Algemene Voorwaarden Portaal

 1. TEDEE APP ALGEMENE VOORWAARDEN (“AV”) INLEIDING
  1.  The Business App De applicatie Tedee Business (“de Business App”) is een digital applicatie (software) die alleen beschikbaar is voor Gebruikers van de Tedee App. De Business App is software die bedoeld is voor installatie als onderdeel van de zoekmachine die wordt gebruikt door de Klant, ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tedee, waarmee de Gebruiker toegang heeft tot specifieke functionaliteiten en virtuele ruimte. Het belangrijkste doel van de Business App is om de Gebruiker in staat te stellen te profiteren van de grotere mogelijkheden van het Slot door het systeem te bedienen dat de accounts van de Gebruiker in de App beheert, evenals de mogelijkheid om informatie en andere content te bekijken die in de App wordt gepresenteerd en aanvullende content die uitsluitend aan de Business App is gewijd. Een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteiten die op dit moment beschikbaar zijn via de Business App en de gebruiksvoorwaarden zijn direct te vinden in de Business App.
  2. Tedee De Business App is ontwikkeld en wordt door ons aan Jou geleverd (“Tedee”, “We/Ons”): Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Warschau, Altowa Street 2, ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank onder het nummer 0000712451, waarvan de registers worden bijgehouden door de Districtsrechtbank van de hoofdstad Warschau, XII commerciële afdeling van de Nationale Rechtbank, NIP (fiscaal identificatienummer) 7010795542, REGON (statistisch nummer): 369188621, met een maatschappelijk kapitaal van 2.400.000 PLN.
 2. TEDEE APP. ALGEMENE REGELS
  1. Algemene voorwaarden Door de Business App te openen, te downloaden of te gebruiken, ga Je er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze AV en alle hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden. Tenzij anders aangegeven, zijn de inhoud van de Business App, gegevens, inclusief software, uiterlijk, functionele lay-out, content en grafische elementen, databases, ongeacht hun aard, formaat en wijze van opname of presentatie, eigendom van Tedee.
  2. Gebruik van de Business App Je hebt het recht om de Business App te gebruiken in het kader van Je persoonlijke gebruik en voor zover toegestaan door de functionaliteiten die beschikbaar zijn in de Business App en in de App op het gegeven moment. Dit is niet toegestaan: (a) de Business App te gebruiken voor enig ander doel dan het beoogde doel; (b) de Business App gebruiken op elk ander mobiel platform dat Je niet bezit of beheert; (c) de Business App te distribueren of beschikbaar te stellen via een netwerk waar hij door meerdere apparaten tegelijk kan worden gebruikt; (d) de Business App te decompileren of reverse-engineeren, of te proberen dit te doen; (e) het verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, kopiëren, reproduceren, publiceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, in sublicentie geven, distribueren, proberen de broncode van de App of de inhoud ervan af te leiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken.
  3. Technische vereisten Om de Business App te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker eerst de mobiele applicatie van Tedee (“de App”) downloaden en deze gebruiken om zich te registreren voor een account. Vervolgens dient de Gebruiker het internetadres van de Business App in te voeren in de webbrowser die de Gebruiker gebruikt en in te loggen met de individuele login en het wachtwoord dat in de App is aangemaakt. Voor de juiste werking van de Business App is het noodzakelijk een apparaat met internettoegang te gebruiken, dat geen software gebruikt die de werking van de Business App en de App nadelig kan beïnvloeden.
  4. Support Als Je technische ondersteuning nodig hebt met betrekking tot de werking van de Business App, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij stellen alles in het werk om Je zonder onnodige vertraging te ondersteunen (als Je geen antwoord van ons ontvangt, neem dan opnieuw contact met ons op). Vergeet echter niet dat de ondersteuning alleen voortkomt uit onze goede wil. Tedee heeft geen enkele verplichting tot het leveren van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de Business App. Hoewel we kunnen proberen om Je te helpen, zijn we alleen verplicht om onderhoud of ondersteuning te bieden met betrekking tot de Business App als we dit in een aparte overeenkomst hebben afgesproken of als dit vereist is volgens de toepasselijke wetgeving. Anders is het slechts een gunst die Wij Je mogen, maar niet moeten verlenen.
