Regulamin portalu

 1. REGULAMIN APLIKACJI BIZNES TEDEE WPROWADZENIE
  1.  Aplikacja Biznes Aplikacja Biznes Tedee (“Aplikacja Biznes”) to cyfrowe oprogramowanie dostępne wyłącznie dla Użytkowników Aplikacji Tedee. Aplikacja Biznes to oprogramowanie przeznaczone do instalacji w ramach wykorzystywanej przez Klienta wyszukiwarki, stworzone i udostępniane przez Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem którego Użytkownik ma dostęp do określonych funkcjonalności i przestrzeni wirtualnej. Głównym celem Aplikacji Biznes jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z większych możliwości Zamka poprzez jego obsługę, zarządzanie posiadanymi przez Użytkownika kontami w Aplikacji, a także możliwość przeglądania informacji i innych treści prezentowanych w Aplikacji i dodatkowymi treściami dedykowanymi wyłącznie dla Aplikacji Biznes. Szczegółowy opis funkcjonalności, które są aktualnie dostępne za pośrednictwem Aplikacji Biznes, oraz warunki korzystania z nich znajdują się bezpośrednio w Aplikacji Biznes.
  2.  Tedee Aplikacja Biznes została stworzona i jest udostępniana Użytkownikowi przez (“Tedee”, “My”): Tedee spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, kapitał zakładowy 2.400.000 zł, opłacony w całości.
 2. APLIKACJA BIZNES TEDEE. ZASADY OGÓLNE
  1.  Ogólne warunki Poprzez uzyskanie dostępu lub korzystanie z Aplikacji Biznes, Użytkownik bezwarunkowo wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszystkich postanowień w nim zawartych. Jeżeli nie wskazano inaczej, zawartość Aplikacji Biznes, dane, w tym oprogramowanie, wizualizacja, układ funkcjonalny, zawartość i elementy graficzne, bazy danych, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub prezentacji, są własnością Tedee.
  2. Korzystanie z Aplikacji Biznes Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji Biznes w zakresie własnego użytku osobistego oraz w zakresie dozwolonym przez funkcje dostępne w Aplikacji i Aplikacji Biznes w danym momencie. Użytkownik nie ma prawa: (a) używać Aplikacji Biznes do celów innych niż zgodnie z jej przeznaczeniem; (b) używać Aplikacji Biznes na jakiejkolwiek innej platformie, której Użytkownik nie jest właścicielem lub nad którą nie sprawuje kontroli; (c) rozpowszechniać lub udostępniać Aplikacji Biznes za pośrednictwem Internetu, gdzie mogłaby być używana przez wiele urządzeń jednocześnie; (d) dekompilacji lub odtwarzania kodu źródłowego Aplikacji Biznes lub podejmowania prób w tym celu; (e) wynajmowania, wydzierżawiania, wypożyczania, sprzedawania, kopiowania, powielania, publikowania, ponownego publikowania, przesyłania, udzielania sublicencji, rozpowszechniania, podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikowania lub tworzenia utworów pochodnych Aplikacji Biznes lub jakiejkolwiek jej zawartości.
  3.  Wymogi techniczne Aby móc korzystać z Aplikacji Biznes, Użytkownik musi najpierw pobrać mobilną aplikację Tedee (“Aplikacja”) i za jej pomocą zarejestrować swoje konto. Następnie należy wpisać adres internetowy Aplikacji Biznes w wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę internetową i zalogować się za pomocą utworzonych w ramach Aplikacji, indywidualnych  loginu i hasła. Do prawidłowego działania Aplikacji Biznes wymagane jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu, które nie posiada oprogramowania, które mogłoby negatywnie wpłynąć na działanie Aplikacji i Aplikacji Biznes.
