APP Algemene Voorwaarden

 1. INLEIDING
  1. de App  De applicatie Tedee (“de App”) is een digitale applicatie (software) voor mobiele apparaten, geleverd door Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, via welke je toegang hebt tot bepaalde functionaliteiten en virtuele ruimte. Het belangrijkste doel van de App is om Je gebruik te laten maken van het slotmechanisme (het Slot) door middel van de afstandsbediening en de mogelijkheid om informatie en andere content die in de App wordt gepresenteerd te bekijken. Een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten die momenteel beschikbaar zijn via de App en de voorwaarden van hun beschikbaarheid zijn direct te vinden in de App.
  2. Tedee  De App is door ons ontwikkeld en wordt door ons aan Jou geleverd. (“Tedee”, “We/Ons”): Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Warschau, Karola Bohdanowicza 21/57 Street, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder het nummer 0000712451, waarvan de registers worden bijgehouden door de Districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau, XII Commercial Division van de Nationale Rechtbank, NIP (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistisch nummer): 369188621, met een maatschappelijk kapitaal van 2.400.000 PLN, volledig gestort.
 2. TEDEE APP. ALGEMENE REGELS
  1. Algemene voorwaarden  Door de App te openen, te downloaden of te gebruiken, ga je er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze AV en alle hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden. Tenzij anders aangegeven, zijn de inhoud van de App, de gegevens, inclusief software, het uiterlijk, de functionele lay-out, de inhoud en de grafische elementen, de databases, ongeacht hun aard, formaat en wijze van opname of presentatie, het eigendom van Tedee.
  2. Gebruik van de App  Je hebt het recht om te profiteren van de App in het kader van Jouw persoonlijke gebruik en voor zover toegestaan door de functionaliteiten die op dat moment in de App beschikbaar zijn. Je mag niet: (a) de App gebruiken voor een ander doel dan het beoogde doel; (b) de App gebruiken op elk ander mobiel platform dat Je niet bezit of beheert; (c) de App te distribueren of beschikbaar te stellen via een netwerk waar hij door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt; (d) de App te decompileren of reverse-engineeren, of te proberen dit te doen; (e) de App of de inhoud ervan te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, opnieuw te publiceren, te uploaden, te posten, te verzenden, in sublicentie te geven, te distribueren, te proberen de broncode ervan af te leiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken.
  3. Technische vereisten  Om de App te kunnen gebruiken, moet je deze downloaden op je mobiele apparaat (telefoon of tablet) van een relevante online store: (a) AppStore – voor iOS of (b) Google Play – voor Android. Voor de goede werking van de App is het nodig om een apparaat met internettoegang te gebruiken dat niet geroot is of een “jailbreak” gehand heeft, met de nieuwste versie van het iOs of Android-systeem. Als Je besluit de App te downloaden en te gebruiken op een apparaat dat niet aan deze criteria voldoet, kunnen wij niet garanderen dat de App goed zal functioneren. Bovendien kan je apparaat software hebben geïnstalleerd die de werking van de App negatief kan beïnvloeden.
  4. Support  Als je technische ondersteuning nodig hebt met betrekking tot de werking van de App, neem dan contact met ons op via [email protected]. We doen ons best om je zonder onnodige vertraging te ondersteunen (als je geen antwoord van ons ontvangt, neem dan opnieuw contact met ons op). Vergeet echter niet dat de steun alleen voortvloeit uit onze goede wil. Tedee heeft geen enkele verplichting om onderhoud en ondersteuning te leveren met betrekking tot de App. Hoewel wij kunnen proberen om je te helpen, zijn wij alleen verplicht om onderhoud of ondersteuning met betrekking tot de App te leveren als wij dit in een aparte overeenkomst hebben afgesproken of als dit vereist is volgens de toepasselijke wetgeving. Anders is het slechts een gunst die Wij Je mogen, maar niet moeten verlenen.
