ZASADY I WARUNKI

 1. DEFINICJE
  opisujące podstawowe pojęcia używane w Regulaminie (pisane wielką literą poniżej i w treści Regulaminu):
  • Tedee, Operator – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712451, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010795542, REGON: 369188621, e-mail [email protected], nr telefonu: (+48) 22 307 72 67.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że zamówienie może być fizycznie złożone przez osobę małoletnią (Małoletniego), ale wyłącznie pod nadzorem Klienta, który jest jego przedstawicielem (np. rodzicem lub opiekunem) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Działania Klienta i Osoby Małoletniej, w tym Transakcje, należą wyłącznie do Klienta, który zawsze jest stroną umów z Tedee . O ile nie wskazano inaczej, wszystkie postanowienia dotyczące Klienta, mają zastosowanie również do Konsumenta.
   • które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub;
   • które są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co zostało ustalone m.in. na podstawie odpowiednich rejestrów i ewidencji
  • Konsument – Klient, który dokonał zakupu Urządzenia/Urządzeń:
   • które są/nie są bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, lub;
   • które są/będą bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, wynikającego w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ustalonego m.in. na podstawie odpowiednich rejestrów i ewidencji dostarczane do jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE.
  • Strona – zbiorcze określenie odnoszące się do Tedee i Klienta.
  • Urządzenia – urządzenia, w tym w szczególności zamki elektroniczne, które Tedee prezentuje Klientom i które mogą być przedmiotem Transakcji, z wyłączeniem wszelkiego rodzaju Oprogramowania.
  • Oprogramowanie – wszelkie oprogramowanie Tedee lub osób trzecich, wykorzystywane do obsługi Urządzeń, w szczególności Aplikacja Tedee, będące przedmiotem odrębnej umowy zawartej przez Klienta zgodnie z Regulaminem Aplikacji Tedeehttps://tedee.com/app-terms-and-conditions/.
  • Usługi Instalacyjne – dodatkowe usługi instalacji Urządzeń świadczone przez Tedee na rzecz Klienta w danym czasie w związku z zawartą Transakcją, w terminach i na warunkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem.
  • Transakcja – umowa sprzedaży Urządzeń i/lub świadczenia Usług Instalacyjnych oferowanych przez Tedee, zawarta wyłącznie pomiędzy Tedee a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Wada Klienta – wada wynikająca z niezgodności Urządzenia z umową, w rozumieniu art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  • Wada konsumencka – wada wynikająca z niezgodności Urządzenia z umową, w rozumieniu art. 6 i art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego (UE) 2019/771 w sprawie niektórych aspektów dotyczących umów sprzedaży towarów.
  • Informacja handlowa – informacja o Urządzeniach, udostępniana przez Tedee. Informacje handlowe nie stanowią “oferty”, a jedynie “zaproszenie do złożenia oferty” przez Tedee, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  • Sklep internetowy / Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem tedee.com, administrowany przez Tedee. Sklep i jego poszczególne funkcjonalności udostępniane są na zasadzie “takie, jakimi są”, co oznacza, że Klient może korzystać ze Sklepu internetowego i jego funkcjonalności w zakresie i w formie, jakie są aktualnie udostępniane przez Operatora.
  • Dane – wszelkie informacje i dane dotyczące Klienta, zbierane w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w tym podawane bezpośrednio, np. w ramach formularza zamówienia, jak również zbierane przy użyciu plików cookies i innych podobnych technologii. W szczególności Dane Osobowe – Dane będące danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przetwarzane przez Tedee. Aktualna informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych znajduje się w Polityce Prywatności, która zawsze będzie dostępna na stronie internetowej lub w Aplikacji w sposób umożliwiający jej pozyskanie i odtworzenie oraz zapisanie jej treści przy użyciu systemu teleinformatycznego Klienta.
  • Operator płatności – podmiot wykonujący transakcje płatnicze związane z zapłatą kwot Transakcji na zlecenie płatnicze Klienta.

