Tedee Smart Check-in App

Gebruiksvoorwaarden

 1.  DEFINITIES

  die de basistermen beschrijven die in de Voorwaarden worden gebruikt (vetgedrukt hieronder en in de tekst van de Voorwaarden):
  • Tedee – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Warschau, Karola Bohdanowicza 21/57 Street, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationaal Gerechtshof onder nummer 0000712451, waarvan de dossiers worden bewaard door de arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XIIe Handelsafdeling van het Nationaal Gerechtshofregister, NIP (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistieknummer): 369188621, e-mail [email protected], telefoonnummer: (+48) 22 307 72 67.
  • Opdrachtgever – een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, met dien verstande dat de opdracht fysiek geplaatst kan worden door een minderjarige (de Minor), maar alleen onder toezicht van de Opdrachtgever, die zijn/haar vertegenwoordiger is (bijv. ouder of voogd) in de zin van het toepasselijke recht. De activiteiten van Opdrachtgever en Minor, waaronder Transacties, zijn uitsluitend die van Opdrachtgever, die altijd partij is bij de overeenkomsten met Tedee. Tenzij anders aangegeven, zijn alle bepalingen die betrekking hebben op de Opdrachtgever ook van toepassing op de Consument.
  • Partij – een collectieve term die verwijst naar Tedee en de Opdrachtgever.
  • Smart Check-In App – digitale, webapplicatie onder de naam “Tedee Smart Check In”, bedoeld voor apparaten die gebruikmaken van Windows, macOS, Android en iOS-besturingssystemen, waarmee toegang kan worden verkregen tot geselecteerde locaties die worden gecontroleerd door Tedee-producten voor een bepaalde periode.
  • Reglement – deze Algemene Voorwaarden van de Tedee App


   ALGEMENE REGELS:

  1. DE SMART CHECK-IN APP GEBRUIKEN 

   Om toegang te krijgen tot alle functionaliteiten van de Smart Check-In App, moet de Klant, nadat hij/zij heeft bevestigd dat hij/zij voldoet aan de technische vereisten zoals beschreven in Sectie IV van het Reglement, het Reglement lezen en accepteren. 
   Het contract voor de levering van elektronische diensten onder de naam Smart Check-In App voor een bepaalde periode komt tot stand op het moment dat de Klant voor het eerst gebruik maakt van een van de functionaliteiten van de Smart Check-In App. 

  2. GEBRUIKSBEPERKINGEN 

   De Klant is uitsluitend gerechtigd om gebruik te maken van de Smart Check-In App op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen van het Reglement, bindende wettelijke bepalingen en met betrekking tot eventuele rechten van derden, en voor zover toegestaan door de functionaliteiten die op dat moment in de App beschikbaar zijn.  De Klant mag in het bijzonder niet:
   • de Smart Check-In App gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;  
   • de Smart Check-In App gebruiken op een ander mobiel platform dat hij/zij niet bezit of beheert; 
   • de Smart Check-In App niet decompileren of reverse-engineeren, of proberen dit te doen;  
   • de Smart Check-In App of de inhoud ervan niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, kopiëren, reproduceren, publiceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, in sublicentie geven, distribueren, proberen de broncode ervan af te leiden, wijzigen of er afgeleide werken van maken.
   • activiteiten ondernemen die het functioneren van de Smart Check-In App kunnen verstoren, waaronder het belemmeren van de toegang tot de App of enige inhoud die daarin is opgenomen of enige vorm van misbruik van gegevensverwerking;  
   • het verzenden van spam en ongevraagde commerciële informatie en het uitvoeren van promotionele activiteiten in strijd met de AV door middel van de App of in verband daarmee; 
   • virussen, bots of andere codes, bestanden of programma’s te gebruiken; 
   • Tedee of een derde partij blootstellen aan sancties, vervolging, civiele procedures of andere aansprakelijkheid;  
   • schade toebrengen aan of interfereren met de integriteit of normale activiteiten van Tedee of derden;  
   • het gebruik van de Smart Check-In App door een ander belemmeren;  
   • een toepasselijke wet, regel of voorschrift schenden; of  
   • anderszins een dreigend risico van schade aan Tedee, andere gebruikers van de Smart Check-In App of derden vormen. 

