Tedee
Regulamin Użytkowania

 1.  DEFINICJE

  opisujące podstawowe terminy używane w Regulaminie (pisane wielką literą poniżej oraz w tekście Regulaminu) oferty „Tedee Store”:

  • Tedee, Sprzedawca – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712451. Akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP (numer identyfikacji podatkowej) to 7010795542, a REGON (numer statystyczny) to 369188621. Adres email: [email protected], numer telefonu: (+48) 22 307 72 67.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zastrzega się, że zamówienie może być fizycznie złożone przez osobę małoletnią (Niepełnoletni), lecz tylko pod nadzorem Klienta, który jest jej przedstawicielem (np. rodzicem lub opiekunem) w rozumieniu obowiązującego prawa. Działania Klienta i Niepełnoletniego, w tym zamówienia, są traktowane jako działania Klienta, który zawsze jest stroną umowy z Tedee. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie postanowienia dotyczące Klienta odnoszą się także do Konsumenta i Właściciela Firmy.
  • Konsument – Klient, który zakupił Urządzenie(a):
   • które nie jest/są bezpośrednio związane z jego lub jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub;
   • które jest/są bezpośrednio związane z jego lub jej działalnością gospodarczą, ale wynika to wyraźnie z treści umowy, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, w szczególności na podstawie przedmiotu jego lub jej działalności gospodarczej, określonej m.in. na podstawie odpowiednich rejestrów i ewidencji. Produkt dostarczony do dowolnego państwa członkowskiego UE.
  • Strona – ogólna nazwa odnosząca się zarówno do Tedee, jak i Klienta.
  • Urządzenia – urządzenia, w tym w szczególności zamki elektroniczne, prezentowane przez Tedee Klientom, które mogą być przedmiotem zamówienia.
  • Oprogramowanie – wszelkie oprogramowanie Tedee lub strony trzecie używane do obsługi Urządzeń, w szczególności Aplikacja Tedee. Jest ono przedmiotem odrębnej umowy zawartej przez Klienta zgodnie z Regulaminem Aplikacji Tedee.
  • Usługi Instalacyjne – dodatkowe usługi związane z instalacją Urządzeń, świadczone przez Tedee dla Klienta w określonym czasie i na warunkach ustalonych indywidualnie z Klientem.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zakupu Urządzenia lub Urządzeń oferowanych przez Sprzedawcę, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Urządzenia (lub Urządzeń). Określa ono w szczególności rodzaj oraz ilość Urządzenia (lub Urządzeń).
  • Wada Klienta – wada wynikająca z niezgodności Urządzenia z umową, w rozumieniu art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
  • Wada Konsumencka – wada wynikająca z niezgodności Urządzenia z umową, w rozumieniu art. 6 i art. 7 Dyrektywy (UE) 2019/771 Parlamentu Europejskiego w sprawie pewnych aspektów dotyczących umów o sprzedaż towarów.
  • Informacja handlowa – informacje dotyczące Urządzeń dostarczane przez Tedee. Informacje Handlowe nie stanowią “oferty”, lecz jedynie “zaproszenie do złożenia oferty” przez Tedee, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Sklep internetowy / Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem tedee.com, zarządzany przez Tedee. Sklep i jego poszczególne funkcje udostępniane są na zasadzie “tak jak jest”, co oznacza, że Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego i jego funkcji w zakresie, stopniu oraz formie, w jakiej są one obecnie dostarczane przez Operatora.
  • Dane – wszelkie informacje i dane dotyczące Klienta, zbierane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta, w tym te podane bezpośrednio, np. w ramach formularza zamówienia, jak również te zbierane za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii. W szczególności, Dane Osobowe to informacje, które są danymi osobowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przetwarzane przez Tedee. Aktualne informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności, która jest stale dostępna na stronie internetowej lub w Aplikacji w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtworzenie oraz zapisanie treści za pomocą systemu informatycznego Klienta.
  • Operator płatności – podmiot realizujący transakcje płatnicze związane z płatnością za Zamówienie na zlecenie Klienta.