 3. REGISTRATIE
  1. Account  Het gebruik van de App vereist een actieve account binnen de App (“de Account”). Wij kunnen (maar zijn niet verplicht) de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de App alvorens de Account aan te maken, maar slechts in beperkte mate (een demo toegang).
  2. Registratie  Het aanmaken van het account vereist registratie in overeenstemming met de AV en de huidige opties die beschikbaar zijn in de App. Door een passend registratieformulier in te vullen en te accepteren: (a) verklaar Je dat Je deze AV hebt gelezen en alle bepalingen ervan accepteert, (b) zorg Je ervoor dat alle gegevens die Je in het registratieformulier hebt verstrekt, waarheidsgetrouw zijn. De Account wordt pas aangemaakt en het registratieproces wordt pas als succesvol beschouwd nadat Wij Je een bevestiging van een succesvolle registratie hebben gestuurd of weergegeven.
 4. BETALINGEN
  1. Gratis functies  Op de datum van inwerkingtreding van deze versie van de AV wordt de App (evenals alle daarin beschikbare functionaliteiten) gratis aan Jou ter beschikking gesteld. Dit kan, maar moet niet, op een bepaald moment veranderen.
  2. Betaalde functies  Tedee kan besluiten om kosten in rekening te brengen voor sommige of alle functionaliteiten in de App of voor de App zelf. In dat geval wordt je duidelijk en uitdrukkelijk geïnformeerd over een dergelijke wijziging en de toepasselijke kosten. Het verrichten van relevante betalingen kan noodzakelijk zijn om de App te kunnen blijven gebruiken (hetzij volledig, hetzij alleen in het kader van bepaalde functionaliteiten daarvan). Alle prijzen, kosten en betalingsschema’s zullen in de App worden verstrekt voor jouw referentie. Je dient betalingen uit te voeren op een wijze zoals beschreven in de App (vergeet in dat geval niet alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de betaling te verwerken). Omwille van Jouw veiligheid en transactie-efficiëntie kunnen betalingen worden beheerd door een derde partij die een professionele betalingsoperator is (alle noodzakelijke gegevens zullen aan jou worden verstrekt).
 5. DATA EN PRIVACY
  1. Persoonlijke gegevens  Wij willen je verzekeren dat je privacy voor ons van groot belang is. Wij verwerken je persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) alleen op de manier zoals beschreven in Ons Privacybeleid. Dit is een altijd actuele beschrijving van de regels voor de verwerking van Jouw persoonlijke gegevens in relatie tot de App. Je vindt er alle details over: (a) de omvang van Je persoonlijke gegevens die wij verwerken, (b) redenen waarom We dit doen, (c) die betrokken is bij het proces/waarmee Wij Jouw persoonlijke gegevens delen, (d) hoe lang We ze bewaren, (e) wat Je kunt doen of vragen aan Tedee met betrekking tot Jouw persoonlijke gegevens, (f) alle andere belangrijke zaken.
  2. Nauwkeurigheid en verificatie van gegevens  Je bent verplicht om alleen echte gegevens te verstrekken binnen de App, met name voor de doeleinden die verband houden met de registratie in de App. Het verstrekken van onjuiste gegevens geeft Tedee het recht om het verstrekken van de functionaliteiten van de App onmiddellijk te staken. Wij behouden ons het recht voor om de door Jou verstrekte gegevens te verifiëren door, onder andere, een e-mail met een activeringslink naar de Account te sturen naar het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is opgegeven. Je moet begrijpen dat het geven van onjuiste antwoorden in de App kan leiden tot het verkrijgen van onnauwkeurige en/of misleidende resultaten.
  3. Het toevertrouwen van gegevens  Wanneer Je de App gebruikt, vertrouw Je ons de verwerking van de volgende persoonlijke gegevens toe: (a) verzameld in het kader van de App – voor het doel en de omvang die nodig is om Jou te voorzien van de App-functionaliteiten (b) persoonsgegevens van personen die de Account gebruiken op basis van Jouw toestemming, met inbegrip van familie, vrienden, werknemers of medewerkers (indien van toepassing).