  3. BEËINDIGING 

   De slimme check-in-app – De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de Smart Check-In App eindigt van rechtswege aan het einde van de bepaalde periode waarvoor de derde partij de Opdrachtgever toegang tot de Smart Check-In App heeft verleend. 

   Diverse – Tedee is gerechtigd om de Smart Check-In App zonder nadere aankondiging te beëindigen in geval van schending van Reglementen door Opdrachtgever.
   Tedee heeft het recht om de toegang tot de Smart Check-In App van de Opdrachtgever te blokkeren als de Opdrachtgever handelt ten nadele van Tedee, dat wil zeggen dat Tedee het recht heeft om de toegang tot de Smart Check-In App van de Opdrachtgever te blokkeren als de Opdrachtgever handelt ten nadele van andere Opdrachtgevers, de wet of de bepalingen van het Reglement schendt, en ook als het blokkeren van de toegang tot de Smart Check-In App van de Opdrachtgever wordt gerechtvaardigd door veiligheidsredenen, in het bijzonder door een inbreuk op de beveiliging van de Smart Check-In App of andere hackactiviteiten.  
   De blokkering van de toegang tot de Smart Check-In App van de Opdrachtgever om bovengenoemde redenen duurt de periode die nodig is om het probleem op te lossen dat de basis vormt voor de blokkering van de toegang tot de Smart Check-In App van de Opdrachtgever. Tedee stelt de Opdrachtgever op de hoogte van de blokkering van de toegang tot de Smart Check-In App van de Opdrachtgever per e-mail aan het adres dat door de Opdrachtgever aan de derde partij is verstrekt. 
   De Klant kan elektronisch of per post een klacht indienen Tedee met betrekking tot het gebruik van de Smart Check-In App. De Opdrachtgever dient een beschrijving van het probleem op te nemen in de klachtmelding. Tedee zal onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, de klacht in behandeling nemen en reageren naar de Opdrachtgever. 

  4. BETALINGEN 

   Vanaf de ingangsdatum van deze versie van de Algemene Voorwaarden, en voor de gehele duur van de looptijd in de huidige vorm, wordt de Smart Check-In App (en alle daarin beschikbare functies) gratis beschikbaar gesteld aan de Klanten, op een “as is” basis, wat betekent dat de Klanten de Smart Check-In App alleen mogen gebruiken voor zover en in de vorm zoals die op dat moment beschikbaar is gesteld door Tedee, naar eigen inzicht en risico.  
   Bijgevolg blijven de verordeningen vanaf vandaag buiten het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en diensten. 

  5. TECHNISCHE EISEN 

   Voor een volledige, ononderbroken werking van de Smart Check-In App moet het apparaat van de Klant aan de volgende eisen voldoen: 
   • de laatste versie van het besturingssysteem dat door Tedee wordt ondersteund, zoals Windows, macOS of Linux; 
   • de nieuwste versie van een webbrowser die cookies en JavaScript ondersteunt (zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Safari); 
   • toegang tot internet tijdens het gebruik van de Smart Check-In App; 
   • toegang tot de locatiediensten tijdens actieve sessies van de Smart Check-In App (indien van toepassing) 
   • op het apparaat mag geen software (bijv. webbrowser-extensies) zijn geïnstalleerd die de werking van de Smart Check-In App negatief kan beïnvloeden. 
    In het geval dat de Smart Check-In App wordt geïnstalleerd onder omstandigheden die in strijd zijn met de bovenstaande vereisten, is Tedee niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt aan het apparaat van de opdrachtgever of de software die daarop is geïnstalleerd. 

 2. KLACHTEN 

  De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen over het functioneren van de Smart Check-In App. Klachten kunnen in elektronische vorm worden ingediend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]
  Klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen. De Klant wordt per e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend) op de hoogte gesteld van het resultaat van de klachtenprocedure. 

 3. DIVERSEN

  1. TOEGANKELIJKHEID 

   Ondanks Tedee’s beste inspanningen om de optimale functionaliteit van de Smart Check-In App te garanderen, kan Tedee de mogelijkheid van tijdelijke opschorting van de beschikbaarheid niet volledig uitsluiten. Dergelijke opschortingen kunnen plaatsvinden als gevolg van noodzakelijk onderhoud, inspecties, vervanging van apparatuur, of in verband met modernisering of uitbreiding van de Smart Check-In App. De Klant heeft geen recht op enige vergoeding/schadevergoeding voor dergelijke periodes van niet-beschikbaarheid. 