 2. TRANSAKCJE
  , tj. sposób zawierania Transakcji pomiędzy Tedee a Klientem w Sklepie Internetowym:
  • Transakcja
   Transakcja zostaje zawarta wyłącznie pomiędzy Tedee a Klientem w drodze przyjęcia Oferty na Urządzenie/Urządzenia i/lub Usługi Instalacyjne, na warunkach określonych w Regulaminie, w szczegółowych warunkach zawartych w Informacji Handlowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W żadnym wypadku żadna Transakcja nie obejmuje Oprogramowania w jakikolwiek sposób. W wyniku Transakcji nie dochodzi do udostępnienia Klientowi jakiegokolwiek Oprogramowania na podstawie umowy sprzedaży, umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu lub umowy użyczenia. Oprogramowanie jest przedmiotem odrębnej umowy o korzystanie z Oprogramowania, której warunki dostępne są w Regulaminie Aplikacji Tedee.
   W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a warunkami zawartymi w Informacji Handlowej, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
  • Oferta
   O ile nie wskazano inaczej, informacje zawarte na stronie tedee.com i jej podstronach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do złożenia oferty. Klient zainteresowany zawarciem Transakcji na konkretne Urządzenie, składa Tedee ofertę zakupu za pomocą formularza Transakcji dostępnego w Sklepie. Oferty mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
   Wartość Transakcji określona w formularzu Transakcji obejmuje cenę Urządzenia (cena brutto zawierająca podatek od towarów i usług [VAT] oraz inne podatki w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa).
   Przed złożeniem oferty, Klient jest informowany o cenie oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, które będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Transakcji (w tym o kosztach dostawy w wybrany przez Klienta sposób w ramach dostępnych w Sklepie sposobów dostawy lub kosztach montażu Zamka, jeżeli usługa montażu została wybrana przez Klienta).
   Po uzyskaniu powyższych informacji, Klient wybiera pole opisane: “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub podobne. Ofertę uważa się za złożoną po dokonaniu przez Klienta następujących czynności:
   • wypełnienie wszystkich pól formularza Transakcji oznaczonych jako obowiązkowe i wysłanie formularza zgodnie z funkcjonalnościami Sklepu, oraz;
   • zaakceptowanie warunków Operatora Płatności i zapłata wartości Transakcji w terminie i na zasadach określonych w Sklepie.
  • Usługi instalacyjne
   Usługi Instalacyjne są powiązane z Transakcją w ten sposób, że składając ofertę zakupu konkretnego Urządzenia, Klient ma możliwość wyboru dodatkowej usługi w postaci instalacji Urządzenia w swoim lokalu. Usługi Instalacji są świadczone przez podwykonawcę Tedee na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: “Umowa z podwykonawcą”). Zasady świadczenia usługi instalacji dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce “Usługa instalacji”.
  • Zawarcie transakcji
   Niezwłocznie po złożeniu oferty, Klient otrzyma, np. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, potwierdzenie złożonej oferty wraz z informacją o konieczności potwierdzenia przez Operatora Płatności zapłaty wartości Transakcji. Potwierdzenie zapłaty przez Operatora Płatności wartości Transakcji oznacza przyjęcie oferty i zawarcie – pomiędzy Klientem a Tedee – Transakcji obejmującej Urządzenia określone w ofercie. Niezwłocznie po zawarciu Transakcji, potwierdzenie zawarcia Transakcji i zapłaty wartości Transakcji jest wysyłane do Klienta, np. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
  • Rozliczenie transakcji
   Operator płatności wykonuje transakcje płatnicze związane z wypłatą wartości Transakcji na zlecenie płatnicze Klienta, na zasadach określonych przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Tedee nie jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Operatora Płatności jakichkolwiek opłat z tytułu realizacji transakcji płatniczych na zlecenie płatnicze Klienta, związanych z zapłatą kwoty Transakcji. Płatność może być dokonana przy użyciu jednej z metod płatności udostępnionych Klientowi. Aktualnie dostępne metody płatności są widoczne w formularzu Transakcji. Jeżeli Operator płatności z jakiegokolwiek powodu nie będzie mógł wykonać transakcji płatniczej na zlecenie płatnicze Klienta, Operator płatności zwróci Klientowi kwotę płatności na zasadach określonych przez Operatora płatności w odpowiednim Regulaminie lub innym dokumencie prawnym udostępnionym przez Operatora płatności.
  • Skargi dotyczące transakcji
   Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Tedee Transakcji można składać na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail (wysłanej zwrotnie na adres e-mail, z którego złożono reklamację).
  • Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
   Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia fizycznego odbioru Urządzenia przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią (tj. odbioru od kuriera).
   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał do Tedee informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku na ostatniej stronie niniejszego Regulaminu).
   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do:
   • Usług Instalacyjnych, za które Konsument zobowiązany jest zapłacić cenę, w przypadku gdy Tedee lub inny upoważniony podmiot działający w imieniu Tedee wykonał w pełni usługę za uprzednią i wyraźną zgodą Konsumenta, a Konsument został poinformowany przed wykonaniem Usługi Instalacyjnej przez Tedee lub inny upoważniony podmiot działający w imieniu Tedee, że utraci prawo odstąpienia od umowy po wykonaniu Usługi Instalacyjnej i przyjął to do wiadomości;
