Tedee Smart Check-in App

Warunki użytkowania

 1.  DEFINICJE

  opisujące podstawowe pojęcia stosowane w Regulaminie (wytłuszczone poniżej oraz w treści Regulaminu):
  • Tedee – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712451, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010795542, REGON: 369188621, e-mail [email protected], nr tel.: (+48) 22 307 72 67. 
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że zamówienie może zostać fizycznie złożone przez osobę niepełnoletnią (Małoletniego), ale wyłącznie pod nadzorem Klienta, który jest jego przedstawicielem (np. rodzicem lub opiekunem) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Działania Klienta i Małoletniego, w tym Transakcje, są wyłącznie działaniami Klienta, który zawsze jest stroną umów zawieranych z Tedee. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie postanowienia dotyczące Klienta mają również zastosowanie do Konsumenta.
  • Strona – wspólny termin odnoszący się do Tedee i Klienta. 
  • Smart Check-In App – cyfrowa aplikacja internetowa pod nazwą “Tedee Smart Check In”, przeznaczona na urządzenia z systemami operacyjnymi Windows, macOS, Android oraz iOS, umożliwiająca dostęp do wybranych pomieszczeń kontrolowanych przez produkty Tedee przez określony czas. 
  • Regulamin – niniejszy regulamin aplikacji Tedee 


   ZASADY OGÓLNE 

  1. PRZY UŻYCIU APLIKACJI DO INTELIGENTNEJ ODPRAWY 

   W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji Smart Check-In, Klient, po uprzednim potwierdzeniu, że spełnia wymagania techniczne określone w Sekcji IV Regulaminu, musi zapoznać się i zaakceptować Regulamin. 
   Umowa o świadczenie usługi elektronicznej pod nazwą Aplikacja Smart Check-In na czas oznaczony zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Klienta po raz pierwszy z którejkolwiek z funkcjonalności Aplikacji Smart Check-In. 

  2. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 

   Klient uprawniony jest do korzystania z Aplikacji Smart Check-In wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem ewentualnych praw osób trzecich, a także w zakresie, na jaki pozwalają jej funkcjonalności dostępne w Aplikacji w danym momencie.  
   Klient nie może w szczególności:
   • używać aplikacji Smart Check-In do celów innych niż jej przeznaczenie;  
   • korzystać z aplikacji Smart Check-In na jakiejkolwiek innej platformie mobilnej, której nie jest właścicielem lub której nie kontroluje; 
   • dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego aplikacji Smart Check-In ani podejmować takich prób;  
   • wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, kopiować, reprodukować, publikować, ponownie publikować, przesyłać, przesyłać, udzielać sublicencji, dystrybuować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych aplikacji Smart Check-In lub jakiejkolwiek jej zawartości. 
   • podejmować działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Aplikacji Smart Check-In, w tym utrudniać dostęp do Aplikacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub wszelkiego rodzaju nadużyć w przetwarzaniu danych;  
   • wysyłania spamu i niezamówionych informacji handlowych oraz prowadzenia działań promocyjnych sprzecznych z Regulaminem za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z nią; 
   • używać wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów; 
   • narażać Tedee lub jakąkolwiek stronę trzecią na sankcje, ściganie, powództwo cywilne lub inną odpowiedzialność;  
   • wyrządzania szkód lub zakłócania integralności lub normalnego funkcjonowania Tedee lub strony trzeciej;  
   • zakłócać korzystania z aplikacji Smart Check-In przez inne osoby;  
   • naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, zasady lub regulacje; lub  
   • w inny sposób stwarzają bezpośrednie ryzyko wyrządzenia szkody Tedee, innym użytkownikom aplikacji Smart Check-In lub stronom trzecim. 

  3. ZAKOŃCZENIE 

   Aplikacja Smart Check-In – Umowa o udostępnienie Aplikacji Smart Check-In wygasa z mocy prawa z upływem określonego czasu, na jaki osoba trzecia udzieliła Klientowi dostępu do Aplikacji Smart Check-In. 