 3. AANMELDEN
  1.  Account Het gebruik van de App vereist een actieve account binnen de App (“het Account”). Gebruikers zijn niet verplicht om de Business App te gebruiken. Wij kunnen (maar zijn niet verplicht) de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de App alvorens een Account aan te maken, maar slechts in beperkte mate (een demo toegang).
  2.  Aanmelding Het aanmaken van het Account vereist registratie in overeenstemming met de AV en de huidige opties die beschikbaar zijn in de App en de Business App. Door het invullen en accepteren van het registratieformulier: (a) verklaar Je dat je de AV van de Business App en de AV van de App hebt gelezen en alle bepalingen ervan aanvaardt, (b) zorg je ervoor dat alle gegevens die Je in het registratieformulier hebt opgegeven, waarheidsgetrouw zijn. Het account wordt aangemaakt en het registratieproces wordt pas als succesvol beschouwd nadat wij Je een bevestiging van een succesvolle registratie hebben gestuurd of getoond in de Business App. De Gebruiker dient het wachtwoord te wijzigen in een nieuw wachtwoord na de eerste keer inloggen op de Business App.
 4. BETALING
  1.  Gratis functies Op de ingangsdatum van deze versie van de AV wordt de Business App (en alle daarin beschikbare functionaliteiten) gratis ter beschikking gesteld aan de App-gebruikers. Het is echter mogelijk dat dit op een bepaald moment verandert.
  2.  Betaalde functies We kunnen besluiten om kosten in rekening te brengen voor sommige of alle functionaliteiten in de Business App of voor de Business App zelf. In een dergelijk geval wordt Je duidelijk en uitdrukkelijk geïnformeerd over dergelijke wijzigingen en toepasselijke kosten. Het verrichten van relevante betalingen kan noodzakelijk zijn om de Business App te kunnen blijven gebruiken (hetzij volledig, hetzij alleen in het kader van bepaalde functionaliteiten daarvan). Alle prijzen, kosten en betalingsschema’s zullen in de Business App worden verstrekt. Je dient betalingen uit te voeren op een wijze zoals beschreven in de Business App (vergeet in dat geval niet alle gegevens te verstrekken die nodig zijn om de betaling te verwerken). Omwille van jouw veiligheid en transactie-efficiëntie kunnen betalingen worden beheerd door een derde partij die een professionele betalingsoperator is (alle nodige gegevens zullen aan jou worden verstrekt).
 5. DATA EN PRIVACY
  1. Persoonsgegevens Wij willen Je verzekeren dat Je privacy voor ons van het grootste belang is. Wij verwerken Je persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) alleen op een manier die wordt beschreven in ons Privacybeleid. Dit is altijd actuele informatie die de regels beschrijft voor de verwerking van Je persoonsgegevens in relatie tot de Business App. Je vindt er alle details over: (a) de reikwijdte van Je persoonsgegevens die We verwerken, (b) redenen waarom We dat doen, (c) wie betrokken is bij het proces/waarmee wij Je persoonsgegevens delen, (d) hoe lang We ze bewaren, (e) wat Je kunt doen of vragen aan ons met betrekking tot je persoonsgegevens, (f) alle andere belangrijke zaken.
  2.  Nauwkeurigheid en verificatie van de Data Je bent verplicht om alleen echte gegevens te verstrekken binnen de Business App, in het bijzonder voor de doeleinden die verband houden met de registratie in de Business App. Het verstrekken van onjuiste data geeft ons het recht om het verstrekken van de functionaliteiten van de Business App onmiddellijk te staken. Wij behouden ons het recht voor om de door Jou verstrekte gegevens te verifiëren door, onder andere, een e-mail te sturen met een activeringslink naar de Account, naar het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is opgegeven. Je dient te begrijpen dat het geven van onjuiste antwoorden in de Business App vragenlijsten kan resulteren in het verkrijgen van onjuiste en/of misleidende resultaten.
  3. Het toevertrouwen van Data Wanneer Je de BusinessApp gebruikt, vertrouw Je ons de verwerking van de volgende persoonsgegevens toe: (a) verzameld in het kader van de Business App – voor het doel en de omvang die nodig is om Jou te voorzien van de Business App functionaliteiten, (b) persoonlijke gegevens van personen die het Account gebruiken op basis van Jouw toestemming, met inbegrip van familie, vrienden, werknemers of medewerkers (indien van toepassing).
