Tedee Smart Check-in App
Privacybeleid

 1.  ALGEMENE INFORMATIE 

  • De beheerder van jouw (“Gebruiker“) persoonlijke informatie is Tedee Sp. z o. o., gevestigd in Warszawa, 21/57 Karola Bohdanowicza Street, 02-127 Warszawa, Polen (“Tedee“). 
  • Tedee heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie u contact kunt opnemen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten via het e-mailadres: [email protected] of schriftelijk aan ons hoofdkantooradres zoals hierboven aangegeven. 
  • De Beheerder beheert een mobiele applicatie onder de naam ‘Tedee Smart Check-In’ applicatie, hierna te noemen de Applicatie of de App
  • Persoonsgegevens in de zin van dit Privacybeleid zijn alle gegevens over een individu die geïdentificeerd of identificeerbaar zijn door een of meer factoren, waaronder IP-gegevens van het apparaat, locatiegegevens, internet-ID en gegevens die zijn verzameld via cookies en andere soortgelijke technologie. 
  • Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor de uitvoering van het contract voor de levering van diensten zoals gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie, d.w.z. de App en het Account, is vrijwillig, maar is tevens de voorwaarde voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten en geen diensten kunnen worden verleend. 
  • Onder de afkorting GDPR wordt verstaan de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
  • Een gebruiker in de zin van dit Privacybeleid is iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Applicatie of anderszins gebruik maakt van de diensten zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie. 
  • Personen die zich registreren op de Applicatie wordt gevraagd gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aanmaken en beheren van de account. Om de werking te vergemakkelijken kan de Gebruiker aanvullende gegevens verstrekken en daarmee instemmen met de verwerking daarvan. Dergelijke gegevens kunnen te allen tijde op verzoek van de persoon worden verwijderd. 
  • De beheerder zal de nodige zorgvuldigheid betrachten om passende technische en organisatorische maatregelen te selecteren en te gebruiken om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Alleen personen die daartoe door de beheerder zijn gemachtigd, hebben volledige toegang tot databases. 
  • De Beheerder beschermt persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en tegen verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving. 
  • Bezoekers hebben geen toegang tot de Applicatie zonder zich eerst te registreren en akkoord te gaan met de verstrekking van de verwerking van persoonsgegevens onder dit Privacybeleid. 

 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN GEGEVENS 

  • De Beheerder zal alleen de volgende soorten gegevens van de Gebruiker verwerken: 
   • de volgende soorten locatiegegevens: GPS-locatie van de gebruiker (optioneel); 
   • IP-adres, datum en tijd van toegang, besturingssysteem, taal, land 
    (gezamenlijk: “Gegevens“). 

 3. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE BEHEERDER 

  • De gegevens worden verwerkt om ze te beveiligen: 
   • uitvoering van het contract voor de levering van diensten zoals gespecificeerd in het reglement van de website (op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR); 
   • het voldoen aan een wettelijke verplichting aan de Beheerder (op basis van art. 6 par. 1 letter c van GDPR); 
   • analytische en statistische analyse van de activiteiten van gebruikers en hun voorkeuren om de functionaliteiten en diensten te verbeteren (op basis van Artikel 6(1)(b) GDPR); 
   • marketing van eigen producten of diensten, inclusief gepersonaliseerde producten of diensten (op basis van Artikel 6.1.f GDPR); 
   • het doen gelden of veiligstellen van claims (op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR); 

  • De activiteit van de gebruiker op de Applicatie, met inbegrip van zijn/haar persoonsgegevens, kan worden vastgelegd in systeemlogboeken. De in de logs verzamelde informatie wordt verwerkt in verband met de levering van diensten. De Beheerder verwerkt ze ook voor technische doeleinden – in het bijzonder kunnen gegevens tijdelijk worden opgeslagen en verwerkt om de veiligheid en correcte werking van IT-systemen te waarborgen, bijvoorbeeld in verband met het maken van veiligheidskopieën, het testen van wijzigingen in IT-systemen, het opsporen van onregelmatigheden of bescherming tegen misbruik en aanvallen. 

 4. PERIODE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

  • In de regel worden de gegevens verwerkt voor de duur van de levering van de dienst of de verwerking van de bestelling, totdat de gegeven toestemming wordt ingetrokken of totdat er effectief bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens in gevallen waarin de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking het legitieme belang van de Beheerder is. 
  • De periode van gegevensverwerking kan worden verlengd als de verwerking noodzakelijk is om mogelijke claims vast te stellen en te doen gelden of zich ertegen te verdedigen, en na die tijd alleen in het geval en voor zover vereist door de wet. Na afloop van de verwerkingsperiode worden de gegevens onomkeerbaar verwijderd of anoniem gemaakt. 

 5. ONTVANGERS VAN GEGEVENS 

  • In verband met de levering van diensten worden gegevens bekendgemaakt aan externe entiteiten, waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van IT-systemen, entiteiten zoals banken en betalingsoperators, entiteiten die boekhoudkundige, juridische, audit-, advies- en koeriersdiensten leveren. 
  • Indien de Gebruiker toestemming geeft, kunnen zijn/haar gegevens ook beschikbaar worden gesteld aan andere entiteiten voor hun eigen doeleinden, waaronder marketingdoeleinden. 
  • Gegevens kunnen worden overgedragen aan een derde land/internationale organisatie. 
  • De Applicatie verzamelt niet automatisch informatie, behalve de informatie zoals gespecificeerd in Sectie II hierboven. 
  • Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van een websitegebruiker en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer. 
  • De entiteit die cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is Tedee. 