   • innych świadczeń, w których Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Tedee przybył do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Tedee lub jego podwykonawca świadczy dodatkowe usługi, inne niż te, których wykonania żądał Konsument, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
  • umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, w przypadku gdy konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca przybył do jego domu w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta.
   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Urządzenia (Urządzeń) wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia (Urządzeń). W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych przypadków, Tedee zachowuje prawo do obniżenia wartości zwrotu przysługującego Konsumentowi.
   W przypadku odstąpienia od umowy, płatność uiszczona przez Konsumenta zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni bezpośrednio na konto, z którego dokonano płatności. Koszt zwrotu produktu do Operatora, w tym w szczególności koszt przesyłki zwrotnej, ponosi wyłącznie Konsument.
  • Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych
   Reklamacje dotyczące wykonywania transakcji płatniczych przez Operatora Płatności Klient kieruje bezpośrednio do Operatora Płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora Płatności. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej wykonywania transakcji płatniczych do Tedee, Tedee dołoży starań, aby przekazać reklamację Operatorowi Płatności.
   Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur, w tym ich korekt i duplikatów, udostępnianych w dowolnej formie, z tytułu dostawy Sprzętu przez Tedee w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 3. TEDEE KONTO
  • Rejestracja Konta
   O ile Regulamin nie stanowi inaczej, każdorazowo przed dokonaniem zakupu wybranych Urządzeń i/lub Oprogramowania oferowanych przez Tedee w Sklepie, Klient zobowiązany jest zarejestrować konto użytkownika (Konto Tedee). Rejestracja Konta Tedee jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna, a Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu utworzenia Konta Tedee, Klient zobowiązany jest do:
   • wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego i podania wymaganych danych osobowych/firmowych;
   • zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptowania ich treści.
   • zapisać się do Newslettera Tedee (opcjonalnie);
  • click on “Create Account”, “Save” or any equivalent button.
   kliknięcia przycisku “Utwórz konto”, “Zapisz” lub innego równoważnego przycisku. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pod nazwą Konto Tedee na czas nieokreślony zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, potwierdzenia rejestracji Konta Tedee.
  • Korzystanie z Konta
   Klient uzyskuje dostęp do Konta Tedee za pośrednictwem panelu logowania, dostępnego w zakładce “Moje Konto” lub równoważnej, dostępnej na stronie głównej Sklepu (www.tedee.com).
   Logowanie do Konta Tedee odbywa się przy użyciu ustalonego przez Klienta adresu e-mail oraz hasła.
   Hasło jest poufne i ze względów bezpieczeństwa zabronione jest jego udostępnianie osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Zamówienia złożone przez osoby trzecie przy użyciu Konta Tedee Klienta, z przyczyn niezależnych od Tedee, są uważane za złożone w imieniu Klienta i są dla niego wiążące.
   Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto Tedee.
   W ramach Konta Tedee, Klient może w szczególności (Uprawnienia Konta Tedee):
   • dokonywać zakupów wybranych, w inny sposób zastrzeżonych Urządzeń i Oprogramowania w Sklepie;
   • składać zamówienia na podstawie danych przypisanych do Konta Tedee (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP);
   • śledzenia statusu zamówień złożonych za pośrednictwem Konta Tedee (w zależności od dostępności);
   • przeglądania historii transakcji w Sklepie (w zależności od dostępności);
   • otrzymywania informacji o aktualnych akcjach promocyjnych (w przypadku subskrypcji Newslettera Tedee).
    Każde wypowiedzenie, anulowanie lub odstąpienie od umowy Konta Tedee skutkuje utratą wszystkich Praw do Konta Tedee po otrzymaniu od Tedee potwierdzenia przyjęcia dyspozycji wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Tedee danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla Klienta, a wszelkie zlecenia złożone przez Klienta, z wyjątkiem tych, dla których Transakcja (-e) została (-y) już zawarta (-e), zostaną anulowane.
  • Zamknięcie konta
   Klient ma prawo do wypowiedzenia usługi Konta Tedee i rezygnacji z Praw do Konta Tedee w dowolnym momencie. Oświadczenie o rezygnacji z usługi Konto Tedee można złożyć w Panelu Konta Klienta, w zakładce “Zarządzanie Kontem” lub równoważnej.
   Potwierdzenie złożenia przez Klienta dyspozycji rezygnacji z usługi Konto Tedee zostanie wysłane na adres e-mail Klienta. Konto Tedee może, o ile nie postanowiono inaczej, zostać ponownie założone, bez ograniczeń, poprzez wykonanie procesu Rejestracji Konta opisanego powyżej.
   Tedee jest uprawnione do wypowiedzenia usługi Konta Tedee z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku rezygnacji z dalszego prowadzenia usługi Konta Tedee. Tedee jest również uprawnione do usunięcia Konta Tedee bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.
   Zablokowanie dostępu do Konta Tedee Klienta z powyższych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania problemu stanowiącego podstawę zablokowania dostępu do Konta Tedee Klienta. Tedee poinformuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta Tedee za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
   Klient może złożyć drogą elektroniczną lub pocztową reklamację Tedee w związku z korzystaniem z usługi Konta Tedee. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Tedee niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.