  2. AANSPRAKELIJKHEID  

   Tedee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de schuld van de Opdrachtgever of een derde, waaronder in het bijzonder schade:  
   • als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van een contract of het niet kunnen leveren van een dienst als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens of een overvolle e-mailbox of andere omstandigheden die het leveren van functionaliteiten van de Smart Check-In App onmogelijk maken;  
   • die ontstaan in verband met het niet langer ter beschikking stellen van de Smart Check-In App of het verwijderen van de Smart Check-In App als gevolg van overtreding van het Reglement door Opdrachtgever;  
   • veroorzaakt aan derden als gevolg van het gebruik van de Smart Check-In App door de Klant op een wijze die in strijd is met de Verordeningen, het toepasselijk recht of schending van de wet of rechten van derden door de Klant;  
   • veroorzaakt door informatie of materialen die door de Klant zijn gedownload of verzonden via internet; 
   • als gevolg van handelen of nalaten van derden die niet gerelateerd zijn aan de Opdrachtgever of Tedee;  
   • als gevolg van het feit dat berichten naar het door de Klant opgegeven e-mailadres worden geblokkeerd door beheerders van mailservers of als gevolg van het verwijderen of blokkeren van e-mails door software die is geïnstalleerd op het apparaat dat door de Klant wordt gebruikt, voor zover de wet dit toestaat. 

  3. GEEN OVERDRACHT VAN RECHTEN 

   Tenzij anders aangegeven, is de inhoud van de Smart Check-In App, de gegevens, inclusief software, alsmede het uiterlijk, de functionele lay-out, de inhoud en grafische elementen en databases, ongeacht hun aard, formaat en wijze van opslag of presentatie, het exclusieve eigendom van Tedee.  
   Geen overdracht, toekenning of licentie van rechten onder enig octrooi of auteursrecht of op enig intellectueel eigendom, eigendomsinformatie en/of handelsgeheim wordt gemaakt of dient te worden geïmpliceerd door dit Reglement, tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

  4. GEEN GARANTIE  

   Tedee geeft geen garantie en wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af met betrekking tot de Smart Check-In App, alle functionaliteiten en diensten die worden uitgevoerd of geleverd door of via de Smart Check-In App, inclusief, zonder beperking, alle garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de applicatie, dat de Smart Check-In App zal voldoen aan de vereisten van de Klant of beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, veilige of foutloze basis of dat gebreken zullen worden gecorrigeerd.  
   Voor zover niet bij wet verboden, zal Tedee of een van haar functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Klant of iemand anders voor persoonlijk letsel of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplaire, gevolg-, straf-, morele of andere schade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen), ongeacht de vorm van de actie en ongeacht of dit het gevolg is van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere wettelijke theorie, voortvloeiend uit of in verband met de Smart Check-In App, alle functionaliteiten, diensten of inhoud van derden, inclusief inhoud op of toegankelijk via de Smart Check-In App of een applicatie, website of document waarnaar wordt verwezen, of het kopiëren, weergeven of gebruiken daarvan. 

 4. SLOTBEPALINGEN 

  1. TOEPASSELIJK RECHT 

   Alle geschillen in verband met de Reglementen of de daarin beschreven rechtsbetrekkingen vallen onder de Poolse wetgeving en Poolse rechtbanken, tenzij onvoorwaardelijk bindende wettelijke bepalingen anders bepalen. 

  2. COMPLETENESS  

   Indien een bepaling van het Reglement wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven alle andere bepalingen van het Reglement van kracht en bindend. 

  3. WIJZIGINGEN  
   Tedee heeft het recht om de Smart Check-In App op elk moment en in elke omvang te wijzigen. Tedee heeft ook het recht om het Reglement, indien nodig, aan te passen. De Opdrachtgever zal op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het Reglement via een notificatie per e-mail of direct binnen de Smart Check-In App. 

  4. INWERKINGTREDING 

   De verordeningen treden in werking op 1 juni 2023.