Tedee App
Gebruiksvoorwaarden

 1. DEFINITIES

  die de basistermen beschrijven die in de Voorwaarden worden gebruikt (vetgedrukt hieronder en in de tekst van de Voorwaarden):
  • Tedee – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Warschau, Karola Bohdanowicza 21/57 Street, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationaal Gerechtshof onder nummer 0000712451, waarvan de dossiers worden bewaard door de arrondissementsrechtbank voor de hoofdstad Warschau in Warschau, XIIe Handelsafdeling van het Nationaal Gerechtshofregister, NIP (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistieknummer): 369188621, e-mail [email protected], telefoonnummer: (+48) 22 307 72 67. 
  • Opdrachtgever – een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, met dien verstande dat de opdracht fysiek geplaatst kan worden door een minderjarige (de Minor), maar alleen onder toezicht van de Opdrachtgever, die zijn/haar vertegenwoordiger is (bijv. ouder of voogd) in de zin van het toepasselijke recht. De activiteiten van Opdrachtgever en Minor, waaronder Transacties, zijn uitsluitend die van Opdrachtgever, die altijd partij is bij de overeenkomsten met Tedee. Tenzij anders aangegeven, zijn alle bepalingen die betrekking hebben op de Opdrachtgever ook van toepassing op de Consument. 
  • Partij – een collectieve term die verwijst naar Tedee en de Opdrachtgever. 
  • App – digitale applicatie onder de naam “tedee”, gemaakt voor mobiele en web apparaten door Tedee, waarmee o.a. afstandsbediening van andere Tedee producten mogelijk is. Een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten die momenteel beschikbaar zijn via de App en de voorwaarden van hun beschikbaarheid kan direct in de App worden gevonden.
  • Account – een persoonlijke klantenaccount ingesteld binnen de App, waarmee op afstand controle kan worden gehouden over Tedee producten. 
  • Reglement – deze Algemene Voorwaarden van de Tedee App 


   ALGEMENE REGELS:

  1. INSTALLATIE & REGISTRATIE

   Om toegang te krijgen tot alle functionaliteiten van de App, moet de Klant, nadat hij/zij eerst heeft bevestigd dat hij/zij voldoet aan de technische vereisten zoals uiteengezet in Sectie IV van het
   Reglement:
   • voor mobiele gebruikers: 
    • Zoek naar de app (‘tedee app’) in de relevante online winkel: 
     • AppStore – voor iOS-apparaten, of 
     • Google Play – voor Android-apparaten. 
    • de App downloaden en installeren op zijn/haar mobiele apparaat (telefoon of tablet), 
    • open de App en selecteer het gewenste registratiekanaal (momenteel beschikbaar: Google, Apple of e-mail); 
    • het juiste registratieformulier binnen de App invullen en de vereiste persoonlijke/bedrijfsgegevens verstrekken; 
    • het Reglement en het bijbehorende Privacybeleid gelezen en geaccepteerd, en; 
    • klik op de knop “Account aanmaken” of een vergelijkbare knop 
   • voor webgebruikers: 
    • Ga naar de App portal via de volgende link: https://portal.tedee.com
    • selecteer het voorkeursregistratiekanaal (momenteel beschikbaar: Google of Apple); 
    • het juiste registratieformulier invullen en de vereiste persoonlijke/bedrijfsgegevens verstrekken; 
    • het Reglement en het bijbehorende Privacybeleid gelezen en geaccepteerd; 
   • Klik op de knop “Account aanmaken” of op een gelijkwaardige knop. 

    Het contract voor de levering van elektronische diensten onder de namen van: 
    • de App, betreffende de levering van diensten die het mogelijk maken om de door Tedee aangeboden producten op afstand te bedienen, en;  
    • het Account, betreffende het verlenen van persoonlijke toegangsdiensten tot de producten die Tedee via de App aanbiedt, 
    • voor onbepaalde tijd wordt afgesloten wanneer de Klant op het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres een bevestiging ontvangt van de registratie van de Account.
     Vanaf het moment dat de Account registratie is bevestigd, heeft de Klant het recht om de volledige functionaliteit van de App te gebruiken. 