 2. OGÓLNE INFORMACJE

  • Niniejsze Warunki i postanowienia („Regulamin”) określają zasady dotyczące:
   • korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem tedee.com;
   • zakupu Urządzeń ze Sklepu;
   • zasad rejestracji Konta Tedee w Sklepie.
  • O ile Regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia zawarte w nim mają zastosowanie do wszystkich Urządzeń oferowanych do zakupu na Stronie.


 3. REJESTRACJA I LOGOWANIE

  • Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, w celu zakupu niektórych Urządzeń oferowanych w Sklepie wymagane jest zarejestrowanie konta użytkownika (‘Konto Tedee’) oraz zalogowanie się za każdym razem, gdy Klient chce uzyskać dostęp do wybranych funkcjonalności Sklepu.
  • Rejestracja Konta Tedee w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Szczegółowy opis procesu rejestracji można znaleźć w Sekcji 8. KONTO TEDEE.


 4. INFORMACJE O PRODUKCJE

  • Wszystkie Urządzenia oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są fabrycznie nowe, bez wad, posiadają wszystkie zatwierdzenia wymagane przez polskie prawo oraz obowiązujące prawo Unii Europejskiej.
  • Strony produktowe Urządzeń zawierają opisy, zdjęcia oraz, w przypadku wybranych Urządzeń, także informacje o materiale i zasadach użytkowania. Zdjęcia niektórych Urządzeń mogą nieznacznie różnić się od zewnętrznego wyglądu Urządzenia, co może wynikać m.in. z różnych ustawień ekranu Klienta, warunków oświetlenia czy innych parametrów technicznych Urządzenia. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu Urządzenia udostępnionych w Sklepie.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Urządzeń, organizowania i anulowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Sklepie, dokonywania w nich zmian. Prawo to nie wpłynie na nabyte prawa Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
  • Treści zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie dotyczące Urządzeń nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że w takich informacjach wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 5. ZAMAWIANIE PRODUKTU

  • Klient ma możliwość zakupu Urządzenia z oferty prezentowanej w Sklepie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, składając Zamówienie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego w Sklepie.
  • Przed złożeniem Zamówienia, Klient musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść, co potwierdza zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Urządzenia lub Urządzeń oraz skuteczne złożenie Zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy Klientów z aktywnym Kontem Tedee, którzy wyrazili zgodę na Regulamin podczas rejestracji konta.
  • Aby złożyć Zamówienie, Klient musi podać dane osobowe wskazane w formularzu Zamówienia jako obowiązkowe. Dane te można edytować i modyfikować w trakcie składania Zamówienia.
  • Po podaniu wymaganych informacji, Klient zaznacza pole oznaczone jako: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub podobne.
  • Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z złożeniem oferty kupna Urządzenia lub Urządzeń będących przedmiotem Zamówienia.
  • Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, np. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacja ta nie jest akceptacją Zamówienia Klienta, ale wskazuje, że Sprzedawca rozpoczął proces oceny możliwości realizacji Zamówienia.
  • W chwili, gdy Klient otrzyma potwierdzenie płatności wysłane przez Operatora Płatności na adres e-mail wskazany w Zamówieniu, zostaje zawarta umowa sprzedaży Urządzenia/Urządzeń będących przedmiotem Zamówienia.
  • W momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia płatności od Operatora Płatności na wskazany adres e-mail, umowa sprzedaży Urządzenia lub Urządzeń zostaje zawarta.
  • Razem z zawarciem wspomnianej umowy sprzedaży, w cenie opłaconej za Zamówienie, Tedee udziela Klientowi wieczystej, nieprzenaszalnej, nieograniczonej terytorialnie, odwoływalnej licencji na korzystanie z pełnej funkcjonalności Oprogramowania przypisanego do zakupionego Urządzenia lub Urządzeń („Licencja Oprogramowania”).
  • Prawo do Licencji Oprogramowania przyznawane jest automatycznie i nie wymaga dodatkowego oświadczenia ze strony Tedee.
  • Korzystanie przez Klienta z Oprogramowania wymaga jego instalacji na urządzeniu końcowym oraz akceptacji Regulaminu Aplikacji Tedee. Dostęp do Oprogramowania może zostać czasowo lub trwale ograniczony, zredukowany lub anulowany w przypadku naruszenia zasad korzystania z Oprogramowania określonych w regulaminie.