 6. TOEGANKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
  1. “as is”  De App, de functionaliteiten en de inhoud ervan worden beschikbaar gesteld op een “as is” basis, wat betekent dat Je de App alleen kunt gebruiken in de omvang en in de mate, alsmede in de vorm die op dat moment door Tedee wordt aangeboden, naar eigen goeddunken en op eigen risico.
  2. Toegankelijkheid  Hoewel we alles in het werk stellen om de App op het hoogste niveau te leveren, kunnen we helaas niet uitsluiten dat we de beschikbaarheid ervan tijdelijk kunnen opschorten in geval van een behoefte aan onderhoud, inspectie, vervanging van apparatuur of in verband met een behoefte aan modernisering of uitbreiding van de App.
  3. Aansprakelijkheidsbeperking  Tedee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schuld van Jou of een derde partij, waaronder in het bijzonder schade: (a) als gevolg van de onmogelijkheid om een contract uit te voeren of een dienst te leveren door het verstrekken van onjuiste gegevens of een overvolle e-mailbox of andere omstandigheden die het verstrekken van functionaliteiten van de App onmogelijk maken;(b) die ontstaan zijn in verband met het niet langer aanbieden van de App of het verwijderen van de Account, die ontstaan zijn als gevolg van een schending van de AV door Jou; (c) veroorzaakt aan derden als gevolg van Jouw gebruik van de App op een manier die in strijd is met de AV, de toepasselijke wetgeving of schending van de wet of rechten van derden door Jou; (d) veroorzaakt door informatie of materiaal dat door jou is gedownload of verzonden via internet; (e) als gevolg van handelingen of nalatigheden van derden die geen verband houden met jou of ons;(f) als gevolg van het verzenden van berichten naar het door Jou opgegeven e-mailadres dat door mailserverbeheerders wordt geblokkeerd, of van het verwijderen of blokkeren van e-mails door software die op het door Jou gebruikte apparaat is geïnstalleerd. Tedee is – voor zover wettelijk toegestaan – niet aansprakelijk voor verstoringen, waaronder onderbrekingen in de werking van de App als gevolg van overmacht, onrechtmatige handelingen van haar gebruikers of derden of incompatibiliteit van de App met jouw technische infrastructuur.
  4. Daadwerkelijke schade  Tedee is alleen aansprakelijk voor feitelijke schade (alle aansprakelijkheid voor gederfde winst, directe of indirecte winstderving is uitgesloten).
  5. Geen garantie  Tedee geeft geen garantie en wijst uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties met betrekking tot de App, alle functionaliteiten en diensten uitgevoerd of geleverd door of via de App af, inclusief, zonder beperking, alle garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de applicatie, dat de App aan je eisen zal voldoen of beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, veilige of foutvrije basis of dat defecten zullen worden verholpen. Voor zover dit niet wettelijk verboden is, zal Tedee of een van haar functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens Jou of iemand anders voor persoonlijk letsel of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolg-, straf-, morele of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of gegevens), goodwill of andere immateriële verliezen) zonder rekening te houden met de vorm van de actie en ongeacht of het gaat om een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, voortvloeiend uit of in verband met de App, enige functionaliteiten, diensten of inhoud van derden, met inbegrip van inhoud op of toegankelijk via de App of enige applicatie, website of document dat is gekoppeld aan, of het kopiëren, weergeven of gebruiken daarvan.
 7. KLACHTEN
  1. Klachten  Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen over het functioneren van de App. Klachten kunnen in elektronische vorm worden ingediend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]. Klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen. Wij informeren Je over het resultaat van de klachtenprocedure via een e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend) of via een systeembericht in de App.
