Polityka Prywatności Aplikacji

[Definicje]:

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, terminy pisane z wielkiej litery, takie jak Umowa, Usługa itp. mają znaczenie określone w Regulaminie dostępnym TUTAJ, chyba, że zostały zdefiniowane inaczej poniżej:

Dane osobowe: Dane osobowe, w odniesieniu do których Administrator spełnia obowiązek informacyjny, poprzez nieprzerwane dostarczanie informacji zawartych w Polityce Prywatności.

Ty: Ty, czyli osoba fizyczna, której dane przetwarzane są przez nas jako Administratora, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi.

My lub Administrator: podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników: Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, kapitał zakładowy 2.400.000 zł, opłacony w całości.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[Zakres Danych]:

Dane zbierane bezpośrednio od Ciebie, takie jak numer IP, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, oraz Dane zapisywane podczas korzystania przez Ciebie z aplikacji pozyskiwane przy wykorzystaniu cookies oraz podobnych technologii; informacje niezbędne do celów określonych przez obowiązujące przepisy prawa; inne dane, które zdecydujesz się nam podać.

III. [Cele i podstawy prawne przetwarzania]:

 

Cele:   Podstawy prawne:
Wykonanie umowy, w tym korzystanie  z aplikacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)
Pomiary statystyczne art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy) lub, w przypadku gdy pomiary nie są niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Marketing własny art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Newslettery art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Marketing zewnętrzny (marketing osób trzecich), w szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka marketingowa. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych)
Utrzymywanie relacji oraz informowanie byłych i obecnych klientów o nowych usługach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
Cele podatkowe, księgowe, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz inne cele wynikające z obowiązków prawnych Administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie
niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora)

 

[Okres retencji]:

Przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu Dane zostaną usunięte zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku ich zachowania. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane mogą być przetwarzane przez następujący okres czasu: jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy – najdłużej do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych; gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu; jeżeli dane są przetwarzane dla celów podatkowych, księgowych oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy – w zakresie i przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda – do czasu jej wycofania.

[Dobrowolne podanie Danych]: Podanie Danych jest dobrowolne.

[Odbiorcy]:

Odbiorcami danych określonej kategorii mogą być organy uprawnione do otrzymania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, Twoje dane mogą być przekazywane do podmiotów, które działają na nasze zlecenie (podmiotów przetwarzających) i świadczą dla nas usługi np. w zakresie systemów IT lub działań marketingowych. Obecnie nie zakładamy, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, spełnione zostaną wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

[Twoje prawa]:

W zależności od sytuacji, przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO. Masz prawo dostępu do Twoich Danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania Danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Ponadto w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich Danych możesz wnieść skargę do właściwego organu (www.uodo.gov.pl).

[Zmiany/Aktualizacja informacji]:

Jako, że polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu Danych, jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna z faktycznym przetwarzaniem Twoich Danych. Aktualna polityka prywatności wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji będzie zawsze dostępna i zalecamy jej regularne przeglądanie.

[Kontakt w sprawie Danych]:

Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres mailowy: [email protected]

[Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji]:

W ramach działań marketingowych oraz związanych z ulepszaniem naszych usług analizujemy Dane w systemach informatycznych za pomocą różnych filtrów oraz narzędzi. Czynności te wykonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kategorii osób w celu ustalenia jakie komunikaty reklamowe mogą być interesujące, jak również w celu ulepszania naszych usług. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu o wyniki opisanych powyżej czynności.

[Informacja o „Cookies”]:

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych Usług, możemy czasem umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Twoich preferencji. Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Możemy korzystać z plików cookies i podobnych technologii w celach: (a) dostarczania aplikacji i usług online; (b) dostosowywania tych aplikacji i usług do preferencji Użytkownika i ich optymalizacji; np. pliki cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia korzystającego z usługi online i wyświetlanie aplikacji w wersji dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenie statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług, co pozwala na udoskonalenie ich struktury i treści; (d) utrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać loginu i hasła na każdej podstronie; (e) prezentacji reklamowych, w tym w sposób uwzględniający preferencje Użytkownika.

Data stworzenia: 01.03.2020

Data modyfikacji: 15.11.2020

Poprzednia wersja: Polityka prywatności aplikacji 01.03.2020