 6. CENY PRODUKTÓW I OPCJE PŁATNOŚCI

  • Całkowita wartość Zamówienia określona w formularzu Zamówienia zawiera cenę Urządzenia (brutto z podatkiem VAT oraz innymi podatkami zgodnie z obowiązującym prawem).
  • Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych, w tym korekt i duplikatów, za dostawę Urządzeń przez Tedee, zgodnie z polskim prawem o VAT.
  • Koszty dostawy Urządzenia lub Urządzeń są za każdym razem określane podczas składania Zamówienia i są uwzględnione w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita kwota Zamówienia obejmuje cenę Urządzenia lub Urządzeń, koszty dostawy oraz koszty instalacji, jeśli dotyczy.
  • Zapłata za Zamówienie może być dokonana przy użyciu jednej z dostępnych dla Klienta metod płatności.
  • Aktualnie dostępne metody płatności są przedstawione w formularzu Zamówienia.
  • Operator Płatności przetwarza płatność za Zamówienie zgodnie z jego regulaminem, który jest udostępniany Klientowi przed dokonaniem płatności.
  • Tedee nie jest zobowiązane do uiszczania Operatorowi Płatności żadnych opłat za realizację transakcji płatniczych na rzecz Klienta, związanych z zapłatą za Zamówienie.
  • Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, Operator Płatności nie jest w stanie przetworzyć płatności za Zamówienie, dokonana płatność zostanie zwrócona zgodnie z regulaminem Operatora Płatności lub innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
  • Skargi dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania Zamówienia przez Sprzedawcę można kierować na następujący adres e-mail: [email protected]. Skarga zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja.


 7. USŁUGI INSTALACYJNE

  • Przy składaniu oferty zakupu określonego Urządzenia, Klient ma możliwość wyboru dodatkowej usługi w postaci instalacji Urządzenia w swoim lokalu („Usługi Instalacyjne”).
  • Usługi Instalacyjne są świadczone przez podwykonawcę Tedee na podstawie odrębnej umowy serwisowej (dalej: “Umowa z Podwykonawcą”). Zasady świadczenia usługi instalacyjnej dostępne są na stronie Sklepu w zakładce “Usługa instalacji”. 8. KONTO TEDEE

  • Rejestracja Konta

   • Chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej, przed zakupem wybranych Urządzeń i/lub Oprogramowania oferowanych przez Tedee w Sklepie, Klient musi zarejestrować konto użytkownika (Konto Tedee) każdorazowo przed dokonaniem zakupu. Rejestracja Konta Tedee jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna, a Klient może ją anulować w dowolnym momencie.
   • Aby utworzyć Konto Tedee, Klient musi:
    • wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny i podać wymagane dane osobowe/firmowe;
    • przeczytać Regulamin i Politykę Prywatności oraz zaakceptować ich treść.
    • zapisać się do Newslettera Tedee (opcjonalnie);
    • kliknąć „Utwórz konto”, „Zapisz” lub inny równoważny przycisk.
   • Umowa o świadczenie usług elektronicznych pod nazwą Konto Tedee na czas nieokreślony zostaje zawarta, gdy Klient otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji Konta Tedee.

