Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

INFORMACJE WSTĘPNE

TEDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres korespondencyjny: ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa tel.:(+48) 884 088 011 e – mail: [email protected]

niniejszym udziela Uprawnionemu Gwarancji na Produkt, do którego została dołączona niniejsza Karta Gwarancyjna.

PRZEDMIOT, OKRES I ZAKRES GWARANCJI
 1. PRZEDMIOT GWARANCJI. Gwarancja dotyczy wyłącznie trwałości mechanicznej i zachowania cech funkcjonalnych Produktu. Aplikacja mobilna oraz bateria nie są objęte Gwarancją. Gwarancja jest ograniczona do wad Produktu, wynikających z jego nieprawidłowego wykonania lub wad materiałów użytych do jego produkcji, z zastrzeżeniem warunków opisanych w Karcie Gwarancyjnej.
 2. OKRES GWARANCJI.Gwarancja udzielona zostaje na okres 24 miesięcy od daty wydania Produktu Uprawnionemu.
 3. WYŁĄCZENIA.Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń Produktu:
   • ujawnionych przy odbiorze, a których Uprawniony nie zgłosił zastrzeżeń zgodnie z umową,
   • spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, eksploatacją lub konserwacją Produktu, w szczególności niezgodnym z instrukcją obsługi i montażu Produktu,
   • związanych z niewłaściwym: transportem, magazynowaniem, obróbką albo montażem, wykonywanymi przez Uprawnionego lub podmiot trzeci
   • drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń, niemających znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania Produktu,
   • dotyczących elementów, które zużywają się z upływem czasu, takich jak powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały bezpośrednio w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania,
   • powstałych po odbiorze, a będących uszkodzeniami fizycznymi, w tym pęknięć, zniekształceń, zarysowań, i wywołanych nimi wad,
   • wynikających z przyczyn pozostających poza kontrolą Spółki
 4. UTRATA GWARANCJI.Niezależnie od powyższych wyłączeń, Gwarancja przestaje obowiązywać, a Uprawniony traci wszelkie uprawnienia z jej tytułu, automatycznie z chwilą zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
   • wprowadzenia zmian w Produkcie lub napraw, z wykorzystaniem podzespołów lub elementów nieautoryzowanych przez Spółkę osób trzecich,
   • przeprowadzania czynności serwisowych przez osoby niebędące przedstawicielami Spółki,
   • dokonania w Produkcie przez Uprawnionego lub osobę trzecią modyfikacji lub zmian, bez zgody Spółki (udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności),
   • innego naruszenia przez Uprawnionego zasad i warunków opisanych w Karcie Gwarancyjnej, w tym niezłożenia Reklamacji zgodnie z zasadami określonymi poniżej,
   • dalszej sprzedaży (innego przeniesienia praw) Produktu przez Uprawnionego na rzecz innego podmiotu.
 5. ZAKRES GWARANCJI.Uprawnienia z Gwarancji Uprawniony może bez ograniczeń i bez opłat realizować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynym podmiotem uprawnionym z tytułu Gwarancji jest Uprawniony, a możliwość cesji praw i obowiązków Uprawnionego związanych z Gwarancją zostaje wyłączona.
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON
 1. ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE.W przypadku wystąpienia wady Produktu objętej Gwarancją Uprawniony ma prawo do:
   • żądania usunięcia wady Produktu, a w przypadku gdy Produkt był już dwukrotnie naprawiany – do żądania wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, z zastrzeżeniem, że Spółka może według własnego wyboru dokonać wymiany wadliwego Produktu, jeśli naprawa wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, albo
   • żądania od Spółki zwrotu uiszczonej ceny – w wypadku niemożliwości wymiany Produktu na nowy lub dokonania jego naprawy.
 2. OBOWIĄZKI UPRAWNIONEGO.W przypadku ujawnienia wady Produktu objętej Gwarancją, Uprawniony zobowiązany jest do:
