Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

https://.tedee.com/

(dalej: "Polityka")

V.1.0 1 czerwca 2023

  I. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tedee Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Bohdanowicza 21/57, 02-127 Warszawa, Polska ("Tedee"), z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez formularz kontaktowy na stronie https://tedee.com/support/, e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 2. Administrator prowadzi sklep internetowy https://tedee.com, zwany dalej Serwisem.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wszelkie obowiązki wynikające przepisów Rozporządzenia RODO realizuje samodzielnie.
 4. Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego lub kilku czynników, w tym adresu IP urządzenia, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego oraz informacji gromadzonych za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
 5. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Serwisu jest dobrowolne, ale jest też warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług.
 6. Pod skrótem RODO rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Serwisu.
 8. Osoby rejestrujące się w Serwisie proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane te mogą być w każdej chwili usunięte na żądanie Użytkownika.
 9. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie umocowane przez Administratora.
 10. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 11. Odwiedzający nie mogą przeglądać Witryny bez uprzedniej rejestracji i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   • wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • analizy analityczne i statystyczna działań użytkowników i ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   • marketingu własnych produktów lub usług, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);2
   1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Informacje zgromadzone w logach przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
III. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizacji zamówienia, do czasu wycofania udzielonej zgody lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.
IV. Odbiorcy danych
 1. W związku ze świadczeniem usług dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, doradcze, kurierskie.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą być również udostępniane innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do kraju trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności następujące podmioty świadczące usługi na rzecz Tedee:
 • Hubspot
 • Microsoft Corporation
V. Prawa użytkownika
 1. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych;
 • prawo ich sprostowania;
 • prawo usunięcia danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w celu cofnięcia zgody skontaktuj się z Tedee pod adresem e-mail [email protected];
 • prawo wniesienia skargi do organów nadzorczych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606950000 e-mail: [email protected] Adres strony internetowej: www.uodo.gov.pl)
 1. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie również poprzez umożliwienie mu edycji danych w sekcjach "Profil", "Dane konta" i "Adresy".
 2. Użytkownik posiadający konto w Serwisie ma prawo do jego usunięcia.
 3. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość o tytule "Rezygnacja z konta" na adres: [email protected]. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu e-mail, który jest przypisany do konta w serwisie https://tedee.com. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych .
 4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wniosek dotyczący wykonania praw osób, których dane dotyczą, można złożyć na piśmie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe administratora danych wskazane poniżej lub bezpośrednio do inspektora ochrony danych.
 6. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy. W szczególności, z jakiego prawa osoba wnioskująca chce skorzystać oraz przedmiot wniosku.
 7. Jeżeli Administrator nie jest w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej żądanie na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 8. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 9. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, a w przypadku zgłoszeń przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez zgłaszającego, chyba że z treści listu wynika chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (o ile taki adres e-mail został podany).
VI. Profilowanie
 1. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji, w tym profilowania, które mogłoby wywołać skutki prawne lub istotnie wpłynąć na użytkowników strony. Niemniej jednak analizuje ruch na stronie oraz gromadzi dane o użytkownikach za pomocą plików cookies. Te dane mogą być udostępniane innym usługodawcom intive, ale profilowanie nie prowadzi do podejmowania decyzji o skutkach prawnych lub podobnych konsekwencjach dla użytkowników strony.
VII. Cookies
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tedee.
 4. Pliki cookie są używane w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 6. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności tych przeglądarek, aby zrozumieć ich zasady dotyczące plików cookie.
 7. Ograniczenie możliwości zapisywania plików cookie może negatywnie wpłynąć na ogólną funkcjonalność strony https://proshop.tedee.com. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, a także je usuwać, należy postępować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi zarządzania plikami cookie dostarczonymi przez urządzenie używane do uzyskania dostępu do Witryny.
 
  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later