  • Użytkowanie Konta

   • Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta Tedee poprzez panel logowania, dostępny w zakładce “Moje Konto” lub odpowiednik, dostępny na stronie głównej Sklepu (www.tedee.com).
   • Logowanie do Konta Tedee odbywa się przy użyciu adresu e-mail i hasła ustalonego przez Klienta.
   • Hasło jest poufne i ze względów bezpieczeństwa zakazane jest udostępnianie go osobom trzecim. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia swojego loginu i hasła osobom trzecim.
   • Zamówienia składane przez osoby trzecie przy użyciu Konta Tedee Klienta, z przyczyn nieprzypisanych Tedee, uważane są za składane w imieniu Klienta i są dla niego wiążące.
   • Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto Tedee.
   • W ramach Konta Tedee Klient może w szczególności (Prawa Konta Tedee):
    • dokonywać zakupów wybranych, w przeciwnym razie ograniczonych Urządzeń i Oprogramowania w Sklepie;
    • składać zamówienia na podstawie danych przypisanych do Konta Tedee (imię, nazwisko, nazwa prawna, adres, numer VAT);
    • śledzić stan składanych zamówień poprzez Konto Tedee (w zależności od dostępności);
    • przeglądać historię Zamówień w Sklepie (w zależności od dostępności);
    • otrzymywać informacje o bieżących akcjach promocyjnych (jeśli zapisano się do Newslettera Tedee).
   • Każde rozwiązanie, anulowanie lub wycofanie się z umowy o Konto Tedee skutkuje utratą wszystkich Praw Konta Tedee po otrzymaniu potwierdzenia od Tedee o przyjęciu instrukcji rozwiązania. W takim przypadku Konto Tedee danego Klienta przestaje być aktywne i dostępne dla Klienta, a wszelkie zamówienia składane przez Klienta, z wyjątkiem tych, dla których Zamówienie(a) zostało już zawarte, zostają anulowane.

  • Zamknięcie Konta

   • Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Konta Tedee i z Praw Konta Tedee. Oświadczenie o rezygnacji z usługi Konta Tedee można złożyć w Panelu Klienta, w zakładce “Zarządzanie Kontem” lub odpowiednik.
   • Potwierdzenie instrukcji Klienta dotyczącej rezygnacji z usługi Konta Tedee zostanie wysłane na adres e-mail Klienta. Konto Tedee może, chyba że postanowiono inaczej, zostać ponownie założone, bez ograniczeń, poprzez postępowanie opisane powyżej dotyczące Rejestracji Konta.
   • Tedee ma prawo wypowiedzenia usługi Konta Tedee z miesięcznym okresem wypowiedzenia obowiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku rezygnacji przez Tedee z dalszego świadczenia usługi Konta Tedee. Tedee ma również prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Konta Tedee w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
   • Tedee ma prawo zablokować dostęp do Konta Tedee Klienta, jeśli Klient działa na szkodę Tedee, tj. Tedee ma prawo zablokować dostęp do Konta Tedee Klienta, jeśli Klient działa na szkodę innych Klientów, narusza prawo lub postanowienia Regulaminu, a także jeśli blokada dostępu do Konta Tedee Klienta jest uzasadniona względami bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku naruszenia zabezpieczeń Sklepu lub innych działań hakerskich.
   • Blokada dostępu do Konta Tedee Klienta z powyższych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania problemu będącego podstawą do zablokowania dostępu do Konta Tedee Klienta. Tedee powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Tedee poprzez e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
   • Klient może złożyć skargę do Tedee w formie elektronicznej lub pocztowej w związku z korzystaniem z usługi Konta Tedee. W zgłoszeniu skargi Klient powinien opisać problem. Tedee rozpatrzy skargę niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni i odpowiedzi na skargę Klienta. 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument może odstąpić od każdej umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty fizycznego przejęcia Urządzenia przez Konsumenta lub osobę trzecią upoważnioną przez Konsumenta (np. odbiór od kuriera).
  • Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że Konsument wyśle informację o odstąpieniu do Tedee przed upływem tego terminu (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest załączony na ostatniej stronie niniejszego Regulaminu).
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie będzie miało zastosowania w szczególności w odniesieniu do:
   • Usług Instalacyjnych, za które Konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, jeżeli Tedee lub inna upoważniona strona działająca w imieniu Tedee wykonała usługę w całości za wcześniejszą i wyraźną zgodą Konsumenta. Konsument został poinformowany przed wykonaniem Usług Instalacyjnych przez Tedee lub inną upoważnioną stronę działającą w imieniu Tedee o tym, że straci prawo odstąpienia po wykonaniu Usług Instalacyjnych i potwierdził to;
   • Innych usług, w których Konsument wyraźnie zażądał, aby przedstawiciel Tedee przyszedł do niego w celu pilnej naprawy lub konserwacji. Jeśli Tedee lub jego podwykonawca świadczy dodatkowe usługi inne niż te, które Konsument zażądał, lub dostarcza przedmioty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy będzie miało zastosowanie w odniesieniu do Konsumenta w zakresie dodatkowych usług lub przedmiotów.
   • Umów na świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany zapłacić cenę, jeżeli Konsument wyraźnie poprosił przedsiębiorcę o przyjście do jego domu w celu naprawy i usługa została już świadczona w całości za wcześniejszą wyraźną zgodą Konsumenta.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Urządzenia wynikające z korzystania z Urządzenia w sposób wykraczający poza konieczność stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Urządzenia. Jeśli stwierdzi się którąkolwiek z powyższych sytuacji, Tedee zastrzega sobie prawo do obniżenia wartości zwrotu, do której uprawniony jest Konsument.
  • W przypadku odstąpienia od umowy płatność dokonana przez Konsumenta zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 14 dni bezpośrednio na konto, z którego dokonano płatności. Koszty zwrotu produktu do Operatora, w tym w szczególności koszty zwrotnej wysyłki, ponosi wyłącznie Konsument.