 4. REKLAMACJE I GWARANCJA
  • Procedura reklamacji produktów dla Klientów
   W przypadku stwierdzenia Wady Klienta w Produkcie objętym Gwarancją, Klient ma prawo żądać:
   • naprawienia Produktu (usunięcie Wady Klienta), lub;
   • wymiany Produktu na wolny od wad, jeżeli Produkt był już dwukrotnie naprawiany, lub;
  • zwrotu ceny zapłaconej za Produkt, jeżeli ani naprawa, ani wymiana nie są możliwe.
   Niezależnie od powyższego, Spółka ma prawo (według własnego uznania) wymienić Produkt, jeżeli naprawa generowałaby nadmierne koszty. Wymienione części lub Produkty zwrócone w ramach usługi gwarancyjnej stają się własnością Spółki.
  • Procedura reklamacji produktów dla Konsumentów
   W przypadku stwierdzenia Wady konsumenckiej w Produkcie objętym Gwarancją, Konsument ma prawo żądać:
  • naprawienia Produktu (usunięcie Wady Konsumenckiej), lub wymiany Produktu na wolny od wad.
   Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu, zgodnie z preferencjami Konsumenta, generowałaby nadmierne koszty, Spółka będzie uprawniona do wykonania w zamian odpowiednio usługi wymiany/naprawy.
   • obniżenia ceny lub pełnego zwrotu ceny zapłaconej za Produkt, jeżeli:
    • naprawa lub wymiana nie jest dostępna, co zostało potwierdzone przez Spółkę, lub
    • naprawa lub wymiana nie jest możliwa w rozsądnym terminie, potwierdzonym przez Spółkę, lub;
    • naprawa Produktu nie powiodła się i Produkt pozostaje wadliwy, lub;
   • Wada konsumencka jest istotna i uzasadnia żądanie obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy.
    Obniżenie ceny będzie proporcjonalne do zmniejszenia wartości Produktu/ów otrzymanych przez Konsumenta w stosunku do wartości Produktu/ów niewadliwych. Spółka zwróci Konsumentowi koszty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
    W przypadku zwrotu pieniędzy, Spółka zwróci Konsumentowi pieniądze w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Produktu/ów lub dowodu jego zwrotu.
    W przypadku zarówno Wady Klienta, jak i Wady Konsumenta w Urządzeniu, reklamacje można składać na adres e-mail: [email protected]. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail (wysłanej zwrotnie na adres e-mail, z którego złożono reklamację).
    Niezależnie od gwarancji sprzedawcy (Tedee), Urządzenia objęte są również Gwarancją producenta.