 6. TOEGANKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
  1. “As is” De Business App, de functionaliteiten en de inhoud ervan worden beschikbaar gesteld op een “as is” basis, wat betekent dat Je de Business App alleen kunt gebruiken in de omvang en in de mate, alsmede in de vorm die op dat moment door ons wordt aangeboden, naar eigen goeddunken en op eigen risico..
  2. Toegankelijkheid Hoewel we alles in het werk stellen om de Business App op het hoogste serviceniveau te leveren, kunnen we helaas niet uitsluiten dat we de beschikbaarheid ervan tijdelijk kunnen opschorten in geval van een behoefte aan onderhoud, inspectie, vervanging van apparatuur of in verband met een behoefte aan modernisering of uitbreiding van de Business App.
  3. Beperking van aansprakelijkheid Tedee is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schuld van Jou of een derde partij, waaronder in het bijzonder schade: (a) als gevolg van de onmogelijkheid om een contract uit te voeren of een dienst te leveren door het verstrekken van onjuiste gegevens of een overvolle e-mailbox of andere omstandigheden die het verstrekken van functionaliteiten van de Business App onmogelijk maken; (b) die ontstaan zijn in verband met het niet langer ter beschikking stellen van de App, de Business App of het verwijderen van het Account, als gevolg van een schending van de AV van de App of de Business app door Jou; (c) veroorzaakt aan derden als gevolg van Jouw gebruik van de Business App op een manier die in strijd is met de AV van de App of de Business App, de toepasselijke wetgeving of schending van de wet of rechten van derden door Jou; (d) veroorzaakt door informatie of materiaal dat door Jou is gedownload of verzonden via internet; (e) als gevolg van handelingen of nalatigheden van derden die geen verband houden met Jou of Ons; (f) als gevolg van het verzenden van berichten naar het door Jou opgegeven e-mailadres dat door mailserverbeheerders wordt geblokkeerd, of van het verwijderen of blokkeren van e-mails door software die op het door Jou gebruikte apparaat is geïnstalleerd. Tedee is – voor zover wettelijk toegestaan – niet aansprakelijk voor verstoringen, waaronder onderbrekingen in de werking van de App of de Business App als gevolg van overmacht, onrechtmatige handelingen van haar gebruikers of derden of incompatibiliteit van de Business App met Jouw technische infrastructuur.
  4. Daadwerkelijke schade Tedee is alleen aansprakelijk voor werkelijke schade (alle aansprakelijkheid voor gederfde winst, directe of indirecte winstderving is uitgesloten).
  5. Geen garantie Tedee geeft geen garantie en wijst alle expliciete en impliciete garanties af met betrekking tot de Business App, alle functionaliteiten en diensten die worden uitgevoerd of geleverd door of via de Business App, inclusief, zonder beperking, alle garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de applicatie, dat de Business App aan Je eisen zal voldoen of beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, veilige of foutvrije basis of dat defecten zullen worden verholpen. Voor zover niet bij wet verboden, zal Tedee of een van haar functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens Jou of iemand anders voor persoonlijk letsel of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige, gevolgschade, morele of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of gegevens), goede wil of andere immateriële verliezen) zonder rekening te houden met de vorm van de actie en of het nu gaat om een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, voortvloeiend uit of in verband met de Business App, enige functionaliteiten, diensten of inhoud van derden, met inbegrip van inhoud op of toegankelijk via de Business App of een applicatie, website of document dat is gekoppeld aan, of het kopiëren, weergeven of gebruiken ervan.
 7. KLACHTEN
  1.  Klachten Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen over het functioneren van de Business App. Klachten kunnen in elektronische vorm worden ingediend door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]. Klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen. Wij informeren Je over het resultaat van de klachtenprocedure via een e-mail (teruggestuurd naar het e-mailadres van waaruit de klacht is ingediend) of via een systeembericht in de App.
  2.  Klachten tegen derden Tedee zal alleen klachten met betrekking tot de Business App in behandeling nemen. Indien Je ons een klacht stuurt met betrekking tot een dienst van een derde partij, inclusief de diensten van de betalingsoperator – indien de Business App op enig moment en in enige mate een betaalde dienst wordt of omvat – zullen wij Je informeren dat een dergelijke klacht ten onrechte aan ons is gericht en/of zullen Wij Je helpen door de klacht door te sturen naar de betreffende derde partij. In het laatste geval zal Je klacht in zijn geheel worden doorgestuurd (samen met de gegevens die Je voor dit doel hebt verstrekt). Wij wijzen Je erop dat het doorsturen van een klacht en/of het anderszins bijstaan van Jou uitsluitend onze goede wil en eigen beslissing is, terwijl Je niet van ons kan verwachten dat Wij dit doen of in dat kader vorderingen tegen Tedee kunnen instellen.