 10. REKLAMACJE PRODUKTÓW I GWARANCJA


  Urządzenia oferowane przez Tedee podlegają gwarancji, której warunki dostępne są pod adresem https://tedee.com/ (“Gwarancja”).

  • Procedura reklamacji produktów dla klientów
   • Jeśli w Produkcie objętym Gwarancją stwierdzono Wadę Klienta, Klient ma prawo żądać:
    • naprawy Produktu (usunięcia Wady Klienta) lub;
    • wymiany Produktu na wolny od wad, jeśli Produkt był już naprawiany dwa razy, lub;
    • zwrotu zapłaconej za Produkt ceny, jeśli ani naprawa, ani wymiana nie są możliwe.
   • Niezależnie od powyższego, Firma ma prawo (według własnego uznania) wymienić Produkt, jeśli naprawa generowałaby nadmierne koszty. Części wymienione lub Produkty zwrócone w ramach serwisu gwarancyjnego stają się własnością Firmy.

  • Procedura reklamacji produktów dla konsumentów
   • W przypadku stwierdzenia Wady Konsumenckiej w Produkcie objętym Gwarancją, Konsument ma prawo żądać:
    • naprawy Produktu (usunięcia Wady Konsumenckiej), lub wymiany Produktu na wolny od wad, lub:
    • obniżenia ceny lub pełnego zwrotu ceny zapłaconej za Produkt, jednakże tylko w przypadku, gdy:
    • naprawa lub wymiana są niedostępne, co zostało potwierdzone przez Spółkę, lub
    • naprawa lub wymiana nie jest możliwa w rozsądnym terminie potwierdzonym przez Spółkę, lub;
    • naprawa Produktu nie powiodła się i Produkt pozostaje wadliwy, lub;
    • Wada Konsumencka jest istotna i uzasadnia żądanie obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy.
   • Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu zgodnie z preferencjami Konsumenta wiązałaby się z nadmiernymi kosztami, Spółka jest uprawniona do wykonania w zamian odpowiednio usługi wymiany/naprawy.
   • Obniżka ceny będzie proporcjonalna do zmniejszenia wartości Produktu(ów) otrzymanego(ych) przez Konsumenta w porównaniu z wartością Produktu(ów) niewadliwego(ych). Spółka zwróci Konsumentowi należność w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
   • W przypadku zwrotu pieniędzy, Spółka zwróci Konsumentowi pieniądze w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Produktu lub dowodu jego odesłania.
   • W przypadku wystąpienia zarówno Wady Klienta, jak i Wady Konsumenta w Urządzeniu, reklamacje można składać na adres e-mail: [email protected]. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail (odesłaną na adres e-mail, z którego została złożona reklamacja).
   • Niezależnie od gwarancji sprzedawcy (Tedee), Urządzenia objęte są również gwarancją producenta.

 11. DOKŁADNOŚĆ I WERYFIKACJA DANYCH

  • Klient zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych Danych. Podanie nieprawdziwych Danych uprawnia Tedee do natychmiastowego zaprzestania realizacji Zamówienia.
  • Tedee zastrzega sobie prawo do weryfikacji Danych. Weryfikacja może polegać m.in. na wysłaniu wiadomości e-mail, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, która stanowić będzie potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.
  • W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego przez osobę upoważnioną przez Klienta, np. osobę niepełnoletnią, Klient powierza dane takiej osoby do przetwarzania Tedee w celach opisanych w Polityce Prywatności.

