Tedee App
Warunki użytkowania

 1.  DEFINICJE

  opisujące podstawowe pojęcia stosowane w Regulaminie (wytłuszczone poniżej oraz w treści Regulaminu):
  • Tedee – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Karola Bohdanowicza 21/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712451, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010795542, REGON: 369188621, e-mail [email protected], nr tel.: (+48) 22 307 72 67.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że zamówienie może zostać fizycznie złożone przez osobę niepełnoletnią (Małoletniego), ale wyłącznie pod nadzorem Klienta, który jest jego przedstawicielem (np. rodzicem lub opiekunem) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Działania Klienta i Małoletniego, w tym Transakcje, są wyłącznie działaniami Klienta, który zawsze jest stroną umów zawieranych z Tedee. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie postanowienia dotyczące Klienta mają również zastosowanie do Konsumenta.
  • Strona – wspólny termin odnoszący się do Tedee i Klienta.
  • Aplikacja – aplikacja cyfrowa pod nazwą “tedee”, stworzona na urządzenia mobilne i webowe przez Tedee, umożliwiająca m.in. zdalne sterowanie innymi produktami Tedee. Szczegółowy opis funkcjonalności aktualnie dostępnych za pośrednictwem Aplikacji oraz warunki ich dostępności znajdują się bezpośrednio w Aplikacji. 
  • Konto – osobiste konto klienta skonfigurowane w aplikacji, umożliwiające zdalną kontrolę nad produktami Tedee. 
  • Regulamin – niniejszy regulamin aplikacji Tedee


   ZASADY OGÓLNE:

  1. INSTALACJA I REJESTRACJA  

   W celu skorzystania z dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, Klient, po uprzednim potwierdzeniu, że spełnia wymagania techniczne określone w punkcie IV Regulaminu, musi: 
   • dla użytkowników mobilnych: 
    • Wyszukaj aplikację (“tedee app”) w odpowiednim sklepie internetowym:   
     • AppStore – dla urządzeń z systemem iOS lub 
     • Google Play – dla urządzeń z systemem Android. 
    • pobrać i zainstalować aplikację na swoim urządzeniu mobilnym (telefonie lub tablecie), 
    • otworzyć aplikację i wybrać preferowany kanał rejestracji (obecnie dostępne: Google, Apple lub e-mail); 
    • wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny w Aplikacji i podać wymagane dane osobowe/firmowe; 
    • przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz odpowiednią Politykę prywatności, oraz; 
    • kliknij przycisk “Utwórz konto” lub jego odpowiednik 
   • dla użytkowników sieci: 
    • uzyskać dostęp do portalu aplikacji, korzystając z następującego łącza: https://portal.tedee.com
    • wybrać preferowany kanał rejestracji (obecnie dostępne: Google lub Apple); 
    • wypełnić odpowiedni formularz rejestracyjny i podać wymagane dane osobowe/firmowe; 
    • przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz odpowiednią Politykę prywatności; 
   • kliknij przycisk “Utwórz konto” lub jego odpowiednik. 

    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pod nazwą: 
    • Aplikacji, w zakresie świadczenia usług umożliwiających zdalne sterowanie produktami oferowanymi przez Tedee, oraz;  
    • Konta, dotyczących świadczenia usług osobistego dostępu do produktów oferowanych przez Tedee za pośrednictwem Aplikacji, 
    • na czas nieokreślony zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji, potwierdzenia rejestracji Konta.
     Od momentu potwierdzenia rejestracji Konta, Klient jest uprawniony do korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji. 

  2. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 

   Klient uprawniony jest do korzystania z Aplikacji i Konta wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem wszelkich praw osób trzecich, a także w zakresie dozwolonym przez jego funkcjonalności dostępne w Aplikacji w danym momencie.  
   Klient nie może w szczególności  
   • używać Aplikacji do celów innych niż jej przeznaczenie;  
   • korzystać z Aplikacji na jakiejkolwiek innej platformie mobilnej, której nie jest właścicielem lub której nie kontroluje; 
   • dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego Aplikacji ani podejmować takich prób;  
   • wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, sprzedawać, kopiować, reprodukować, publikować, ponownie publikować, przesyłać, przesyłać, sublicencjonować, dystrybuować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych Aplikacji lub jakiejkolwiek jej zawartości. 
   • podejmować działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, w tym utrudniać dostęp do Aplikacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub wszelkiego rodzaju nadużyć związanych z przetwarzaniem danych;  
   • wysyłania spamu i niezamówionych informacji handlowych oraz prowadzenia działań promocyjnych sprzecznych z Regulaminem za pośrednictwem Aplikacji lub w związku z nią; 
   • używać wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów; 
   • narażać Tedee lub jakiejkolwiek strony trzeciej na sankcje, ściganie, powództwo cywilne lub inną odpowiedzialność;  
   • wyrządzania szkód lub zakłócania integralności lub normalnego funkcjonowania Tedee lub strony trzeciej;  
   • zakłócać korzystania z Aplikacji przez inne osoby;  
   • naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, zasady lub regulacje; lub  
   • w inny sposób stwarzać bezpośrednie ryzyko wyrządzenia szkody Tedee, innym użytkownikom Aplikacji lub osobom trzecim. 