  • Cookies worden gebruikt om: 
   • het aanpassen van de inhoud van de website aan de voorkeuren van de gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites; deze bestanden maken het met name mogelijk om het apparaat van de websitegebruiker te herkennen en de website op de juiste manier weer te geven, aangepast aan zijn individuele behoeften; 
   • het maken van statistieken die helpen om te begrijpen hoe gebruikers van de Website websites gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kan worden verbeterd; 
   • “Noodzakelijke” cookies die het mogelijk maken om gebruik te maken van diensten die beschikbaar zijn op de Website, bijv. authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie vereisen op de Website; 
   • cookies die worden gebruikt om de veiligheid te garanderen, bijvoorbeeld voor het detecteren van misbruik in het kader van authenticatie binnen de Website; 
   • “Efficiëntie” cookies, waarmee informatie kan worden verzameld over de manier waarop de pagina’s van de Website worden gebruikt; 
   • Met “functionele” cookies kunnen de door een Gebruiker geselecteerde instellingen worden “onthouden” en kan de Gebruikersinterface worden gepersonaliseerd, bijv. in het kader van een gekozen taal of regio waar een Gebruiker vandaan komt, lettergrootte, uiterlijk van de website enz. 
   • “Reclamecookies” die het mogelijk maken om Gebruikers reclamecontent te bieden die beter op hun interesses is afgestemd. 
   • In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt om op internet te surfen (internetbrowser) het opslaan van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker standaard toe. Gebruikers van de Website kunnen te allen tijde hun instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Deze instellingen kunnen met name zodanig worden gewijzigd dat de automatische verwerking van cookies in de instellingen van uw webbrowser wordt geblokkeerd of dat deze tijdig in de apparatuur van de gebruiker van de Website worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en de manieren om cookies te gebruiken is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser). 
   • De beheerder van de website informeert dat het beperken van het gebruik van cookies invloed kan hebben op sommige functies die beschikbaar zijn op de website. 
   • Cookies die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden geplaatst en worden gebruikt, kunnen ook worden geplaatst door adverteerders en partners die samenwerken met de websitebeheerder. 
   • Meer informatie over cookies is beschikbaar op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) of in de “Help”-sectie in het menu van uw webbrowser. 

 6. COOKIES VERWIJDEREN EN BEHEREN  

  • Met de meeste browsers kunnen gebruikers cookies instellen in hun voorkeursinstellingen. Gebruikers moeten het privacybeleid van deze browsers lezen om hun cookiebeleid te begrijpen.  
  • Het beperken van de mogelijkheid om cookies in te stellen kan de algehele functionaliteit van het gebruik van https://tedee.com aantasten. Om de instellingen voor cookies te beheren en ze te verwijderen, volgt u de specifieke richtlijnen voor cookiebeheer die worden geleverd door het apparaat dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. 

 7. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER 

  • De Gebruiker heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, het recht om een kopie ervan te verkrijgen, het recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens op basis van het legitieme belang van de Beheerder of tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking (als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van toestemming), die werd uitgevoerd op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. 
  • Het recht op correctie van Gegevens wordt ook uitgeoefend met betrekking tot een Gebruiker die een account heeft in de Applicatie door hem/haar toe te staan de gegevens direct te bewerken in het gedeelte “Gebruikersprofiel”. 
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens in strijd wordt geacht met de bepalingen van de RODO of andere regelgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Poolse voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. 
  • Een verzoek met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de hieronder vermelde contactgegevens van de Gegevensverwerker of rechtstreeks bij de Functionaris voor Gegevensbescherming. 
  • In het verzoek moet, indien mogelijk, nauwkeurig worden aangegeven waarop het betrekking heeft. In het bijzonder welk recht de verzoekende persoon wil uitoefenen en het onderwerp van het verzoek. 
  • Als de beheerder de inhoud van het verzoek niet kan vaststellen of de persoon die het verzoek indient niet kan identificeren op basis van de gedane kennisgeving, zal hij de verzoeker om aanvullende informatie vragen. 
  • Verzoeken worden binnen een maand na ontvangst beantwoord. Indien het nodig is om deze termijn te verlengen, zal de beheerder de aanvrager op de hoogte stellen van de redenen voor deze verlenging. 
  • Het antwoord wordt gestuurd naar het e-mailadres vanwaar de sollicitatie is verstuurd, en in het geval van sollicitaties die per brief zijn verstuurd, per gewone post naar het adres dat door de sollicitant is opgegeven, tenzij uit de inhoud van de brief blijkt dat men feedback wil ontvangen op het e-mailadres (als een dergelijk e-mailadres is opgegeven). 

 8. INWERKINGTREDING 

  De verordeningen treden in werking op 15 augustus, 2023.