 12. WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA

  • Wymagania Techniczne

   • W celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego, korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies oraz JavaScript jest wymagane. Operator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek, takich jak Google Chrome czy Mozilla Firefox.
   • Jeśli Klient korzysta z wersji przeglądarek innych niż najnowsze dostępne, Operator może nie gwarantować pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Dotyczy to w szczególności przeglądarek w wersji niższej niż jedna z trzech najnowszych wersji danej przeglądarki prezentowanych na stronie www.w3schools.com (statystyki korzystania z przeglądarek na świecie). Dodatkowo, w przeglądarce nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Sklepu.
   • W razie potrzeby uzyskania wsparcia technicznego w zakresie działania Sklepu, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub poprzez dostępny system komunikacji. Wsparcie zostanie udzielone bez zbędnej zwłoki. Jeśli nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt.
   • Wsparcie nie obejmuje usług nie świadczonych przez Operatora. Wsparcie udzielane jest w dobrej wierze, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Niemniej jednak, Operator nie jest zobowiązany do jego świadczenia w każdym indywidualnym przypadku. Uwagi Klientów są cenne dla Operatora i przyczyniają się do doskonalenia narzędzi Sklepu Internetowego.

  • Działania zabronione

   • Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz aktualnymi funkcjonalnościami.
   • Wszelkie działania, które nie są wyraźnie dozwolone w Regulaminie, są zabronione, w tym w szczególności:
    • działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Sklepu, w tym utrudniać innym Klientom dostęp do funkcjonalności lub korzystanie ze Sklepu,
    • używać wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów (w szczególności tych, które automatyzują skrypty i procesy aplikacji lub inne kody, pliki lub narzędzia);
    • w inny sposób stwarzają bezpośrednie ryzyko wyrządzenia szkody Sklepowi lub Tedee, (d) wysyłanie nielegalnych treści.

  • Dostępność
   • Choć Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie, niestety nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub w związku z potrzebą modernizacji lub rozbudowy.


 13. DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA

  • W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych funkcjonalności Urządzeń oferowanych za pośrednictwem Sklepu do zakupu, Konsument może być zobowiązany do pobrania i zainstalowania Oprogramowania na swoim smartfonie.
  • Aplikacja będzie odrębnie dostępna do pobrania przez Klientów w odniesieniu do wybranych przez Operatora sklepów z aplikacjami należących do podmiotów trzecich, w tym m.in. Google Play i AppStore.
  • W ramach Aplikacji Tedee umożliwia Klientom zdalne sterowanie Urządzeniami, a także przeglądanie informacji i innych treści prezentowanych w Aplikacji. Szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji określa Regulamin Aplikacji Tedee.


 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  • Tedee i/lub jego licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów i udziałów w Sklepie, w tym między innymi grafiki, interfejsu użytkownika, skryptów i oprogramowania używanego do wdrożenia usługi oraz wszelkiego oprogramowania dostarczonego Klientowi jako część i/lub w związku ze Sklepem, w tym wszelkich praw własności intelektualnej, które w nim istnieją, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie, i niezależnie od tego, gdzie na świecie mogą istnieć.
  • Klient zgadza się ponadto, że Sklep (w tym oprogramowanie lub jakakolwiek inna jego część) zawiera zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej i inne przepisy, w tym między innymi prawa autorskie. Klient zgadza się, że nie będzie wykorzystywał takich zastrzeżonych informacji lub materiałów w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem korzystania ze Sklepu zgodnie z niniejszymi Warunkami. Żadna część Sklepu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie.


