Regulamin

  1. DEFINICJE opisujące podstawowe pojęcia używane w Regulaminie (wyboldowane poniżej i w treści Regulaminu):
   1. Tedee, Operator – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-127), ul.Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, kapitał zakładowy 2.400.000 zł.
   2. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z tym zastrzeżeniem, że zamówienie może być fizycznie złożone przez podopiecznego (Podopieczny), jednak wyłącznie pod nadzorem Klienta, będącego jego przedstawicielem (np. rodzicem lub opiekunem) w rozumieniu obowiązującego prawa. Czynności dokonywane przez Klienta oraz Podopiecznego, w tym Transakcje, stanowią czynności dokonywane wyłącznie przez Klienta, będącego zawsze stroną umów z Tedee.
   3. Konsument to Klient, który zawiera Transakcję jako Konsument w rozumieniu obowiązującego prawa.
   4. Strona– pojęcie zbiorcze odnoszące się do Tedee i Klienta.
   5. Urządzenia– urządzenia, w tym w szczególności zamki elektroniczne, które Tedee prezentuje Klientom i które mogą być przedmiotem Transakcji, czyli umowy sprzedaży konkretnego Urządzenia zawieranej pomiędzy Tedee a Klientem.
   6. Informacje handlowe– informacje dotyczące Urządzeń, zamieszczane przez Tedee. Informacje handlowe nie stanowią „oferty”, a jedynie „zaproszenie do składania ofert” Tedee, w rozumieniu obowiązującego prawa.
   7. Usługi– usługi dodatkowe świadczone w danym momencie przez Tedee na rzecz Klientów wraz z Transakcjami odnoszące się do Urządzeń, w tym:
    1. Usługa dostępu do Aplikacji– oprogramowania stworzonego przez Tedee, które może być udostępniane Klientom m.in. za pośrednictwem Google Play oraz AppStore, przeznaczone do instalacji na urządzeniu mobilnym, które umożliwia Klientom korzystanie z Zamka – inteligentnego zamka, którego zdalną obsługę umożliwiają funkcjonalności Aplikacji
    2. Usługa montażu Zamka. Każdy Zamek posiada zindywidualizowany identyfikator w postaci kodu QR oraz numer seryjny.
   8. Sklep Internetowy / Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem www.tedee.com administrowany przez Tedee. Sklep oraz dostępne w nim poszczególne funkcjonalności udostępniane są na zasadzie „as is” co oznacza, że Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego oraz jego funkcjonalności w postaci udostępnianej w danym momencie przez Operatora.
   9. Dane– wszystkie informacje i dane dotyczące Klienta zbierane w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego, w tym zarówno podawane bezpośrednio np. w ramach formularza zamówienia, jak również zbierane przy użyciu cookies oraz innych podobnych technologii. W szczególności Dane osobowe czyli Dane stanowiące w rozumieniu obowiązującego prawa dane osobowe, przetwarzane przez Tedee. Zawsze aktualną informację dotyczącą przetwarzania Danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności, która będzie zawsze dostępna na stronie lub w Aplikacji w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
   10. Operator płatności– podmiot, który wykonuje transakcje płatnicze związane z zapłatą kwoty Transakcji na zlecenie płatnicze Klienta.
 
 • TRANSAKCJE , czyli sposób zawierania Transakcji pomiędzy Tedee a Klientem w Sklepie Internetowym:
 