  2. GEBRUIKSBEPERKINGEN 

   De Klant is uitsluitend gerechtigd om gebruik te maken van de App en het Account op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen van het Reglement, bindende wettelijke bepalingen en met betrekking tot eventuele rechten van derden, en voor zover toegestaan door de functionaliteiten die op dat moment in de App beschikbaar zijn.  
   De Klant mag in het bijzonder niet:  
   • de App te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld;  
   • de App te gebruiken op enig ander mobiel platform waarvan hij/zij niet de eigenaar is of waarover hij/zij geen controle heeft; 
   • de App decompileren of reverse-engineeren, of proberen dit te doen;  
   • de App of de inhoud ervan niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, kopiëren, reproduceren, publiceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, in sublicentie geven, distribueren, proberen de broncode ervan af te leiden, wijzigen of er afgeleide werken van maken. 
   • activiteiten te ondernemen die het functioneren van de App kunnen verstoren, inclusief het verhinderen van toegang tot de App of enige inhoud die daarin is opgenomen of enige vorm van misbruik van gegevensverwerking;  
   • het verzenden van spam en ongevraagde commerciële informatie en het uitvoeren van promotionele activiteiten in strijd met de AV door middel van de App of in verband daarmee; 
   • virussen, bots of andere codes, bestanden of programma’s te gebruiken; 
   • Tedee of een derde partij blootstellen aan sancties, vervolging, civiele procedures of andere aansprakelijkheid;  
   • schade toebrengen aan of interfereren met de integriteit of normale werking van Tedee of derden;  
   • het gebruik van de App door een ander verstoren;  
   • een toepasselijke wet, regel of voorschrift schenden; of  
   • anderszins een dreigend risico van schade aan Tedee, andere gebruikers van de App of derden vormen. 

  3. BEËINDIGING 

   De rekening – De Opdrachtgever heeft het recht om de Accountdienst op elk gewenst moment te beëindigen. Een verklaring van opzegging van de Tedee-service kan worden ingediend in het accountpaneel van de klant, in het tabblad “Accountbeheer” of een vergelijkbaar tabblad. 
   Een bevestiging van de instructie van de Klant om de Accountdienst te beëindigen wordt naar het e-mailadres van de Klant gestuurd. De Rekening kan, tenzij anders bepaald, opnieuw worden geopend, zonder beperking door het registratieproces voor de Rekening te volgen zoals beschreven in Sectie I van het Reglement.  
   Tedee is gerechtigd de Accountdienst te beëindigen, alsmede de toegang van de Opdrachtgever tot de App te beperken, op te schorten of te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, ingaande aan het einde van de kalendermaand in het geval Tedee afziet van verdere exploitatie van de Accountdienst.  

   De App – De Klant heeft het recht om de App service op elk moment te beëindigen. Om de App service te beëindigen moet de Klant de App van zijn/haar apparaat verwijderen, volgens de respectievelijke installatie/deïnstallatie stappen die op zijn/haar eindapparaat van toepassing zijn. 