  3. ZAKOŃCZENIE 

   Konto – Klient ma prawo do rezygnacji z usługi Konta w każdym czasie. Oświadczenie o rezygnacji z usługi Tedee można złożyć w Panelu Konta Klienta, w zakładce “Zarządzanie Kontem” lub równoważnej. 
   Potwierdzenie dyspozycji Klienta dotyczącej rezygnacji z usługi Konta zostanie wysłane na adres e-mail Klienta. O ile nie postanowiono inaczej, Konto może zostać ponownie założone, bez ograniczeń, poprzez wykonanie procesu rejestracji Konta opisanego w Sekcji I Regulaminu. 
   Tedee jest uprawnione do wypowiedzenia usługi Konta, jak również ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia Klienta dostępu do Aplikacji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku rezygnacji przez Tedee z dalszego prowadzenia usługi Konta. 

   Aplikacja – Klient ma prawo do zakończenia korzystania z Aplikacji w dowolnym momencie. Aby zakończyć usługę Aplikacji, Klient musi odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia, zgodnie z odpowiednimi krokami instalacji/deinstalacji mającymi zastosowanie do jego urządzenia końcowego. 

   Różne – Tedee jest uprawnione do usunięcia Konta i/lub Aplikacji bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta lub w przypadku, gdy Klient nie korzystał z Aplikacji przez okres powyżej sześciu miesięcy. 
   Tedee jest uprawnione do zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub Aplikacji, jeżeli Klient działa na szkodę Tedee, tj. Tedee jest uprawnione do zablokowania dostępu do Konta Klienta i/lub Aplikacji, jeżeli Klient działa na szkodę innych Klientów, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także jeżeli zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub Aplikacji jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności naruszeniem bezpieczeństwa Aplikacji lub innymi działaniami hakerskimi. 
   Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i/lub Aplikacji z przyczyn wskazanych powyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania problemu stanowiącego podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Tedee powiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i/lub Aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. 
   Klient może złożyć drogą elektroniczną lub pocztową reklamację Tedee w związku z korzystaniem z Konta i/lub usługi Aplikacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Tedee niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi. 

  4. WYMAGANIA TECHNICZNE 

   Aby zapewnić pełną, nieprzerwaną funkcjonalność Aplikacji, Klient: 
   • urządzenie mobilne musi spełniać następujące wymagania:  
    • wersja iOS lub AndroidOS zgodna z aktualnymi wymaganiami systemowymi aplikacji dostępnej odpowiednio w AppStore lub Google Play; 
    • dostęp do Internetu podczas aktywnych sesji aplikacji; 
    • brak jakichkolwiek modyfikacji oryginalnego oprogramowania urządzenia dokonanych przez osoby trzecie (tj. “jailbreak”); 
    • na urządzeniu nie może być zainstalowane żadne oprogramowanie, które mogłoby negatywnie wpłynąć na działanie Aplikacji. 
   • Urządzenie internetowe musi spełniać następujące wymagania: 
    • System operacyjny Windows, macOS lub Linux; 
    • najnowszej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie i Javascript (takiej jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari); 
    • dostęp do Internetu podczas aktywnych sesji aplikacji; 
   • na urządzeniu nie może być zainstalowane żadne oprogramowanie (np. rozszerzenia przeglądarki internetowej), które mogłoby negatywnie wpłynąć na działanie Aplikacji. 
    W przypadku, gdy Aplikacja zostanie zainstalowana w warunkach naruszających powyższe wymagania, Tedee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone na urządzeniu Klienta lub zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 

  5. PŁATNOŚCI 

   Od dnia wejścia w życie niniejszej wersji Regulaminu i przez cały okres jego obowiązywania w obecnej formie, Aplikacja (i wszystkie dostępne w niej funkcje) oraz Konto są udostępniane Klientom bezpłatnie, na zasadzie “tak jak jest”, co oznacza, że Klienci mogą korzystać z Aplikacji i Konta wyłącznie w zakresie i w formie aktualnie udostępnianej przez Tedee, według własnego uznania i na własne ryzyko.  
   W konsekwencji na dzień dzisiejszy Regulamin pozostaje poza zakresem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. 

