Regulamin Aplikacji

  1. WPROWADZENIE
   1. Aplikacja Aplikacja Tedee (“Aplikacja“) to cyfrowe oprogramowanie na urządzenia mobilne, udostępniane przez Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do określonych funkcjonalności i przestrzeni wirtualnej. Głównym celem Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z mechanizmu zamka (“Zamek”) poprzez jego zdalną obsługę, a także możliwość przeglądania informacji i innych treści prezentowanych w Aplikacji. Szczegółowy opis funkcjonalności, które są aktualnie dostępne za pośrednictwem Aplikacji, oraz warunki korzystania z nich znajdują się bezpośrednio w Aplikacji.
   2. Tedee Aplikacja została stworzona i jest udostępniana Użytkownikowi przez (“Tedee”, “My”): Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, kapitał zakładowy 2.400.000 zł, opłacony w całości.
  1. APLIKACJA TEDEE. ZASADY OGÓLNE
   1. Ogólne warunki Poprzez uzyskanie dostępu, pobranie lub korzystanie z Aplikacji, Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszystkich postanowień w nim zawartych. Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość Aplikacji, dane, w tym oprogramowanie, wizualizacja, układ funkcjonalny, zawartość i elementy graficzne, bazy danych, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub prezentacji, są własnością Tedee.
   2. Korzystanie z Aplikacji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji w zakresie własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonym przez funkcje dostępne w Aplikacji w danym momencie. Użytkownik nie ma prawa: (a) używać Aplikacji do celów innych niż zgodnie z jej przeznaczeniem; (b) używać Aplikacji na jakiejkolwiek innej platformie mobilnej, której Użytkownik nie jest właścicielem lub nad którą nie sprawuje kontroli; (c) rozpowszechniać lub udostępniać Aplikacji za pośrednictwem Internetu, gdzie mogłaby być używana przez wiele urządzeń jednocześnie; (d) dekompilacji lub odtwarzania kodu źródłowego Aplikacji lub podejmowania prób w tym celu; (e) wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania, sprzedawania, kopiowania, powielania, publikowania, ponownego publikowania, przesyłania, udzielania sublicencji, rozpowszechniania, podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikowania lub tworzenia utworów pochodnych Aplikacji lub jakiejkolwiek jej zawartości.
   3. Wymogi techniczne Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik powinien pobrać ją na swoje urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z odpowiedniego marketu z aplikacjami: (a) AppStore – dla systemu iOS lub (b) Google Play – dla systemu Android. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu, które nie jest “zakorzenione” i/lub po tzw. procedurze “jaibrake”, iOs lub systemu Android w jednej z najnowszych wersji. Jeśli zdecydujesz się pobrać i korzystać z Aplikacji na urządzeniu, które nie spełnia tych kryteriów, nie możemy zapewnić, że Aplikacja będzie działać prawidłowo. Ponadto, urządzenie nie może mieć zainstalowanego żadnego oprogramowania, które mogłoby negatywnie wpłynąć na działanie Aplikacji.
   4. Wsparcie Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego w zakresie działania Aplikacji, prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] . Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wsparcie bez zbędnej zwłoki (jeśli zdarzy się, że nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt). Prosimy jednak pamiętać, że wsparcie to wynika wyłącznie z naszej dobrej woli. Tedee nie jest w żaden sposób zobowiązany do zapewnienia jakiejkolwiek obsługi i wsparcia w ramach Aplikacji. Będziemy zobowiązani do zapewnienia konserwacji lub wsparcia związanego z Aplikacją wyłącznie wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę w odrębnej umowie lub gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo. W przeciwnym razie, jest to pomoc, którą możemy, lecz nie mamy obowiązku udzielić Użytkownikowi.
  2. REJESTRACJA
   1. Konto Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania aktywnego konta w ramach Aplikacji (“Konto”). Możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani) umożliwić zapoznanie się z Aplikacją przed utworzeniem Konta, ale tylko w ograniczonym zakresie (dostęp do wersji demo).
   2. Rejestracja Utworzenie Konta wymaga rejestracji zgodnie z Regulaminem oraz aktualnymi funkcjonalnościami dostępnymi w Aplikacji. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego: (a) oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia, (b) zapewniasz, że wszystkie dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe. Konto zostanie utworzone, a proces rejestracji zostanie uznany za udany dopiero po wysłaniu przez nas lub wyświetleniu potwierdzenia prawidłowej rejestracji.
  3. PŁATNOŚCI
   1. Darmowe funkcjonalności W dniu wejścia w życie niniejszej wersji Regulaminu Aplikacja (jak również wszystkie dostępne w niej funkcjonalności) jest udostępniana Użytkownikowi bezpłatnie. Jednakże istnieje możliwość, że to ulegnie zmianie w określonym momencie.