   Diverse – Tedee is gerechtigd het Account en/of de App zonder opzegtermijn te beëindigen in geval van schending van Reglementen door Opdrachtgever of in geval Opdrachtgever de App gedurende de periode boven zes maanden niet heeft gebruikt. 
   Tedee is gerechtigd om de toegang tot het Account en/of de App van de Opdrachtgever te blokkeren indien de Opdrachtgever handelt ten nadele van Tedee, d.w.z. Tedee is gerechtigd om de toegang tot het Account en/of de App van de Opdrachtgever te blokkeren indien de Opdrachtgever handelt ten nadele van andere Opdrachtgevers, de wet of de bepalingen van het Reglement overtreedt, alsmede indien blokkering van de toegang tot het Account en/of de App van de Opdrachtgever wordt gerechtvaardigd door veiligheidsredenen, in het bijzonder door een inbreuk op de beveiliging van de App of andere hacking activiteiten. 
   De blokkering van de toegang tot de Account en/of de App van de Opdrachtgever om bovengenoemde redenen duurt de periode die nodig is om het probleem op te lossen dat de basis vormt voor de blokkering van de toegang tot de Account van de Opdrachtgever. Tedee zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de blokkering van de toegang tot de Account en/of de App van de Opdrachtgever naar het adres dat door de Opdrachtgever in het registratieformulier is opgegeven. 
   De Client kan elektronisch of per post een klacht indienen Tedee met betrekking tot het gebruik van het Account en/of de App service. De Opdrachtgever dient een omschrijving van het probleem op te nemen in de klachtmelding. Tedee zal onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen, de klacht in behandeling nemen en reageren naar de Opdrachtgever. 

  4. TECHNISCHE EISEN 

   Om de volledige, ononderbroken functionaliteit van de App te garanderen, moet de Klant:
   • Het mobiele apparaat moet aan de volgende vereisten voldoen: 
    • een iOS- of AndroidOS-versie die compatibel is met de huidige systeemvereisten van de App die beschikbaar is in respectievelijk de AppStore of Google Play; 
    • toegang tot internet tijdens actieve sessies van de App; 
    • de afwezigheid van wijzigingen door derden in de oorspronkelijke software van het apparaat (d.w.z. “jailbreak”); 
    • op het apparaat mag geen software zijn geïnstalleerd die de werking van de App negatief kan beïnvloeden. 
   • Het webapparaat moet aan de volgende vereisten voldoen: 
    • Windows, macOS of Linux-besturingssysteem;
    • de nieuwste versie van een webbrowser die cookies en Javascript ondersteunt (zoals Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Safari); 
    • toegang tot internet tijdens actieve sessies van de App; 
   • het apparaat mag geen software hebben geïnstalleerd (bijv. webbrowser extensies) die de werking van de App negatief kan beïnvloeden.
    In het geval dat de App wordt geïnstalleerd onder omstandigheden die in strijd zijn met bovenstaande eisen, is Tedee niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt aan het apparaat van de Opdrachtgever of de daarop geïnstalleerde software. 

  5. BETALINGEN 

   Vanaf de ingangsdatum van deze versie van de Algemene Voorwaarden, en voor de gehele duur van de looptijd in de huidige vorm, worden de App (en alle daarin beschikbare functies) en het Account gratis beschikbaar gesteld aan de Cliënten, op een “as is” basis, wat betekent dat Cliënten de App en het Account alleen mogen gebruiken voor zover en in de vorm zoals op dat moment beschikbaar gesteld door Tedee, naar eigen inzicht en risico.  
   Bijgevolg blijven de verordeningen vanaf vandaag buiten het toepassingsgebied van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en diensten. 

 2. DIVERSEN  

  1. TOEGANKELIJKHEID 

   Ondanks dat Tedee haar uiterste best doet om de App optimaal te laten functioneren, kan Tedee niet volledig uitsluiten dat de App tijdelijk niet beschikbaar is. Dergelijke onderbrekingen kunnen het gevolg zijn van noodzakelijk onderhoud, inspecties, vervanging van apparatuur of in verband met modernisering of uitbreiding van de App. De Klant heeft geen recht op enige vergoeding/schadevergoeding voor dergelijke periodes van niet-beschikbaarheid. 