    1. Transakcja Transakcja zawierana jest wyłącznie pomiędzy Tedee a Klientem na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie, w szczegółowych warunkach zamieszczonych w Informacjach handlowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku sprzeczności Regulaminu z warunkami zamieszczonymi w Informacjach handlowych, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
    2. Oferta Klient zainteresowany zawarciem Transakcji dotyczącej danego Urządzenia składa Tedee ofertę jego nabycia przy wykorzystaniu formularza Transakcji dostępnego w Sklepie. Oferty mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podana w formularzu Transakcji kwota Transakcji obejmuje cenę Urządzenia (cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług oraz inne podatki w wysokości wynikającej z obowiązującego prawa). Przed złożeniem oferty Klient jest informowany o cenie oraz wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Transakcji (w tym kosztach dostawy w sposób wybrany przez Klienta w ramach dostępnych sposobów dostawy w Sklepie bądź kosztach montażu Zamka, jeżeli usługa montażu została wybrana przez Klienta). Po uzyskaniu ww. informacji Klient zaznacza pole opisane: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub podobnie. Ofertę uważa się za złożoną po dokonaniu przez Klienta następujących czynności: (i) wypełnienie wszystkich pól formularza Transakcji oznaczonych jako obowiązkowe oraz wysłanie formularza zgodnie z funkcjonalnościami Sklepu; (ii) zaakceptowania regulaminu Operatora płatności oraz dokonanie zapłaty kwoty Transakcji w terminie i na zasadach określonych w ramach Sklepu.
    3. Usługa Montażu Usługa powiązana z Transakcją w ten sposób, że przy składaniu oferty nabycia danego Urządzenia, Klient ma możliwość wyboru usługi dodatkowej w postaci montażu Zamka. Usługę montażu świadczy podwykonawca Tedee na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: “Umowa z Podwykonawcą“). Zasady świadczenia usługi montażu są dostępne na stronie Sklepu w zakładce pod nazwą “Usługa montażu”.
    4. Zawarcie Transakcji Niezwłocznie po złożeniu oferty Klient otrzyma np. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o konieczności potwierdzenia zapłaty kwoty Transakcji przez Operatora płatności. Potwierdzenie przez Operatora płatności zapłaty kwoty Transakcji równoznaczne jest z przyjęciem oferty oraz zawarciem pomiędzy Klientem a Tedee Transakcji obejmującej Urządzenia wyszczególnione w ofercie. Niezwłocznie po zawarciu Transakcji do Klienta wysyłane jest, np. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, potwierdzenie zawarcia Transakcji i dokonania zapłaty kwoty Transakcji.
    5. Rozliczenie Transakcji Operator płatności wykonuje transakcje płatnicze związane z zapłatą kwoty Transakcji na zlecenie płatnicze Klienta, w oparciu o zasady i warunki określone przez Operatora płatności, w szczególności w regulaminie Operatora płatności dotyczącym przekazywania płatności za pośrednictwem Operatora płatności, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Operator ani Tedee nie są zobowiązani do zapłaty na rzecz Operatora płatności żadnych opłat z tytułu wykonywania transakcji płatniczych na zlecenie płatnicze Klienta, związanych z zapłatą kwoty Transakcji. Zapłata może być dokonana za pomocą jednej z metod płatności udostępnionych Klientowi przez Operatora. Aktualnie dostępne metody płatności widoczne są w ramach formularza Transakcji. W przypadku, gdy Operator płatności z jakichkolwiek powodów nie będzie mógł wykonać transakcji płatniczej na zlecenie płatnicze Klienta, dokona on zwrotu kwoty płatności Klientowi, na warunkach i zasadach określonych przez Operatora płatności w stosownym regulaminie lub innym dokumencie prawnym udostępnianym przez Operatora płatności.
    6. Reklamacje dotyczące Transakcji Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji przez Tedee można zgłaszać na następujący adres e-mail: [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Klient zostanie powiadomiony o jej wyniku za pośrednictwem e-mail (zwrotnie na adres, z którego została wysłana reklamacja).
    7. Informacja o prawie odstąpienia od umowy Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument może odstąpić od każdej umowy zawartej na odległość np. za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał przed upływem ww. terminu informację o odstąpieniu do drugiej strony umowy (wzór stanowi załącznik do Regulaminu). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności: (a) w stosunku do przedmiotu umowy o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, (b) jeżeli Tedee zrealizował w pełni umowę przed złożeniem oświadczenia przez Konsumenta, (c) od momentu, gdy Tedee rozpoczął już wykonywanie umowy na rzecz Konsumenta, o czym Konsument jest dodatkowo poinformowany stosownym komunikatem, (d) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Tedee do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Tedee lub jego podwykonawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zlecona przez Konsumenta zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.
    8. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych Reklamacje dotyczące wykonywania transakcji płatniczych przez Operatora płatności Klient powinien kierować bezpośrednio do Operatora płatności w sposób i na warunkach określonych przez Operatora płatności. W przypadku skierowania przez Klienta reklamacji dotyczącej wykonywania transakcji płatniczych do Tedee, Tedee dołoży starań w celu przekazania reklamacji do Operatora płatności.
 