   2. Płatne funkcjonalności Tedee może zdecydować o wprowadzeniu opłat za niektóre lub wszystkie funkcje w Aplikacji, lub za samą Aplikację. Jeśli to się stanie, zostaniesz wyraźnie poinformowany o takiej zmianie i obowiązujących opłatach. Dokonanie odpowiednich płatności może być konieczne do dalszego korzystania z Aplikacji (w całości lub tylko w zakresie niektórych jej funkcjonalności). Wszelkie ceny, opłaty i schematy płatności zostaną podane w Aplikacji na Twoje życzenie. Płatności należy dokonywać w sposób opisany w Aplikacji (należy pamiętać o podaniu wszystkich danych niezbędnych do przetworzenia płatności). Ze względu na Twoje bezpieczeństwo i efektywność transakcji, płatnościami może zarządzać osoba trzecia będąca profesjonalnym operatorem płatności (przekażemy Ci wszystkie niezbędne dane).
  4. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
   1. Dane osobowe Chcemy zapewnić, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy Twoje dane osobowe (zgodnie z definicją w obowiązującym prawie) wyłącznie w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności. Jest to zawsze aktualna informacja opisująca zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach Aplikacji. Znajdziesz tam wszystkie szczegóły dotyczące: (a) zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych Użytkownika, (b) powodów, dla których przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, (c) kto jest zaangażowany w proces przetwarzania / komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika, (d) jak długo je przechowujemy, (e) co Użytkownik może zrobić lub czego może zażądać od Tedee w odniesieniu do jego danych osobowych, (f) wszystkich innych ważnych kwestii.
   2. Prawdziwość i weryfikacja danych Użytkownik jest zobowiązany do podania w Aplikacji wyłącznie prawdziwych danych, w szczególności dla celów związanych z rejestracją w Aplikacji. Podanie nieprawdziwych danych uprawnia Tedee do natychmiastowego zaprzestania udostępniania funkcjonalności Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji podanych przez Ciebie danych m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej link aktywacyjny do Konta, na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podanie nieprawdziwych odpowiedzi w formularzach Aplikacji może skutkować uzyskaniem niedokładnych i/lub wprowadzających w błąd wyników.
   3. Powierzenie danych Podczas korzystania z Aplikacji, Użytkownik powierza nam do przetwarzania następujące dane osobowe: (a) dane osobowe zbierane w ramach Aplikacji – w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia przez nas funkcjonalności Aplikacji, (b) dane osobowe osób korzystających z Konta na podstawie zgody Użytkownika, w tym jego rodziny, przyjaciół, pracowników lub współpracowników (jeżeli dotyczy).
  5. DOSTĘPNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   1. “as is” Aplikacja, funkcjonalności i treści w niej zawarte są udostępniane na zasadzie “as is”, co oznacza, że Użytkownik może korzystać z Aplikacji tylko w zakresie i w takim stopniu oraz w formie, w jakiej jest ona obecnie udostępniana przez Tedee, według własnego uznania i na własne ryzyko.
   2. Dostępność Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby udostępniać Aplikację na najwyższym poziomie, nie możemy niestety wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia jej dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Aplikacji.
   3. Ograniczenie odpowiedzialności Tedee nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym w szczególności za szkody: (a) wynikające z niemożności wykonania jakiejkolwiek umowy lub świadczenia jakiejkolwiek usługi z powodu podania nieprawdziwych danych lub przepełnionej skrzynki mailowej, bądź innych okoliczności uniemożliwiających zapewnienie funkcjonalności Aplikacji; (b) powstałe w związku z zaprzestaniem udostępniania Aplikacji lub usunięciem Konta, które nastąpiło w wyniku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu; (c) spowodowane przez osoby trzecie w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub naruszeniem przez Użytkownika prawa lub praw osób trzecich; (d) powstałe w związku z informacjami lub materiałami pobranymi bądź wysłanymi przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu; (e) wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych z Użytkownikiem lub nami; (f) wynikające z wysłania wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika, który został zablokowany przez administratorów serwera pocztowego, lub z usunięcia albo zablokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Tedee – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane siłą wyższą, niezgodnym z prawem działaniem jej Użytkowników lub osób trzecich, bądź niekompatybilnością Aplikacji z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
   4. Rzeczywiste szkody Tedee odpowiada tylko za rzeczywiste szkody (wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za utracone korzyści, bezpośrednie lub pośrednie straty zysków).