   Różne – Tedee jest uprawniony do wypowiedzenia Smart Check-In App bez uprzedzenia w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta. 
   Tedee jest uprawnione do zablokowania dostępu do Aplikacji Smart Check-In Klienta, jeżeli Klient działa na szkodę Tedee, tj. Tedee jest uprawnione do zablokowania dostępu do Aplikacji Smart Check-In Klienta, jeżeli Klient działa na szkodę innych Klientów, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także jeżeli zablokowanie dostępu do Aplikacji Smart Check-In Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności naruszeniem bezpieczeństwa Aplikacji Smart Check-In lub innymi działaniami hakerskimi.  
   Zablokowanie dostępu do Aplikacji Smart Check-In Klienta z wyżej wymienionych powodów trwa przez okres niezbędny do rozwiązania problemu stanowiącego podstawę zablokowania dostępu do Aplikacji Smart Check-In Klienta. Tedee powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Aplikacji Smart Check-In Klienta pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta osobie trzeciej. 
   Klient może złożyć drogą elektroniczną lub pocztową reklamację Tedee w związku z korzystaniem z Aplikacji Smart Check-In. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Tedee niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi. 

  4. PŁATNOŚCI 

   Od dnia wejścia w życie niniejszej wersji Regulaminu i przez cały okres jej obowiązywania w obecnej formie, aplikacja Smart Check-In (i wszystkie dostępne w niej funkcje) jest udostępniana Klientom bezpłatnie, na zasadzie “tak jak jest”, co oznacza, że Klienci mogą korzystać z aplikacji Smart Check-In wyłącznie w zakresie i w formie aktualnie udostępnionej przez Tedee, według własnego uznania i na własne ryzyko.  
   W konsekwencji, na dzień dzisiejszy Regulamin pozostaje poza zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. 


  5. WYMAGANIA TECHNICZNE 

   Aby zapewnić pełną, nieprzerwaną funkcjonalność aplikacji Smart Check-In, urządzenie Klienta musi spełniać następujące wymagania: 
   • najnowsza wersja systemu operacyjnego obsługiwanego przez Tedee, takiego jak Windows, macOS lub Linux; 
   • najnowszej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie i JavaScript (takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari); 
   • dostęp do Internetu podczas korzystania z aplikacji Smart Check-In; 
   • dostęp do usług lokalizacji podczas aktywnych sesji aplikacji Smart Check-In (jeśli dotyczy) 
   • na urządzeniu nie może być zainstalowane żadne oprogramowanie (np. rozszerzenia przeglądarki internetowej), które mogłoby negatywnie wpłynąć na działanie aplikacji Smart Check-In. 
    W przypadku, gdy aplikacja Smart Check-In zostanie zainstalowana w warunkach naruszających powyższe wymagania, Tedee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone na urządzeniu Klienta lub zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 

 2. REKLAMACJE 

  Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji Smart Check-In. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail (odesłaną na adres e-mail, z którego została złożona reklamacja). 

 3. RÓŻNE  

  1. DOSTĘPNOŚĆ 

   Pomimo dołożenia przez Tedee wszelkich starań w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności aplikacji Smart Check-In, Tedee nie może całkowicie wyeliminować możliwości czasowego zawieszenia jej dostępności. Takie zawieszenia mogą wystąpić z powodu koniecznej konserwacji, przeglądów, wymiany sprzętu lub w związku z wymaganiami modernizacji lub rozbudowy Aplikacji Smart Check-In. Klient nie jest uprawniony do żadnego wynagrodzenia/odszkodowania za takie okresy niedostępności. 