  2. Klachten tegen derden  Tedee zal alleen klachten met betrekking tot de App in behandeling nemen. Indien Je ons een klacht stuurt met betrekking tot een dienst van een derde partij, inclusief de diensten van de betalingsoperator – indien de App op enig moment en in enige mate een betaalde dienst wordt of omvat – zullen wij Je informeren dat een dergelijke klacht ten onrechte aan ons is gericht en/of zullen wij Je helpen door de klacht door te sturen naar de betreffende derde partij. In het laatste geval zal je klacht in zijn geheel worden doorgestuurd (samen met de gegevens die je voor dit doel hebt verstrekt) Wij wijzen Je erop dat het doorsturen van eventuele klachten en/of het anderszins bijstaan van Je uitsluitend onze goede wil en eigen beslissing is, terwijl Je niet van ons kan verwachten dat wij dit doen of dat je in dat kader enige claims tegen Tedee kunt indienen.
 8. NALEVING VAN AV EN DE WET
  1. Verplichting  Je bent verplicht om de App uitsluitend te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen van de AV, bindende wettelijke bepalingen en met betrekking tot eventuele rechten van derden. Vergeet niet dat alle activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in de AV, verboden zijn.
  2. Verboden activiteiten  In het bijzonder mag je niet: (a) activiteiten ondernemen die de werking van de App kunnen verstoren, waaronder het belemmeren van de toegang tot de App of de daarin opgenomen inhoud; (b) spam en ongevraagde commerciële informatie verzenden en promotionele activiteiten uitvoeren die in strijd zijn met de AV door middel van de App of in verband daarmee; (c) virussen, bots of andere codes, bestanden of programma’s gebruiken (met name die welke scripts en applicatieprocessen of andere codes, bestanden of tools automatiseren);(d) ons of een derde partij blootstellen aan sancties, vervolging, civiele procedures of andere aansprakelijkheid;(e) de integriteit of de normale werking van Tedee of een derde partij schaden of verstoren; (f) het gebruik van de App door een ander bemoeilijken; (g) enige toepasselijke wet, regel of verordening schenden; of (h) anders een dreigend risico van schade voor ons, andere gebruikers van de App van derden vormen.
  3. Gevolgen  Tedee behoudt zich het recht voor om onmiddellijk te handelen om Jouw gebruik van de App te beperken, op te schorten of te beëindigen indien zij redelijkerwijs vaststelt dat Je deze AV, met inbegrip van met name de bepalingen 8.1. en 8.2. hierboven, hebt geschonden. Wij kunnen de overeenkomst tussen ons met onmiddellijke ingang (die van kracht wordt op het moment dat Je een dergelijke kennisgeving ontvangt) of met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen beëindigen. Wij zullen Je informeren over de situatie, onze beslissing en de toegepaste maatregelen, samen met een verantwoording daarvan. Als wij het redelijk vinden, kunnen wij een termijn vaststellen waarbinnen je de inbreuken moet staken en de gevolgen ervan moet verhelpen voordat wij andere stappen ondernemen. Houd er rekening mee dat Tedee naar eigen goeddunken kan kiezen uit alle beschikbare maatregelen, terwijl de toepassing daarvan Je verdere aansprakelijkheid voor Je inbreuk niet uitsluit (incl. gerechtelijke procedure).
 9. JURIDISCH
  1. Toepasselijk recht  Alle geschillen met betrekking tot de AV of de daarin beschreven rechtsbetrekkingen worden onderworpen aan de wetten van Polen, tenzij onvoorwaardelijk bindende wettelijke bepalingen anders bepalen (bijv. als u een consument bent, kunnen wij verplicht zijn de lokale wetten van de plaats waar je gevestigd bent, toe te passen).
  2. Jurisdictie  Alle geschillen met betrekking tot de AV of de daarin beschreven rechtsbetrekkingen moeten worden overwogen door de autoriteiten en de rechtbanken die door de onvoorwaardelijke wettelijke bepalingen worden aangewezen, op voorwaarde dat deze wetten dit vereisen (bijv. de wetten inzake consumentenbescherming). Anders moeten de geschillen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken en autoriteiten die bevoegd zijn voor de statutaire zetel van Tedee.