   • niezwłocznego, jednak nie później niż 7 dnia od spostrzeżenia wady, złożenia Reklamacji, zgodnie z pkt. 8 poniżej;
   • podjęcia wszystkich możliwych działań mających na celu zapobieżenie zwiększeniu zakresu uszkodzeń.
 3. Uprawniony złoży Spółce Reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (na dane podane na wstępie lub inne, aktualne, o których Spółka poinformowała Uprawnionego). Reklamacja dla swej kompletności powinna zawierać: (i) datę i numer zamówienia, (ii) odpowiedni dokument księgowy, tj. rachunek lub fakturę VAT (w oryginale, kopii lub skanie), (iii) opis wady oraz (iv) wskazanie preferowanego przez Uprawnionego świadczenia gwarancyjnego. Spółka potwierdzi fakt wpłynięcia Reklamacji poprzez nadanie numeru sprawie oraz przesłanie go wiadomością e – mail na adres poczty elektronicznej podany przez Uprawnionego.
 4. PROCEDURA. W terminie 30 dni od otrzymania kompletnej Reklamacji, Spółka:
   • spełni świadczenie gwarancyjne według wyboru Uprawnionego; albo
   • spełni wybrane przez siebie świadczenie gwarancyjne, gdyby wskazanie Uprawnionego (i) było niemożliwe do spełnienia lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub (ii) nie przysługiwałoby Uprawnionemu na mocy Gwarancji;;
   • poinformuje Uprawnionego o zmianie terminu rozpatrzenia Reklamacji / spełnienia świadczeń gwarancyjnych – w przypadku gdy zakres wad uniemożliwia ich usunięcie w ww. terminie;
   • poinformuje Uprawnionego o negatywnym rozpatrzeniu Reklamacji oraz o przyczynach odmowy realizacji Gwarancji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Spółki za zgodność Produktu z przepisami prawa lokalnego, wytycznymi i dokumentacjami, ani za prawidłowe zastosowanie lub przydatność Produktu do zamierzonego przez Uprawnionego celu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu, wynikłe z przyczyn innych niż objęte Gwarancją, chyba że wprost wynika inaczej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, wyłącza się odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Spółki na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.
 2. PRAWO WŁAŚCIWE.Gwarancja podlega prawu polskiemu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymuszają swoje zastosowanie (w szczególności względem Uprawnionych będących konsumentami).
 3. INDYWIDUALNE MODYFIKACJE GWARANCJI.Wszelkie indywidualne zmiany warunków Gwarancji uzgodnione między Uprawnionym a Spółką wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
 4. ZMIANA WARUNKÓW GWARANCJI.Spółka zastrzega prawo do dokonywania zmian warunków Gwarancji i treści Karty Gwarancyjnej w każdym czasie, bez konieczności zachowania szczególnej procedury, z zastrzeżeniem że do Produktów mają zastosowanie warunki Gwarancji obowiązujące w chwili ich nabycia przez Uprawnionego.
 5. OBOWIĄZYWANIE.Niniejsza wersja Karty Gwarancyjnej obowiązuje od dnia 20 maja 2020.
DEFINICJE
Gwarancja      obowiązanie Spółki do realizacji na rzecz Uprawnionego świadczenia gwarancyjnego z tytułu wadliwości Produktu w zakresie i na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej.
Karta Gwarancyjna niniejszy dokument określający warunki świadczeń gwarancyjnych Spółki na rzecz Uprawnionego
Produkt wyprodukowany przez Spółkę, gotowy do montażu produktu w postaci zamka do drzwi
Reklamacja wystosowana do Spółki przez Uprawnionego informacja o wystąpieniu wady Produktu, wskazująca co najmniej okoliczności i dane opisane w pkt. 8
Spółka Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 2, 02-386 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712451, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010795542, REGON 369188621, o kapitale zakładowym 2.400.000 PLN
Uprawniony.  podmiot, który jako kupujący zawarł ze Spółką umowę sprzedaży Produktu
Wada  wada fizyczna w rozumieniu art. 556 § 1 k.c.
 
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later