 8. NALEVING VAN DE AV EN DE WET
  1.  Verplichting Je bent verplicht de Business App uitsluitend te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de bepalingen in de AV van de Business en  de App, bindende wettelijke bepalingen en met betrekking tot eventuele rechten van derden. Vergeet niet dat alle activiteiten die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in de AV van de Business App en de App verboden zijn.
  2.  Verboden activiteiten In het bijzonder is het niet toegestaan om: (a) activiteiten te ondernemen die het functioneren van de Business App kunnen belemmeren, waaronder het belemmeren van de toegang tot de Business App of de daarin opgenomen content; (b) spam en ongevraagde commerciële informatie te verzenden en promotionele activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de AV van de Business Appen de App door middel van de Business App en de App of in verband daarmee; (c) virussen, bots of andere codes, bestanden of programma’s te gebruiken (in het bijzonder die welke scripts en applicatieprocessen of andere codes, bestanden of tools); (d) Ons of derden blootstellen aan sancties, vervolging, civiele actie of andere aansprakelijkheid; (e) de integriteit of de normale werking van Tedee of een derde partij te schaden of te verstoren; (f) het gebruik van de App en de Business App door een ander in de weg staan; (g) een toepasselijke wet, regel of verordening te schenden; of (h) anderszins een dreigend risico van schade voor ons, andere gebruikers van de App en de Business App van derden te vormen.
  3.  Gevolgen Tedee behoudt zich het recht voor om onmiddellijk te handelen om Je gebruik van de App en de Business App te beperken, op te schorten of te beëindigen indien zij redelijkerwijs vaststelt dat Je de AV van de Business App en de App, met inbegrip van met name de bepalingen 8.1. en 8.2. hierboven, hebt geschonden. Wij kunnen de overeenkomst tussen ons met onmiddellijke ingang (die van kracht wordt op het moment dat Je een dergelijke kennisgeving ontvangt) of met een opzegtermijn van maximaal 30 dagen beëindigen. Wij zullen Je informeren over de situatie, onze beslissing en de toegepaste maatregelen, samen met een verantwoording daarvan. Als wij het redelijk vinden, kunnen wij een termijn vaststellen om Je inbreuken te beëindigen en de gevolgen ervan te verhelpen voordat wij andere stappen ondernemen. Houd er rekening mee dat Tedee naar eigen goeddunken kan kiezen uit alle beschikbare maatregelen, terwijl het toepassen van deze maatregelen Je verdere aansprakelijkheid voor Je inbreuk niet uitsluit (incl. gerechtelijke procedure).
 9. JURIDISCHE BEPALINGEN
  1.  Toepasselijk recht Alle geschillen met betrekking tot de AV van de Business App en de App en de daarin beschreven rechtsbetrekkingen worden geregeld door de wetten van Polen, tenzij onvoorwaardelijk bindende wettelijke bepalingen anders bepalen (bijv. als Je een consument bent, kunnen wij verplicht zijn om de lokale wetten toe te passen van de plaats waar Je gevestigd bent).
  2. Jurisdictie Alle geschillen met betrekking tot de AV van de Business App en de App en de daarin beschreven rechtsbetrekkingen moeten door de autoriteiten en de rechtbanken die door de onvoorwaardelijk bindende wettelijke bepalingen worden aangegeven, in overweging worden genomen, op voorwaarde dat deze wetten dit vereisen (bijv. consumentenbeschermingswetten). Anders moeten de geschillen worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en autoriteiten die bevoegd zijn voor de statutaire zetel van Tedee.
  3.  Consumenten Als je de App en de Business App gebruikt als consument (zoals gedefinieerd in de bindende wettelijke bepalingen), dan ben je niet gebonden aan die bepalingen van de AV van de Business App en de App die in een definitieve uitspraak van de bevoegde autoriteit of in een andere procedure die een dergelijk effect oplegt, als onwettig werden of zullen worden beschouwd (oneigenlijke clausules).
