Tedee App
Privacy-En Cookiebeleid

 1.  ALGEMENE INFORMATIE 

  • De beheerder van jouw (“Gebruiker“) persoonlijke informatie is Tedee Sp. z o. o., gevestigd aan Karola Bohdanowicza Street 21/57, 02-127 Warszawa, Polen (“Tedee“). 
  • Tedee heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie je contact kunt opnemen met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens en de uitoefening van je rechten, via het e-mailadres: [email protected] of schriftelijk naar ons hoofdkantooradres zoals hierboven vermeld. 
  • De Beheerder beheert een mobiele applicatie genaamd ‘tedee app’, hierna aangeduid als de Applicatie. 
  • Persoonsgegevens in het kader van dit Privacybeleid zijn alle gegevens over een individu die geïdentificeerd of identificeerbaar zijn aan de hand van één of meerdere factoren, waaronder IP-gegevens van het apparaat, locatiegegevens, internet-ID en gegevens die zijn verzameld via cookies en andere vergelijkbare technologieën. 
  • Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor de uitvoering van het contract voor het leveren van diensten zoals gespecificeerd in de Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie, namelijk de App en het Account, is vrijwillig, maar het is ook een vereiste voor het aangaan van het contract. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden afgesloten en dat er geen diensten kunnen worden verleend. 
  • Onder de afkorting GDPR wordt de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 verstaan, die betrekking heeft op de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG.Een gebruiker in de zin van dit Privacybeleid is iedere natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Applicatie of anderszins gebruik maakt van de diensten zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie. 
  • Personen die zich registreren op de Applicatie wordt gevraagd om gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aanmaken en beheren van het account. Om het gebruik te vergemakkelijken, kan de Gebruiker aanvullende gegevens verstrekken en daarmee instemmen met de verwerking ervan. Dergelijke gegevens kunnen op elk moment op verzoek van de betrokken persoon worden verwijderd. 
  • De beheerder zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren en gebruiken van passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Alleen personen die door de beheerder zijn gemachtigd, hebben volledige toegang tot de databases. 
  • De Beheerder beschermt persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en tegen verwerking die in strijd is met de geldende wetgeving. 
  • Bezoekers hebben geen toegang tot de Applicatie zonder zich eerst te registreren en akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. 

 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN GEGEVENS 

  • De Beheerder zal enkel de volgende soorten gegevens van de Gebruiker verwerken: 
   • E-mailadres; 
   • De volgende soorten locatiegegevens: GPS-locatie van de Gebruiker en het eindapparaat van de Gebruiker; 
   • IP-adres van de gebruiker, datum en tijd van toegang, besturingssysteem, taal, land; 
   • Gebruikers-ID; 
    (tezamen: “Gegevens“). 

 3. DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE BEHEERDER

  • De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende grondslagen: 
   • Uitvoering van het contract voor het leveren van diensten zoals gespecificeerd in het reglement van de website (op basis van Artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR); 
   • Voldoen aan wettelijke verplichtingen van de Beheerder (op basis van Artikel 6, lid 1, onder c) van de GDPR); 
   • Analytische en statistische analyse van de activiteiten van gebruikers en hun voorkeuren om de functionaliteiten en diensten te verbeteren (op basis van Artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR); 
   • Marketing van eigen producten of diensten, inclusief gepersonaliseerde producten of diensten (op basis van Artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR); 
   • Het doen gelden of veiligstellen van claims (op basis van Artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR); 

  • De activiteit van de gebruiker op de Applicatie, inclusief zijn/haar persoonsgegevens, kan worden vastgelegd in systeemlogboeken. De informatie verzameld in de logs wordt verwerkt in verband met het leveren van diensten. De Beheerder verwerkt deze informatie ook voor technische doeleinden, zoals het tijdelijk opslaan en verwerken van gegevens om de veiligheid en juiste werking van IT-systemen te waarborgen, bijvoorbeeld voor het maken van back-ups, het testen van wijzigingen in IT-systemen, het opsporen van onregelmatigheden, of ter bescherming tegen misbruik en aanvallen.

 4. PERIODE VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

  • Over het algemeen worden gegevens verwerkt gedurende de periode van dienstverlening of het verwerken van de bestelling, tot het moment waarop de verleende toestemming wordt ingetrokken, of tot er effectief bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens in gevallen waar de wettelijke basis voor gegevensverwerking het legitieme belang van de Beheerder is. 
  • De periode van gegevensverwerking kan worden verlengd indien de verwerking nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims, en dit geldt alleen na deze periode indien en voor zover vereist door de wet. Na het verstrijken van de verwerkingsperiode worden de gegevens onomkeerbaar verwijderd of geanonimiseerd. 

 5. ONTVANGERS VAN GEGEVENS

  • In verband met het leveren van diensten worden Gegevens gedeeld met externe entiteiten (zoals Hubspot), waaronder met name leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de werking van IT-systemen, alsook entiteiten zoals banken, betalingsverwerkers, en entiteiten die boekhoudkundige, juridische, audit-, advies-, en koeriersdiensten verlenen. 
  • Indien de Gebruiker toestemming verleent, kunnen zijn/haar gegevens ook beschikbaar worden gesteld aan andere entiteiten voor hun eigen doeleinden, waaronder marketingdoeleinden. 
  • Gegevens kunnen worden overgedragen aan een derde land of internationale organisatie. 
  • De Applicatie verzamelt geen informatie automatisch, met uitzondering van informatie in cookies. 
  • Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van een websitegebruiker en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten doorgaans de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen, en een uniek nummer. 
  • De entiteit die cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is Tedee. 

