop (of overdracht van rechten) van het Product door de Klant ten gunste van een derde.
 5. BEREIK VAN DE GARANTIE. Rechten uit de Garantie kunnen door de Klant worden uitgevoerd zonder beperkingen of extra kosten op het grondgebied van de Republiek Polen en de Europese Economische Ruimte. De Klant is de enige rechthebbende op de Garantie – de mogelijkheid om rechten en verplichtingen uit de Garantie over te dragen wordt hierbij uitgesloten.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN
 1. GARANTIESERVICES. Indien een defect van het Product dat onder de Garantie valt wordt ontdekt, heeft de Klant het recht om:
   • het Product te laten repareren (verwijdering van het defect) of – indien het product al tweemaal is gerepareerd – vervanging van het defecte product te eisen door een nieuw, defectvrij product, mits het Bedrijf het recht heeft (naar eigen goeddunken) om een nieuw product te leveren, indien de reparatie buitensporige kosten met zich mee zou brengen; OF
   • Het Bedrijf vragen om terugbetaling van de betaalde prijs – indien vervanging of reparatie van het Product niet mogelijk is.
 2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT. Indien een defect van het Product dat onder de Garantie valt wordt ontdekt, is de Klant verplicht om:
   • Onmiddellijk, echter niet later, dat op de 7de dag na de ontdekking van het gebrek, de Klacht in te dienen, met inachtneming van artikel 8 hieronder;
   • Alle mogelijke maatregelen nemen om een verdere toename van de omvang van de schade te voorkomen.
 3. KLACHT. De Klant dient de Klacht via elektronische post of telefoon in te dienen (bij de hierboven vermelde contactgegevens of andere actuele contactgegevens die door het Bedrijf aan de Klant worden verstrekt. Om volledig te zijn, dient de Klacht te bevatten: (i) de datum en het nummer van de bestelling, (ii) het relevante boekhoudkundige document, d.w.z. de factuur (een origineel of een scan/kopie), (iii) de beschrijving van het defect en (iv) de vermelding van een door de Klant gewenste Garantieservice. Het Bedrijf zal de ontvangst van de Klacht bevestigen door het toekennen van een casusnummer en het versturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 4. PROCEDURE. Binnen 30 dagen na het verkrijgen van de volledige Klacht, zal het Bedrijf:
   • De door de Klant aangegeven Garantieservice verlenen; OF
   • Andere Garantieservice te verlenen, naar eigen goeddunken, op voorwaarde dat de door de Klant aangegeven service (i) niet kon worden verleend of tot buitensporige kosten zou hebben geleid, OF (ii) niet beschikbaar was voor de Klant op basis van de Garantie;
   • De Klant informeren over een nieuwe verwachte termijn voor het in overweging nemen van de Klacht/het verlenen van de Garantieservice – indien de omvang van de gebreken het onmogelijk maakte om deze binnen de hierin gestelde termijn te verhelpen;
   • De Klant informeren over een negatieve uitkomst van de Klacht en zijn beslissing over de weigering om aan de Garantieverplichtingen te voldoen, motiveren.
SLOTBEPALINGEN
 1. ONTHEFFING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De Garantie dekt niet de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor de naleving van de lokale wetten, richtlijnen en documentatie, noch voor de juiste toepassing of geschiktheid van het Product voor het door de klant beoogde doel. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vernieling van het Product als gevolg van een andere reden dan de Garantie, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de dwingende bepalingen van de wet. Aansprakelijkheid van het Bedrijf uit hoofde van de wettelijke garantie voor zover de toepasselijke wettelijke bepalingen dit toestaan. De Garantie sluit de aansprakelijkheid van het Bedrijf niet uit op grond van onvoorwaardelijke bindende wettelijke bepalingen, waaronder vooral de rechten op bescherming van de consument.
 2. TOEPASSELIJK RECHT. De Garantie wordt onderworpen aan de bindende bepalingen van het Poolse recht, tenzij andere onvoorwaardelijk bindende lokale bepalingen moeten worden toegepast (in het bijzonder ten aanzien van de Klanten die consumenten zijn).
 3. INDIVIDUELE AANPASSING. Eventuele individuele wijzigingen van de garantievoorwaarden die tussen de Klant en het Bedrijf zijn overeengekomen, moeten schriftelijk worden bevestigd, anders zijn deze nietig.
 4. WIJZIGINGEN. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Garantievoorwaarden en de inhoud van de Garantiekaart te allen tijde te wijzigen zonder dat er een speciale procedure nodig is, op voorwaarde dat voor een bepaald Product de voorwaarden van de Garantie die op het moment van aankoop bindend zijn, van toepassing blijven.
 5. INWERKINGTREDING. Deze versie van de Garantiekaart is bindend vanaf 20 mei 2020.
  DEFINITIES
Garantie De verplichting van het Bedrijf om de Klant een garantieservice te verlenen in geval van een defect van het Product in de omvang en onder de voorwaarden die in de Garantiekaart zijn vermeld.
Garantiekaart Dit document dat de voorwaarden bepaalt voor de garantiediensten die het Bedrijf ten gunste van de Klant verleent.
Product Een product dat klaar voor installatie is en dat door het Bedrijf wordt vervaardigd, zijnde een deurslot.
Klacht Informatie over een gebrek van het product, die door de klant aan het Bedrijf wordt verstrekt, waarbij in ieder geval de in artikel 8 beschreven gegevens en informatie worden vastgesteld.
Bedrijf Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met zetel in Warschau, 2 Altowa Street, 02-386 Warschau, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank onder het KRS-nummer: 0000712451, waarvan de registers worden bijgehouden door de districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau in Warschau, 12e commerciële afdeling van de Nationale Rechtbank, NIP (fiscaal identificatienummer): 7010795542, REGON (statistisch nummer): 369188621, met een aandelenkapitaal van 2.400.000 PLN.
Klant Een entiteit die – als Koper – een Productverkoopovereenkomst met het Bedrijf heeft gesloten.
Defect Een materieel gebrek als omschreven in artikel 556, lid 1, van het Poolse burgerlijk wetboek
 
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later