  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

   Tedee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Klienta lub osoby trzeciej, w tym w szczególności za szkody:  
   • wynikających z niemożności wykonania jakiejkolwiek umowy lub świadczenia jakiejkolwiek usługi z powodu podania nieprawdziwych danych lub przepełnionej skrzynki e-mail lub innych okoliczności uniemożliwiających świadczenie funkcjonalności Aplikacji Smart Check-In;  
   • powstałych w związku z zaprzestaniem udostępniania Aplikacji Smart Check-In lub usunięciem Aplikacji Smart Check-In, które nastąpiło w wyniku naruszenia Regulaminu przez Klienta;  
   • wyrządzonych osobom trzecim w wyniku korzystania przez Klienta z Aplikacji Smart Check-In w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub naruszenia przez Klienta prawa lub praw osób trzecich;  
   • spowodowane przez informacje lub materiały pobrane lub wysłane przez Klienta za pośrednictwem Internetu; 
   • wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych z Klientem lub Tedee;  
   • wynikających z zablokowania wysyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przez administratorów serwerów pocztowych, usunięcia lub zablokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. 
    Tedee nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji Smart Check-In spowodowane siłą wyższą, bezprawnymi działaniami użytkowników lub osób trzecich lub niekompatybilnością Aplikacji Smart Check-In z infrastrukturą techniczną Klienta.

  3. BRAK PRZENIESIENIA PRAW 

   O ile nie wskazano inaczej, zawartość Aplikacji Smart Check-In, dane, w tym oprogramowanie, a także jej wygląd, układ funkcjonalny, treść i elementy graficzne oraz bazy danych, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu przechowywania lub prezentacji, stanowią wyłączną własność Tedee.  
   Żadne przeniesienie, przyznanie lub licencja praw z jakiegokolwiek patentu lub praw autorskich lub do jakiejkolwiek własności intelektualnej, informacji zastrzeżonych i/lub tajemnicy handlowej nie jest dokonywane ani nie ma być dorozumiane przez niniejszy Regulamin, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej. 

  4. BRAK GWARANCJI  

   Tedee nie udziela żadnych gwarancji i wyraźnie zrzeka się wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji w odniesieniu do aplikacji Smart Check-In, wszelkich funkcjonalności i usług wykonywanych lub świadczonych przez lub za pośrednictwem aplikacji Smart Check-In, w tym, bez ograniczeń, wszelkich gwarancji przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, dostępność, terminowość, bezpieczeństwo lub niezawodność aplikacji, że aplikacja Smart Check-In spełni wymagania Klienta lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów, lub że wady zostaną naprawione.  
   W zakresie nie zabronionym przez prawo, w żadnym wypadku Tedee ani żaden z jej członków zarządu, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta lub kogokolwiek innego za obrażenia ciała lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe, wynikowe, karne, moralne lub inne szkody (w tym między innymi utracone zyski, przerwy w działalności, utratę programów lub danych, wartość firmy lub inne straty niematerialne) bez względu na formę działania i niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, wynikającej z lub w związku z aplikacją Smart Check-In, wszelkimi funkcjami, usługami lub treściami stron trzecich, w tym treściami w aplikacji Smart Check-In lub jakiejkolwiek aplikacji, witrynie internetowej lub dokumencie, do których prowadzą łącza, lub jakimkolwiek kopiowaniem, wyświetlaniem lub korzystaniem z nich. 

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. PRAWO WŁAŚCIWE 

   Wszelkie spory związane z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi podlegają prawu polskiemu i sądom polskim, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

  2. KOMPLETNOŚĆ  

   Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie zmienione lub uznane za nieważne decyzją właściwego organu lub sądu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i są wiążące. 

  3. ZMIANY  

   Tedee ma prawo do modyfikacji Aplikacji Smart Check-In w dowolnym czasie i zakresie. Tedee ma również prawo do zmiany Regulaminu, w zależności od potrzeb. Klient zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w Regulaminie za pośrednictwem powiadomienia dostarczonego pocztą elektroniczną lub bezpośrednio w Aplikacji Smart Check-In. 

  4. WEJŚCIE W ŻYCIE 

   Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2023 roku.