  • Cookies worden gebruikt om:
   • De inhoud van de website aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker en het gebruik van de website te optimaliseren; deze bestanden maken het met name mogelijk om het apparaat van de websitegebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn individuele behoeften; 
   • b) Statistieken te genereren om inzicht te krijgen in hoe gebruikers de Website gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kunnen worden verbeterd; 
   • c) De sessie van de gebruiker op de Website te behouden (na inloggen), zodat een Gebruiker niet op elke subpagina van de Website opnieuw zijn/haar inloggegevens hoeft in te voeren. 

  • Binnen de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:
   • “Noodzakelijke” cookies die het mogelijk maken om gebruik te maken van diensten die beschikbaar zijn op de Website, bijvoorbeeld authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie vereisen op de Website; 
   • Cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, zoals voor het detecteren van misbruik in het kader van verificatie binnen de Website; 
   • “Efficiëntie” cookies, waarmee informatie kan worden verzameld over hoe de pagina’s van de Website worden gebruikt; 
   • “Functionele” cookies waarmee door een Gebruiker geselecteerde instellingen kunnen worden onthouden en waarmee de gebruikersinterface kan worden gepersonaliseerd, zoals taalkeuze, regio, lettergrootte, uiterlijk van de website, etc.; 
   • “Reclamecookies” die Gebruikers advertenties aanbieden die beter aansluiten bij hun interesses. 

  • In veel gevallen staat de gebruikte software voor internetbrowsing (webbrowser) standaard het opslaan van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker toe. Gebruikers van de Website kunnen op elk moment hun instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de browserinstellingen te blokkeren of om cookies tijdig op het apparaat van de gebruiker van de Website te plaatsen. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en manieren van het gebruik van cookies is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser). 
  • De websitebeheerder informeert dat het beperken van het gebruik van cookies invloed kan hebben op sommige functies die beschikbaar zijn op de website. 
  • Cookies die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden geplaatst en worden gebruikt, kunnen ook worden geplaatst door adverteerders en partners die samenwerken met de websitebeheerder. 
  • Meer informatie over cookies is beschikbaar op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) of in de “Help”-sectie van het menu van uw webbrowser. 
 6. COOKIES VERWIJDEREN EN BEHEREN

  • De meeste browsers bieden gebruikers de mogelijkheid om cookies in te stellen volgens hun voorkeursinstellingen. Gebruikers dienen het privacybeleid van deze browsers te raadplegen om inzicht te krijgen in hun cookiebeleid. 
  • Het beperken van de mogelijkheid om cookies in te stellen kan van invloed zijn op de algehele functionaliteit van het gebruik van https://proshop.tedee.com. Om de cookie-instellingen te beheren en te verwijderen, dient u de specifieke cookiebeheerrichtlijnen te volgen die worden verstrekt door het apparaat dat u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. 

 7. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

  • De Gebruiker heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, het recht om er een kopie van te verkrijgen, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op basis van het legitieme belang van de Beheerder of tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, en het recht om de verleende toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking aantast (indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming) die plaatsvond vóór de intrekking. 
  • Het recht op correctie van Gegevens kan ook worden uitgeoefend door een Gebruiker met een account in de Applicatie, door hem/haar in staat te stellen de gegevens rechtstreeks te bewerken in het “Gebruikersprofiel”-gedeelte. 
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens wordt beschouwd als strijdig met de bepalingen van de RODO (AVG) of andere wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, kan de betrokkene een klacht indienen bij de Poolse voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens. 
  • Een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van de rechten van betrokkenen kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de onderstaande contactgegevens van de Gegevensverwerker, of rechtstreeks bij de Functionaris voor Gegevensbescherming. 
  • Het verzoek moet zo nauwkeurig mogelijk aangeven waarop het betrekking heeft, met name welk recht de verzoekende persoon wenst uit te oefenen en het onderwerp van het verzoek. 
  • Als de Beheerder de inhoud van het verzoek niet kan vaststellen of de persoon die het verzoek indient niet kan identificeren op basis van de verstrekte informatie, zal de verzoeker worden verzocht om aanvullende gegevens te verstrekken. 
  • Verzoeken worden binnen één maand na ontvangst beantwoord. Indien verlenging van deze termijn nodig is, zal de Beheerder de aanvrager op de hoogte stellen van de redenen voor de verlenging. 
  • Het antwoord wordt verzonden naar het e-mailadres waarvandaan het verzoek is ingediend. In het geval van verzoeken die per post zijn ingediend, wordt het antwoord per gewone post verstuurd naar het adres dat door de aanvrager is opgegeven, tenzij uit de inhoud van de brief blijkt dat men de reactie per e-mail wenst te ontvangen (indien een dergelijk e-mailadres is verstrekt). 

 8. INWERKINGTREDING

  De verordeningen treden in werking op 15 augustus 2023.