 • PRAWDZIWOŚĆ DANYCH I WERYFIKACJA Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych Danych. Podanie Danych nieprawdziwych uprawnia Tedee do zaprzestania wykonywania Transakcji w trybie natychmiastowym. Tedee zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych. Weryfikacja może polegać między innymi na przesłaniu na adres e-mail podany podczas składania zamówienia wiadomości e-mail, która stanowić będzie potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku, gdy ze Sklepu Internetowego korzysta osoba upoważniona przez Klienta np. Podopieczny, Klient powierza dane takiej osoby odpowiednio Tedee lub Operatorowi do przetwarzania w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 • Wymogi techniczne i warunki korzystania  
 • WYMOGI TECHNICZNE I WSPARCIE Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą obsługę cookies oraz JavaScript. Operator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych np. Google Chrome, Mozilla Firefox. W przypadku korzystania przez Klienta z wersji przeglądarek innych niż najnowsze, które są dostępne, Operator nie może zapewnić, że Sklep Internetowy będzie funkcjonował prawidłowo (dotyczy to zwłaszcza przeglądarek w wersji niższej niż 3 najnowsze wersje danej przeglądarki prezentowane na stronie www.w3schools.com (statystyki użycia przeglądarek na świecie). Dodatkowo, w przeglądarkach nie mogą być zainstalowane rozszerzenia, które mogą negatywnie wpływać na działanie Sklepu Internetowego. W celu uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego funkcjonowania Sklepu, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem systemu komunikacji, o ile został udostępniony w ramach Sklepu Internetowego. Wsparcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie udzielane bez zbędnej zwłoki (*jeżeli zdarzy się, że nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt). Wsparcie nie obejmuje usług nieświadczonych przez Operatora. W celu uniknięcia wątpliwości, Tedee informuje, że Operator udostępnia wyłącznie powierzchnię wirtualną oraz infrastrukturę informatyczną Sklepu Internetowego Tedee. Oznacza to, że nie jest stroną jakichkolwiek stosunków prawnych związanych z Transakcją ani też nie łączy go żaden inny stosunek prawny z Klientem – wsparcie jest zatem udzielane na zasadach bona fidae dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i dlatego też Operator w żadnym przypadku nie jest zobowiązany do jego udzielenia w indywidualnych przypadkach. Jednakże, wszystkie uwagi Klientów są dla Operatora cenne i pomagają ulepszać narzędzia Sklepu Internetowego.
 •  
 • Działania zabronione Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz aktualnymi funkcjonalnościami. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone w Regulaminie, w tym w szczególności: (a) czynności mogące zakłócać funkcjonowanie Sklepu, w tym utrudniać dostęp do funkcjonalności, lub korzystanie z nich przez innych Klientów, (b) korzystanie z wirusów, botów bądź innych kodów, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (c) podejmowanie innych działań na szkodę Sklepu lub Tedee, a także podejmowania działań zagrażających ich prawom (d) przesyłanie treści bezprawnych.
 •  
 • Dostępność Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, jednakże Operator nie może wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 •  
   
 • DOSTĘP DO APLIKACJI Aplikacja będzie dostępna dla Klientów do pobrania w ramach wybranych przez Operatora marketów z aplikacjami należących do podmiotów trzecich, w tym m.in. Google Play oraz AppStore. Tedee w ramach Aplikacji umożliwia Klientom zdalną obsługę Zamka, jak również zapewnia możliwość przeglądania informacji i innych treści prezentowanych w Aplikacji. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Aplikacji zostały uregulowane w Regulaminie Aplikacji.
   
 • DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie w ramach przestrzeni Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili. Regulamin może ulec zmianie, rozumianej także jako zmiana postanowień mających wpływ na prawa lub obowiązki Stron, ponieważ do danej Transakcji ma zastosowanie wyłącznie Regulamin dostępny w Sklepie w chwili zawarcia tej Transakcji.
   
 • PRAWO WŁAŚCIWE Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi jest prawo polskie. Strony poddają wspomniane spory jurysdykcji organów i sądów właściwych dla siedziby Tedee, z zastrzeżeniem wiążących zasad prawnych (konflikt prawa) oraz praw Konsumentów.
   
 • KOMPLETNOŚĆ W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Tedee oraz Klienta.
   
 • PROMOCJE Tedee może prowadzić akcje promocyjne na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku, warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. O ile warunki określonej promocji nie stanowią inaczej, promocje nie łączą się ze sobą
   
 • WEJŚCIE W ŻYCIE Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 maja 2020 r.
  Załącznik 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Data  proszę wpisać dzień, miesiąc i rok np. 22.04.2020 Sprzedawca: Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-127), ul. Karola Bohdanowicza 21/57 Klient:  proszę wpisać Imię̨ i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail Oświadczenie: Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy opis umowy zawartej dnia data zawarcia Podpis konsumenta(-ów)* (*wymagane tylko wtedy, gdy oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)  
  E-mail:  [email protected]
  Telefon:  +48 22 307 72 67