   5. Brak gwarancji Tedee nie udziela żadnych gwarancji i stanowczo zrzeka się wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Aplikacji, wszelkich funkcjonalności i usług wykonywanych lub świadczonych przez Aplikację lub za jej pośrednictwem, w tym, bez ograniczeń, wszelkich gwarancji zbywalności, satysfakcjonującej jakości, adekwatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności, oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, dostępność, aktualność, bezpieczeństwo lub niezawodność Aplikacji, że Aplikacja spełni wymagania Użytkownika lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów, lub że wady zostaną usunięte. W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez prawo, Tedee ani żaden z jego członków zarządu, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób za szkody na osobie lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe, wtórne, karne, moralne lub inne (w tym, ale nie wyłącznie, za utratę zysków, przerwanie działalności, utratę programów lub danych, dobrej woli bądź innych strat niematerialnych) bez względu na formę działania oraz na to, czy ma ono charakter kontraktowy, deliktowy, wynikający z zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czy też innej podstawy prawnej, wynikającej z Aplikacji lub z nią związanej, z jakichkolwiek funkcjonalności, usług lub treści osób trzecich, w tym treści znajdujących się w Aplikacji lub udostępnianych za jej pośrednictwem lub jakiejkolwiek innej aplikacji, strony internetowej lub dokumentu, do których odnośniki znajdują się w Aplikacji, lub jakiegokolwiek ich kopiowania, wyświetlania lub wykorzystania.
  6. REKLAMACJE
   1. Reklamacje Użytkownik ma zawsze prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji. Reklamacje można składać w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy Cię e-mailem (odesłanym na adres e-mail, z którego została złożona reklamacja) lub wiadomością systemową w Aplikacji.
   2. Reklamacje przeciwko podmiotom trzecim  Tedee będzie rozpatrywał wyłącznie reklamacje związane z Aplikacją. Jeśli wyślesz do nas reklamację dotyczącą usług podmiotów trzecich, w tym usług operatora płatności – w przypadku, gdy Aplikacja stanie się lub będzie zawierać płatną usługę w jakimkolwiek czasie i w jakimkolwiek zakresie – poinformujemy Cię, że taka reklamacja została błędnie skierowana do nas i/lub pomożemy Ci przekazać reklamację do właściwego podmiotu. W tym ostatnim przypadku Twoja reklamacja zostanie przekazana w całości (wraz z danymi przekazanymi przez Ciebie w tym celu). Uprzejmie informujemy, że przekazywanie jakichkolwiek reklamacji i/lub pomoc w tym zakresie jest wyłącznie naszą dobrą wolą i własną decyzją, nie możesz jednak oczekiwać od nas, że zrobimy to lub wystąpimy z jakimikolwiek roszczeniami wobec Tedee w tym zakresie.
  7. ZGODNOŚĆ Z REGULAMINEM I PRAWEM
   1. Obowiązki Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem wszelkich praw osób trzecich. Pamiętaj, że wszelkie działania, które nie są wyraźnie dozwolone w Regulaminie, są zabronione.
   2. Działania zabronione Zabronione są w szczególności: (a) podejmowanie działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, w tym utrudniać dostęp do Aplikacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych; (b) rozsyłanie spamu i niezamawianych informacji handlowych oraz prowadzenie działań promocyjnych niezgodnych z Regulaminem za pomocą Aplikacji lub w związku z nią; (c) używanie wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów (w szczególności tych automatyzujących procesy tworzenia skryptów i aplikacji lub innych kodów, plików lub narzędzi); (d) narażanie nas lub osób trzecich na sankcje, ściganie, powództwo cywilne lub inną odpowiedzialność; (e) wyrządzanie szkody lub ingerowania w integralność lub normalne funkcjonowanie Tedee lub osoby trzeciej; (f) ingerowania w korzystanie z Aplikacji przez inną osobę; (g) naruszania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji; lub (h) stwarzania w inny sposób bezpośredniego ryzyka szkody dla nas, innych użytkowników Aplikacji lub osób trzecich.
   3. Konsekwencje Tedee zastrzega sobie prawo do natychmiastowego działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, jeżeli stwierdzi, że Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin, w tym w szczególności punkty 8.1. i 8.2. powyżej. Możemy wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym (co będzie skuteczne w momencie otrzymania przez Użytkownika takiego powiadomienia) lub z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 30 dni. W takim przypadku poinformujemy Cię o sytuacji, naszej decyzji i zastosowanych środkach wraz z ich uzasadnieniem. Jeżeli uznamy to za uzasadnione, możemy wyznaczyć termin na zaprzestanie naruszeń i naprawienie ich skutków, zanim podejmiemy jakiekolwiek inne kroki. Tedee może według własnego uznania wybrać właściwy spośród wszystkich dostępnych środków, przy czym zastosowanie tych środków nie wyklucza dalszej odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie Regulaminu (w tym postępowania sądowego).