 2. RÓŻNE

  1. DOSTĘPNOŚĆ 

   Pomimo dołożenia przez Tedee wszelkich starań w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności Aplikacji, Tedee nie może całkowicie wyeliminować możliwości czasowego zawieszenia jej dostępności. Takie zawieszenia mogą wystąpić z powodu koniecznych konserwacji, przeglądów, wymiany sprzętu lub w związku z wymaganiami modernizacji lub rozbudowy Aplikacji. Klient nie jest uprawniony do żadnego wynagrodzenia/odszkodowania za takie okresy niedostępności. 

  2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

   Tedee nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z winy Klienta lub osoby trzeciej, w tym w szczególności za szkody:
   • wynikających z niemożności wykonania jakiejkolwiek umowy lub świadczenia jakiejkolwiek usługi z powodu podania nieprawdziwych danych lub przepełnionej skrzynki e-mail lub innych okoliczności uniemożliwiających świadczenie funkcjonalności Aplikacji/Konta; 
   • powstałych w związku z zaprzestaniem udostępniania Aplikacji/Konta lub usunięciem Konta, które nastąpiło w wyniku naruszenia Regulaminu przez Klienta; 
   • wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania przez Klienta z Aplikacji/Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub praw osób trzecich;  
   • spowodowane przez informacje lub materiały pobrane lub wysłane przez Klienta za pośrednictwem Internetu; 
   • wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych z Klientem lub Tedee;
   • wynikających z zablokowania wysyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przez administratorów serwerów pocztowych, usunięcia lub zablokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. 
    Tedee nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji/Konta spowodowane siłą wyższą, bezprawnymi działaniami jej użytkowników lub osób trzecich lub niekompatybilnością Aplikacji z infrastrukturą techniczną Klienta. 

  3. BRAK PRZENIESIENIA PRAW 

   O ile nie wskazano inaczej, zawartość Aplikacji, dane, w tym oprogramowanie, a także jej wygląd, układ funkcjonalny, treść i elementy graficzne oraz bazy danych, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu przechowywania lub prezentacji, stanowią wyłączną własność Tedee.  
   Żadne przeniesienie, przyznanie lub licencja praw z jakiegokolwiek patentu lub praw autorskich lub do jakiejkolwiek własności intelektualnej, informacji zastrzeżonych i/lub tajemnicy handlowej nie jest dokonywane ani nie ma być dorozumiane przez niniejszy Regulamin, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej. 

  4. BRAK GWARANCJI  

   Tedee nie udziela żadnych gwarancji i wyraźnie zrzeka się wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Aplikacji/Konta, wszelkich funkcjonalności i usług wykonywanych lub świadczonych przez lub za pośrednictwem Aplikacji/Konta, w tym, bez ograniczeń, wszelkich gwarancji przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, dostępność, terminowość, bezpieczeństwo lub niezawodność aplikacji, że Aplikacja/Konto spełni wymagania Klienta lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów, lub że wady zostaną naprawione.
   W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez prawo, w żadnym wypadku Tedee ani żaden z jej członków zarządu, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub kogokolwiek innego za obrażenia ciała lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, wynikowe, karne, moralne lub inne szkody (w tym między innymi utracone zyski, przerwy w działalności, utratę programów lub danych, wartość firmy lub inne straty niematerialne), bez względu na formę działania oraz na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, wynikające z lub w związku z Aplikacją, wszelkimi funkcjonalnościami, usługami lub treściami stron trzecich, w tym treściami w Aplikacji lub dostępnymi za jej pośrednictwem lub jakąkolwiek aplikacją, witryną internetową lub dokumentem, do których prowadzą łącza, lub jakimkolwiek ich kopiowaniem, wyświetlaniem lub wykorzystywaniem. 

 3. REKLAMACJE 

  Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji/Konta. Reklamacje można składać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail (odesłaną na adres e-mail, z którego została złożona reklamacja) lub komunikatem systemowym w Aplikacji. 

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. PRAWO WŁAŚCIWE 

   Wszelkie spory związane z Regulaminem lub stosunkami prawnymi w nim opisanymi podlegają prawu polskiemu i sądom polskim, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

  2. KOMPLETNOŚĆ  

   Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie zmienione lub uznane za nieważne decyzją właściwego organu lub sądu, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i są wiążące. 

  3. ZMIANY  

   Tedee ma prawo do modyfikacji Aplikacji w dowolnym czasie i zakresie. Tedee ma również prawo do zmiany Regulaminu, w zależności od potrzeb. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem powiadomienia udostępnionego w Aplikacji. 

  4. WEJŚCIE W ŻYCIE 

   Regulamin wchodzi w życie 15 sierpnia 2023 roku.