Polityka Prywatności aplikacji tedee

I. DEFINICJE: Dla celów niniejszej Polityki Prywatności, terminy pisane z wielkiej litery, takie jak Aplikacja, Konto itp. mają znaczenie określone w Regulaminie dostępnym TUTAJ, chyba, że zostały zdefiniowane inaczej poniżej: Dane osobowe: Dane osobowe, w odniesieniu do których Administrator spełnia obowiązek informacyjny, poprzez nieprzerwane dostarczanie informacji zawartych w Polityce Prywatności. Ty: Ty, czyli osoba fizyczna, której dane przetwarzane są przez nas jako Administratora, w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi. My lub Administrator: podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników: Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, kapitał zakładowy 2.400.000 zł, opłacony w całości. Administrator jest twórcą i dystrybutorem Aplikacji Tedee. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). II. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH: Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres e-mail: [email protected] III. ZAKRES DANYCH: Dane wyłącznie niezbędne w celu wykonania Umowy Cywilnoprawnej (“Umowa”) oraz inne  niezbędne dla wykonania umowy, takie jak:
 • informacje kontaktowe, rejestracyjne i weryfikacyjne, takie jak , login i adres e-mail, niezbędne do zidentyfikowania Ciebie oraz zapobiegania dostępowi osób nieuprawnionych do Twojego konta;
 • Twój adres IP identyfikujący Twoje urządzenie mobilne wykorzystywane przez Ciebie do korzystania z Usług;
 • dane dotyczące Twojego urządzenia, takie jak producent, model urządzenia, system operacyjny, język;
 • ogólne dane dotyczące lokalizacji (zbierane wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usług - takimi danymi mogą być np. państwo);
 • szczegółowe dane dotyczące lokalizacji Twojego urządzenia mobilnego, jak również Zamka (GPS- wyłącznie za Twoją zgodą);
 • dostęp do aparatu Twojego urządzenia mobilnego wyłącznie w celu skanowania udostępnionych przez Administratora kodów QR niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usług;
 • dane zbierane za pomocą cookies i podobnych technologii;
 • dane do zwalczania oszustw oraz wymagane przepisami o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy;
 • dane dla celów marketingowych i analitycznych, aby Usługi mogły lepiej odpowiadać Twoim potrzebom; i/lub
 • inne dane, które samodzielnie zdecydujesz się nam przekazać.
IV.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:  
Cele: Podstawy prawne:
Wykonanie umowy, w tym prawidłowe korzystanie z Usług, zawieranie i wykonywanie Transakcji, oraz  bezpieczeństwo, w szczególności - zapobieganie atakom  hakerskim.   art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu  wykonania umowy)  
Pomiary statystyczne i przetwarzanie danych analitycznych w celu zapewnienia właściwego działania aplikacji. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu  wykonania umowy) lub, w przypadku gdy pomiary nie są niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)  
Marketing własny, w tym marketing internetowy, w  szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka  marketingowa.   Newslettery art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes  Administratora)   art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)  
Cele podatkowe, księgowe oraz inne cele wynikające z  obowiązków prawnych Administratora   art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie  niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych  nałożonych na administratora)  
Dane telemetryczne pobierane m.in. za pomocą Microsoft AppCenter, Firebase i iOS art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz (przetwarzanie w celu wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą)  oraz art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda podmiotu danych)  
Utrzymywanie relacji oraz informowanie byłych i obecnych klientów o nowych usługach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)
  V.OKRES RETENCJI: Przetwarzamy Twoje dane w postaci zaszyfrowanej i tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu Dane zostaną usunięte  zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku ich zachowania. W  zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane mogą być przetwarzane przez następujący czas:
 • jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy - najdłużej do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych (Administrator może zdecydować o wcześniejszej anonimizacji lub usunięciu Danych);
 • gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (administrator może zdecydować o wcześniejszej anonimizacji lub usunięciu Danych);
 • gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda - do czasu jej wycofania (Administrator może zdecydować o wcześniejszej anonimizacji lub usunięciu Danych);