  8. ZAGADNIENIA PRAWNE
   1. Prawo właściwe Wszelkie spory związane z Regulaminem lub opisanymi w nim stosunkami prawnymi podlegają prawu polskiemu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej (np. jeżeli jesteś konsumentem, możemy być zobowiązani do stosowania prawa miejscowego obowiązującego w miejscu Twojego zamieszkania).
   2. Jurysdykcja Wszelkie spory związane z Regulaminem lub opisanymi w nim stosunkami prawnymi powinny być rozstrzygane przez organy i sądy wskazane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli przepisy te tego wymagają (np. prawa ochrony konsumentów). W przeciwnym razie, spory te powinny podlegać jurysdykcji sądów i organów właściwych dla siedziby Tedee.
   3. Konsumenci Jeśli korzystasz z Aplikacji jako konsument (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa), nie jesteś związany postanowieniami Regulaminu, które zostały lub zostaną uznane za niezgodne z prawem postanowienia umowne (klauzule abuzywne) w ostatecznym wyroku wydanym przez właściwy organ lub w innej procedurze, która nakłada taki skutek.
  9. TERMINY
   1. Zawarcie umowy Użytkownik i Tedee zawierają umowę o zapewnieniu dostępu do Aplikacji z chwilą potwierdzenia przez nas prawidłowego zakończenia procedury rejestracji i utworzenia Konta.
   2. Termin i wypowiedzenie Umowa pomiędzy Tobą a Tedee zostaje zawarta na czas nieokreślony, co oznacza, że nie jest ona ograniczona w czasie i pozostaje wiążąca do momentu, gdy Ty lub My zdecydujemy się ją rozwiązać. Umowa między nami wygasa po sfinalizowaniu przez Użytkownika procedury usunięcia Konta, która musi zostać zainicjowana poprzez interfejs Aplikacji i przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w niej zawartymi.
   3. Prawo do odstąpienia od umowy Jeżeli korzystasz z Aplikacji jako konsument (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa), możesz odstąpić od każdej umowy o świadczenie usług zawartej na odległość w terminie 14 dni. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu do Tedee przed upływem powyższego terminu (możesz skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w odniesieniu do usługi o właściwościach określonych przez Ciebie w zamówieniu lub ściśle związanych z Twoją osobą, (b) jeżeli w pełni wykonaliśmy usługę przed złożeniem oświadczenia, (c) od momentu, w którym rozpoczęliśmy już świadczenie usługi (o takim fakcie zostaniesz dodatkowo poinformowany odpowiednią wiadomością). W przypadku skutecznego i zgodnego z prawem odstąpienia od umowy, wszelkie nienależne płatności zostaną zwrócone bezpośrednio na konto, z którego dokonano płatności.
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Dostępność Regulamin jest udostępniany bezpłatnie i nieprzerwanie w ramach Aplikacji, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz pobranie/utrwalenie jego treści w każdej chwili.
   2. Kompletność W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Tedee oraz Użytkownika.
   3. Zmiany Tedee ma prawo do modyfikacji Aplikacji w każdej chwili i w każdym zakresie. Mamy również prawo do zmiany Regulaminu, co należy rozumieć jako zmianę postanowień mających wpływ na prawa lub obowiązki Użytkownika lub nas. Ma to zwykle miejsce, gdy jest to wymagane przez modyfikację wprowadzoną w Aplikacji lub w przypadku zmiany prawa, która ma wpływ na stosunek prawny między nami. O ile to możliwe, zostaniesz poinformowany o istotnych zmianach z wyprzedzeniem (zazwyczaj co najmniej siedem dni przed ich wejściem w życie). W każdym przypadku o wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany nie później niż w momencie, gdy uzyskasz dostęp do Aplikacji po raz pierwszy po tym, jak zmiana stała się wiążąca. Informacja o zmianie i zmienionej wersji Regulaminu zostanie udostępniona w Aplikacji. Wierzymy, że zmiany są zawsze na lepsze, ale jeżeli Użytkownik nie zgadza się z żadną z wprowadzonych zmian, w każdym czasie ma prawo rozwiązać Umowę, np. poprzez przeprowadzenie procedury usunięcia Konta i usunięcie Aplikacji z urządzenia Użytkownika.
   4. W każdym czasie znajdziesz aktualną wersję Regulaminu w Aplikacji. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu 11 maja 2020.
 
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later