  3. Consumenten  Als je de App gebruikt als consument (zoals gedefinieerd in de bindende wettelijke bepalingen), ben je niet gebonden aan dergelijke bepalingen van de AV die werden of zullen worden beschouwd als onrechtmatige contractuele bepalingen (misbruikclausules) in een definitieve uitspraak van de bevoegde autoriteit of in een andere procedure die een dergelijk effect oplegt.
 10. LOOPTIJD
  1. Conclusie  Jij en Tedee sluiten de overeenkomst voor het verlenen van toegang tot de App op het moment dat Wij de correcte afronding van de registratieprocedure en het aanmaken van het Account bevestigen.
  2. Termijn en beëindiging  De overeenkomst tussen Jou en Tedee wordt voor onbepaalde tijd gesloten, wat betekent dat deze niet beperkt is in de tijd en bindend blijft totdat Je of Wij besluiten de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst tussen ons vervalt nadat Je de procedure voor het verwijderen van het Account hebt afgerond, die via de App-interface moet worden geïnitieerd en uitgevoerd door de relevante instructies daarin op te volgen.
  3. Herroepingsrecht  Als je de App gebruikt als consument (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wettelijke bepalingen), kun je elke overeenkomst voor het leveren van diensten die op afstand zijn gesloten binnen 14 dagen herroepen. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat Je een verklaring van herroeping naar Tedee stuurt voor het verstrijken van de bovenvermelde termijn (Je kunt het sjabloon gebruiken dat als bijlage nr. 1 bij dit document is gevoegd). Je kunt je niet terugtrekken uit de overeenkomst:(a) met betrekking tot een dienst met eigenschappen die door Jou in de bestelling zijn gespecificeerd of die nauw verwant zijn aan Jouw persoon, (b) als We de dienst volledig hebben geleverd voordat de verklaring is ingediend, (c) vanaf het moment dat wij de dienst al zijn begonnen (Je wordt hierover aanvullend geïnformeerd door een passend bericht). In het geval van een effectieve, rechtmatige herroeping, zullen alle onverschuldigde betalingen die Je hebt gedaan binnen 7 dagen direct worden teruggestort op de rekening van waaruit de betaling is gedaan.
 11. ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Beschikbaarheid  De AV worden gratis en continu beschikbaar gesteld binnen de App, op een manier die Jou in staat stelt deze te verkrijgen en te reproduceren en de inhoud ervan op elk gewenst moment te downloaden/op te slaan.
  2. Volledigheid  Indien een van de bepalingen van de AV wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven alle andere bepalingen van de AV van kracht en bindend voor ons.
  3. Wijzigingen  Tedee heeft het recht om de App op elk moment en in elke omvang te wijzigen. Wij hebben ook het recht om de AV te wijzigen, wat moet worden opgevat als een wijziging van de bepalingen die van invloed zijn op de rechten of verplichtingen van Jou of van ons. Dit gebeurt meestal wanneer dit vereist is door een wijziging in de App of in het geval van een wetswijziging die van invloed is op de rechtsverhouding tussen ons. Indien mogelijk wordt Je vooraf op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen (normaal gesproken ten minste zeven dagen voordat deze van kracht worden). In ieder geval zal elke wijziging uiterlijk op het moment dat Je de App voor het eerst opent nadat de wijziging bindend is geworden, aan Jou worden meegedeeld. Informatie over de wijziging en de gewijzigde versie van de AV zal in de App beschikbaar worden gesteld. Wij zijn van mening dat de wijzigingen altijd ten goede komen, maar als Je niet akkoord gaat met een van de aangebrachte wijzigingen, heb je altijd het recht om de Overeenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van de Account verwijderingsprocedure en het verwijderen van de App van je apparaat.
  4. Versie  De bindende versie van de Algemene Voorwaarden is altijd te vinden in de App. Deze versie van de AV treedt in werking op 11 mei 2020.
 
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later