 5. DOKŁADNOŚĆ I WERYFIKACJA DANYCH
  Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych Danych. Podanie nieprawdziwych Danych uprawnia Tedee do natychmiastowego zaprzestania realizacji Transakcji. Tedee zastrzega sobie prawo do weryfikacji Danych. Weryfikacja może polegać m.in. na wysłaniu wiadomości e-mail, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia, która będzie stanowiła potwierdzenie zamówienia przez Klienta. W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego przez osobę upoważnioną przez Klienta, np. Osobę Małoletnią, Klient powierza Tedee dane takiej osoby do przetwarzania w celach opisanych w Polityce Prywatności.

 6. WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA
  • Wymagania techniczne
   W celu zagwarantowania wsparcia dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies oraz JavaScript. Operator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez Klienta z wersji przeglądarek innych niż najnowsze dostępne, Operator może nie zapewnić prawidłowego działania Sklepu internetowego (dotyczy to w szczególności przeglądarek w wersji niższej niż jedna z 3 najnowszych wersji danej przeglądarki prezentowanych na stronie www.w3schools.com (statystyki wykorzystania przeglądarek na świecie). Ponadto, w przeglądarce nie można mieć zainstalowanych żadnych rozszerzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Sklepu. W przypadku konieczności uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego działania Sklepu, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub za pośrednictwem systemu komunikacji, jeżeli został on udostępniony w Sklepie internetowym. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie udzielone bez zbędnej zwłoki (jeśli zdarzy się, że nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt). Wsparcie nie obejmuje usług nie świadczonych przez Operatora. Wsparcie świadczone jest w dobrej wierze w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, dlatego też Operator nie jest w żadnym wypadku zobowiązany do jego świadczenia w indywidualnych przypadkach. Wszelkie uwagi Klientów są jednak cenne dla Operatora i pomagają w ulepszaniu narzędzi Sklepu Internetowego.
  • Działalność zabroniona
   Klient może korzystać ze Sklepu internetowego wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz aktualnymi funkcjonalnościami. Zabronione są wszelkie działania, które nie zostały wyraźnie dopuszczone w Regulaminie, w tym w szczególności: (a) działania mogące zakłócić funkcjonowanie Sklepu, w tym utrudniające dostęp do funkcjonalności lub korzystania ze Sklepu przez innych Klientów , (b) wykorzystywanie wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji lub innych kodów, plików lub narzędzi); (c) w inny sposób stwarzające bezpośrednie ryzyko powstania szkody dla Sklepu lub Tedee, (d) przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
  • Dostępność
   Choć Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, niestety nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub w związku z potrzebą modernizacji lub rozbudowy.

 7. DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA
  W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych funkcjonalności Urządzeń oferowanych za pośrednictwem Sklepu, Konsument może być zobowiązany do pobrania i zainstalowania na swoim smartfonie Oprogramowania.
  Aplikacja będzie odrębnie dostępna do pobrania przez Klientów w odniesieniu do sklepów z aplikacjami wybranych przez Operatora oraz należących do osób trzecich, w tym m.in. Google Play i AppStore. W ramach Aplikacji Tedee umożliwia Klientom zdalne sterowanie Urządzeniami, a także przeglądanie informacji i innych treści prezentowanych w Aplikacji. Szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji określone są w Regulaminie Aplikacji Tedee.

 8. DOSTĘPNOŚĆ
  Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie oraz nieprzerwanie w ramach Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści w każdym czasie. Regulamin może zostać zmieniony, przez co należy rozumieć zmianę postanowień wpływających na prawa lub obowiązki Stron, gdyż do konkretnej Transakcji zastosowanie ma wyłącznie Regulamin dostępny w Sklepie w chwili zawarcia Transakcji.

 9. PRAWO WŁAŚCIWE
  Operator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych procedur rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulują odrębne przepisy prawa obowiązujące w kraju zamieszkania Konsumenta. W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenta, Państwową Inspekcją Handlową lub sądem powszechnym.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług udostępnia elektroniczny link do platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Wszelkie spory związane z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi podlegają prawu polskiemu. Spory powinny podlegać jurysdykcji sądów i organów właściwych dla siedziby Tedee, z zastrzeżeniem bezwarunkowo obowiązujących przepisów prawa (kolizja praw) oraz praw konsumenta.

 10. KOMPLETNOŚĆ
  W przypadku zmiany lub stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją właściwego organu lub sądu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Tedee i Klienta.

 11. PROMOCJE
  Tedee może prowadzić działania promocyjne na zasadach określonych w warunkach konkretnej promocji. W takim przypadku warunki konkretnej promocji mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. O ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej, promocje nie podlegają łączeniu.

 12. WEJŚCIE W ŻYCIE
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


Załącznik nr 1.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [tu nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy i adres e-mail]:
Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów()/świadczenia następującej usługi(*)
Data zamówienia()/odbioru():
Imię (imiona) i nazwisko konsumenta (konsumentów):
Adres konsumenta/ów:
Podpis konsumenta/konsumentów (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej):
Data:

(*) Usuń to, co nie ma zastosowania.