 15. DOSTĘPNOŚĆ

  • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie oraz nieprzerwanie w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie i utrwalanie jego treści w każdej chwili.
  • Regulamin może ulec zmianie, przez co należy rozumieć zmianę postanowień wpływających na prawa lub obowiązki Stron, przy czym do konkretnego Zamówienia stosuje się wyłącznie Regulamin dostępny w Sklepie w chwili zawarcia Zamówienia. 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA, KLIENT WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI TEDEE, ANI ŻADEN Z JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, CZŁONKÓW KADRY KIEROWNICZEJ, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRAWNIKÓW LUB AGENTÓW NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO, A KLIENT NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ, ZRZEKA SIĘ I ZGADZA SIĘ NIE WNOSIĆ ŻADNYCH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SPECJALNYCH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH SZKÓD W ZWIĄZKU, WYNIKAJĄCYCH Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ TEDEE (DALEJ: “ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGÓLNA”).
  • KONKRETNIE, KLIENT ZWALNIA TEDEE Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI OGÓLNEJ ZA TYMCZASOWE OGRANICZENIE, WYŁĄCZENIE LUB TRWAŁE ZABLOKOWANIE, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU, DOSTĘPU KLIENTA LUB DOWOLNEJ OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ KLIENTA DO URZĄDZEŃ KONTROLOWANYCH PRZEZ USŁUGĘ TEDEE CONNECT ORAZ ZA WSZELKIE SZKODY Z TEGO WYNIKAJĄCE.
  • KLIENT PRZYJMUJE RÓWNIEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE TEDEE ZALECA, ABY WSZYSCY KLIENCI MIELI DOSTĘP DO FIZYCZNYCH KLUCZY DO SWOICH POMIESZCZEŃ PRZEZ CAŁY CZAS, A NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA MOŻE SKUTKOWAĆ OGRANICZONYM DOSTĘPEM DO POMIESZCZEŃ KLIENTA, ZA CO TEDEE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  • PONADTO, KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z FUNKCJI OFEROWANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE W OFERCIE TSH MOŻE WYMAGAĆ INSTALACJI DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM KLIENTA. TEDEE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TYMCZASOWE LUB TRWAŁE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z WYŻEJ WYMIENIONEGO. TEDEE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TYMCZASOWE LUB TRWAŁE OGRANICZENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z WYŻEJ WYMIENIONYCH FUNKCJI Z POWODU PRZYCZYN PRZYPISYWANYCH KLIENTOWI, W TYM ALE NIE TYLKO Z POWODU WADY URZĄDZENIA KOŃCOWEGO KLIENTA.


 17. SIŁA WYŻSZA

  • Tedee nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w realizacji wynikające z okoliczności pozostających poza kontrolą Klienta, w tym, bez ograniczeń, wojny, zamieszek, embarga, działań władz cywilnych lub wojskowych, pożaru, powodzi, wypadków, przerw w świadczeniu usług wynikających z awarii sprzętu i/lub oprogramowania i/lub awarii telekomunikacyjnych, awarii zasilania, awarii sieci, awarii zewnętrznych dostawców usług (w tym dostawców usług internetowych i telekomunikacyjnych).
  • Realizacja Zamówień i/lub Oprogramowania zostanie wówczas zawieszona na tak długo, jak długo takie zdarzenie będzie uniemożliwiać stronie dotkniętej nim wykonywanie jej zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.


 18. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

  • Operator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulują odrębne przepisy prawa kraju zamieszkania Konsumenta. W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem konsumentów, Państwową Inspekcją Handlową lub sądem powszechnym.
  • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Operator, jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Wszelkie spory związane z Regulaminem lub opisanymi w nim stosunkami prawnymi podlegają prawu polskiemu. Spory powinny podlegać jurysdykcji sądów i organów właściwych dla siedziby Tedee, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (kolizyjnych) oraz praw Konsumenta.


 19. KOMPLETNOŚĆ

  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie zmienione lub uznane za nieważne decyzją właściwego organu lub sądu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, wiążąc Tedee oraz Klienta.

 20. PROMOCJE

  • Tedee może prowadzić działania promocyjne na zasadach określonych w warunkach konkretnej promocji. W takim przypadku warunki konkretnej promocji mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
  • O ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, promocje nie podlegają łączeniu.

 21. WEJŚCIE W ŻYCIE

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [tutaj nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy i adres e-mail]:
 • Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów()/świadczenia następującej usługi() – Data zamówienia()/odbioru(*):
 • Imię (imiona)/nazwiska konsumenta(-ów):
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej):
 • Data:

(*) Usuń to, co nie dotyczy.