 • jeżeli dane są przetwarzane dla celów podatkowych, księgowych oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy - w zakresie i przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  VI. DOBROWOLNE PODANIE DANYCH: Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji Umowy i prawidłowego korzystania z Produktów. VII. ODBIORCY: Twoje Dane, w wyłącznie określonych przypadkach, przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: (a) odpowiednio upoważnionych podmiotów, które działają na nasze  zlecenie (podmiotów przetwarzających) i świadczą dla nas usługi np. w zakresie systemów IT lub działań marketingowych,  (b) innych administratorów, którzy samodzielnie decydują o celach i środkach przetwarzania Twoich Danych np. organów  państwowych lub samorządowych. Każde przekazanie Danych odbiorcy odbywa się wyłącznie na ważnej i wynikającej z  obowiązującego prawa podstawie. Dane udostępnione podmiotom przetwarzającym udostępniane są wyłącznie w takim zakresie jaki wynika ze zleconych im usług.   VIII. TWOJE PRAWA: W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego:
 • dostępu do Danych, w tym do uzyskania ich kopii;
 • żądania sprostowania Twoich Danych;
 • usunięcia Twoich Danych (w przypadkach przewidzianych w RODO) co skutkować będzie usunięciem wszelkich Danych, w tym Danych znajdujących się w chmurze Administratora, z zastrzeżeniem Danych, względem których Administrator ma prawo lub obowiązek przetwarzania na podstawie obowiązującego prawa;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich Danych;
 • wycofania zgody – w zakresie, w jakim Twoje Dane są przetwarzane na podstawie tej zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia Danych, tj. do otrzymania od administratora Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które możesz przesłać innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy te Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania Umowy.
  Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich Danych możesz wnieść  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).   IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA EOG): Nasi partnerzy są zlokalizowani przede wszystkim w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Nie zakładamy, że będziemy przekazywać Dane do państw  trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, weryfikujemy, czy partnerzy zapewniają wysoki poziom ochrony Danych Osobowych oraz czy spełnione zostaną wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przekazanie  następuje do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim nie zapewniającym adekwatnego poziomu ochrony, stosujemy  środki ochrony, takie jak np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.  Masz prawo zażądać od nas, abyśmy przedłożyli Ci kopie standardowych klauzul umownych.   X.  BRAK ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI: W ramach własnych działań marketingowych możemy udostępniać Ci poza obszarem aplikacji  reklamy Naszych produktów lub usług. Prócz działań marketingowych podejmujemy też działania  związane z ulepszaniem  naszych usług - analizujemy dane w systemach informatycznych za pomocą różnych filtrów oraz narzędzi. Czynności te  wykonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na  wyszukiwaniu i grupowaniu kategorii osób w celu ustalenia jakie komunikaty reklamowe mogą być interesujące, jak również  w celu ulepszania naszych usług. Nie profilujemy i nie identyfikujemy naszych użytkowników, jak również nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu o wyniki  opisanych powyżej czynności.   XI. INFORMACJA O „COOKIES”: W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych Usług, możemy czasem umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookies są unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Twoich preferencji. Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe – pozostają przez wiele wizyt. Możemy korzystać z plików cookies i podobnych technologii w celach: (a) dostarczania aplikacji i usług online; (b) dostosowywania tych aplikacji i usług do preferencji Użytkownika i ich optymalizacji; np. pliki cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia korzystającego z usługi online i wyświetlanie aplikacji w wersji dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; (c) tworzenie statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług, co pozwala na udoskonalenie ich struktury i treści; (d) utrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać loginu i hasła na każdej podstronie; (e) prezentacji reklamowych, w tym w sposób uwzględniający preferencje Użytkownika.   XII. ZMIANY/AKTUALIZACJA INFORMACJI: Jako, że polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu Danych, jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna z faktycznym przetwarzaniem Twoich Danych. Aktualna polityka prywatności wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji będzie zawsze dostępna i zalecamy jej regularne przeglądanie.
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later