  2. AANSPRAKELIJKHEID  

   Tedee is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de schuld van de Opdrachtgever of een derde, waaronder in het bijzonder schade:  
   • als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van een overeenkomst of het niet kunnen leveren van een dienst als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens of een overvolle e-mailbox of andere omstandigheden die het leveren van functionaliteiten van de App/het Account onmogelijk maken;  
   • voortvloeiend uit de beëindiging van de levering van de App/het Account of de verwijdering van het Account als gevolg van schending van het Reglement door de Klant;
   • veroorzaakt aan derden als gevolg van het gebruik van de App/het Account door de Klant op een wijze die in strijd is met de Verordeningen, het toepasselijk recht of schending van de wet of rechten van derden door de Klant;  
   • veroorzaakt door informatie of materialen die door de Klant zijn gedownload of verzonden via internet; 
   • resulting from acts or omissions of third parties unrelated to the Client or Tedee;
   • als gevolg van handelen of nalaten van derden die niet gerelateerd zijn aan de Opdrachtgever of Tedee;  
   • als gevolg van het feit dat berichten naar het door de Klant opgegeven e-mailadres worden geblokkeerd door beheerders van mailservers of als gevolg van het verwijderen of blokkeren van e-mails door software die is geïnstalleerd op het apparaat dat door de Klant wordt gebruikt, voor zover de wet dit toestaat. 
    Tedee is niet aansprakelijk voor storingen, waaronder onderbrekingen in het functioneren van de App/het Account als gevolg van overmacht, onrechtmatig handelen van haar gebruikers of derden of incompatibiliteit van de App met de technische infrastructuur van de Opdrachtgever. 

  3. GEEN OVERDRACHT VAN RECHTEN 

   Tenzij anders aangegeven, is de inhoud van de App, de data, inclusief software, alsmede het uiterlijk, de functionele lay-out, de inhoud en grafische elementen en databases, ongeacht hun aard, formaat en wijze van opslag of presentatie, het exclusieve eigendom van Tedee.  
   Geen overdracht, toekenning of licentie van rechten onder enig octrooi of auteursrecht of op enig intellectueel eigendom, eigendomsinformatie en/of handelsgeheim wordt gemaakt of dient te worden geïmpliceerd door dit Reglement, tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 

  4. GEEN GARANTIE  

   Tedee geeft geen garantie en wijst uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties af met betrekking tot de App/het Account, alle functionaliteiten en diensten die door of via de App/het Account worden uitgevoerd of geleverd, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de applicatie, dat de App/het Account zal voldoen aan de eisen van de Klant of beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, veilige of foutloze basis of dat gebreken zullen worden gecorrigeerd.  
   Voor zover niet bij wet verboden, zal Tedee of een van haar functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens de Klant of iemand anders voor persoonlijk letsel of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplaire, gevolg-, straf-, morele of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of gegevens, goodwill of andere immateriële verliezen) ongeacht de vorm van de rechtsvordering en ongeacht of dit het gevolg is van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere wettelijke theorie, voortvloeiend uit of in verband met de App, functionaliteiten, diensten of inhoud van derden, waaronder inhoud op of toegankelijk via de App of een applicatie, website of document waarnaar wordt verwezen, of het kopiëren, weergeven of gebruiken daarvan. 

 3. KLACHTEN 

  De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen over het functioneren van de App/het Account. Klachten kunnen in elektronische vorm worden ingediend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]
  Klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen. De Klant wordt geïnformeerd over het resultaat van de klachtenprocedure door middel van een e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend) of door een systeembericht in de App. 

 4. SLOTBEPALINGEN 

  1. TOEPASSELIJK RECHT 

   Alle geschillen met betrekking tot de Reglementen of de daarin beschreven rechtsbetrekkingen vallen onder het Poolse recht en de Poolse rechtbanken, tenzij onvoorwaardelijk bindende wettelijke bepalingen anders bepalen. 

  2. COMPLETENESS

   Indien een bepaling van het Reglement wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven alle andere bepalingen van het Reglement van kracht en bindend. 

  3. WIJZIGINGEN  

   Tedee heeft het recht om de App op elk moment en in elke omvang te wijzigen. Tedee heeft ook het recht om het Reglement aan te passen, indien nodig. De Klant zal op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in het Reglement door middel van een notificatie binnen de App. 

  4. INWERKINGTREDING 

   De verordeningen treden in werking op 15 augustus, 2023.