 10. TERMIJN
  1.  Conclusie Jij en Tedee sluiten de overeenkomst voor het verlenen van toegang tot de Business App op het moment dat Wij de correcte afronding van de registratieprocedure en het aanmaken van het Account bevestigen.
  2. Termijn en beëindiging De overeenkomst tussen Jou en Tedee wordt voor onbepaalde tijd gesloten, wat betekent dat deze niet beperkt is in de tijd en bindend blijft totdat Jij of Wij besluiten de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst tussen ons vervalt nadat Je de procedure voor het verwijderen van het Account hebt afgerond, die via de Business App en de App-interface moet worden geïnitieerd en uitgevoerd door de relevante instructies daarin op te volgen.
  3. Herroepingsrecht Als je de Business App gebruikt als consument (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wettelijke bepalingen), kan je elke overeenkomst voor de levering van diensten die op afstand zijn gesloten binnen 14 dagen herroepen. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat Je voor het verstrijken van de bovenvermelde termijn een verklaring van herroeping naar Tedee stuurt (Je kunt het sjabloon gebruiken dat als bijlage nr. 1 bij dit document is gevoegd). Je kunt je niet terugtrekken uit de overeenkomst: (a) met betrekking tot een dienst met eigenschappen die door Jou in de bestelling zijn gespecificeerd of die nauw verbonden zijn met Je persoon, (b) als de Dienst volledig is geleverd voordat de verklaring werd ingediend, (c) vanaf het moment dat Wij reeds zijn begonnen met het leveren van de dienst (Je wordt hiervan aanvullend op de hoogte gesteld door middel van een passend bericht). In het geval van een effectieve, rechtmatige herroeping worden alle onverschuldigde betalingen die Je hebt gedaan, direct teruggestort op de rekening van waaruit de betaling is gedaan.
 11. SLOTBEPALINGEN
  1. Beschikbaarheid De AV worden gratis en continu beschikbaar gesteld binnen de Business App, op een manier die Jou in staat stelt deze te verkrijgen en te reproduceren en de inhoud ervan op elk gewenst moment te downloaden/opslaan.
  2.  Volledigheid Indien een van de bepalingen van de AV wordt gewijzigd of nietig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde autoriteit of rechtbank, blijven alle andere bepalingen van de AV van kracht en bindend voor ons.
  3.  Wijzigingen Tedee heeft het recht om de Business App op elk moment en in elke omvang te wijzigen. Wij hebben ook het recht om de AV te wijzigen, wat moet worden opgevat als een wijziging van de bepalingen die van invloed zijn op de rechten of verplichtingen van Jou of van Ons. Dit gebeurt meestal wanneer dit vereist is door een wijziging die in de Business App of de App is aangebracht of in het geval van een wetswijziging die van invloed is op de rechtsverhouding tussen ons. Indien mogelijk wordt Je vooraf op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen (normaal gesproken ten minste zeven dagen voordat ze van kracht worden). In ieder geval zal elke wijziging uiterlijk op het moment dat Je voor het eerst toegang krijgt tot de Business App nadat de wijziging bindend is geworden, aan Jou worden meegedeeld. Informatie over de wijziging en de gewijzigde versie van de Business App T&C zal beschikbaar worden gesteld in de Business App. Wij zijn van mening dat de wijzigingen altijd ten goede komen, maar als je niet akkoord gaat met een van de ingevoerde wijzigingen, heeft u altijd het recht om de Overeenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van de Account verwijderingsprocedure en het verwijderen van de App en de Business App van je apparaat.
  4. Versie De bindende versie van de AV is altijd te vinden in de App en de Business App. Deze versie van de AV van de App en de Business App treedt in werking op *.

______________________________________________________________
Bijlage nr. 1. Modelverklaring over de terugtrekking uit de overeenkomst
MODELVERKLARING OVER DE TERUGTREKKING UIT DE OVEREENKOMST
Datum: vul dag, maand, jaar in
Dienstverlener: vul de volledige naam en het adres van de dienstverlener in
Gebruiker: vul de naam en achternaam, correspondentie en e-mailadres in
Verklaring. Ik/Wij stellen je hierbij op de hoogte van de terugtrekking uit de volgende overeenkomst vermelding van de overeenkomst die op datum van sluiting is gesloten.
handtekening van de consument(en)* (* alleen vereist in geval van een papieren versie)

  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later