  4.  Wsparcie Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego w zakresie działania Aplikacji Biznes, prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected]. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wsparcie bez zbędnej zwłoki (jeśli zdarzy się, że nie otrzymasz od nas odpowiedzi, prosimy o ponowny kontakt). Prosimy jednak pamiętać, że wsparcie to wynika wyłącznie z naszej dobrej woli. Tedee nie jest w żaden sposób zobowiązany do zapewnienia jakiejkolwiek obsługi i wsparcia w ramach Aplikacji Biznes. Będziemy zobowiązani do zapewnienia konserwacji lub wsparcia związanego z Aplikacją Biznes wyłącznie wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę w odrębnej umowie lub gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo. W przeciwnym razie, jest to pomoc, którą możemy, lecz nie mamy obowiązku udzielić Użytkownikowi.
 3. REJESTRACJA
  1.  Konto Korzystanie z Aplikacji Biznes wymaga posiadania aktywnego konta w ramach Aplikacji (“Konto”). Użytkownicy Aplikacji nie mają obowiązku korzystania z Aplikacji Biznes. Możemy (ale nie jesteśmy zobowiązani) umożliwić zapoznanie się z Aplikacją Biznes przed utworzeniem Konta, ale tylko w ograniczonym zakresie (dostęp do wersji demo).
  2. Rejestracja Utworzenie Konta wymaga uprzedniej rejestracji zgodnie z Regulaminem Aplikacji Biznes, Regulaminem Aplikacji oraz aktualnymi funkcjonalnościami dostępnymi w Aplikacji. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego: (a) oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem Aplikacji Biznes oraz Regulaminem Aplikacji i akceptujesz wszystkie zawarte w nich postanowienia, (b) zapewniasz, że wszystkie dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe. Konto zostanie utworzone, a proces rejestracji zostanie uznany za udany dopiero po wysłaniu przez nas potwierdzenia prawidłowej rejestracji wraz z loginem i tymczasowym hasłem do Aplikacji Biznes. Użytkownik powinien po pierwszym logowaniu do Aplikacji Biznes zmienić hasło na nowe.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Darmowe funkcjonalności W dniu wejścia w życie niniejszej wersji Regulaminu Aplikacja Biznes (jak również wszystkie dostępne w niej funkcjonalności) jest udostępniana Użytkownikom Aplikacji bezpłatnie. Jednakże istnieje możliwość, że to ulegnie zmianie w określonym momencie.
  2. Płatne funkcjonalności Tedee może zdecydować o wprowadzeniu opłat za niektóre lub wszystkie funkcje w Aplikacji Biznes, lub za samą Aplikację Biznes. Jeśli to się stanie, zostaniesz wyraźnie poinformowany o takiej zmianie i obowiązujących opłatach. Dokonanie odpowiednich płatności może być konieczne do dalszego korzystania z Aplikacji Biznes (w całości lub tylko w zakresie niektórych jej funkcjonalności). Wszelkie ceny, opłaty i schematy płatności zostaną podane w Aplikacji Biznes na Twoje życzenie. Płatności należy dokonywać w sposób opisany w Aplikacji Biznes (należy pamiętać o podaniu wszystkich danych niezbędnych do przetworzenia płatności). Ze względu na Twoje bezpieczeństwo i efektywność transakcji, płatnościami może zarządzać osoba trzecia będąca profesjonalnym operatorem płatności (przekażemy Ci wszystkie niezbędne dane).
 5. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  1. Dane osobowe Chcemy zapewnić, że Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy Twoje dane osobowe (zgodnie z definicją w obowiązującym prawie) wyłącznie w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności. Jest to zawsze aktualna informacja opisująca zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ramach Aplikacji Biznes. Znajdziesz tam wszystkie szczegóły dotyczące: (a) zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych Użytkownika, (b) powodów, dla których przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, (c) kto jest zaangażowany w proces przetwarzania / komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika, (d) jak długo je przechowujemy, (e) co Użytkownik może zrobić lub czego może zażądać od Tedee w odniesieniu do jego danych osobowych, (f) wszystkich innych ważnych kwestii.
  2. Prawdziwość i weryfikacja danych Użytkownik jest zobowiązany do podania w Aplikacji Biznes wyłącznie prawdziwych danych, w szczególności dla celów związanych z rejestracją w Aplikacji Biznes. Podanie nieprawdziwych danych uprawnia Tedee do natychmiastowego zaprzestania udostępniania funkcjonalności Aplikacji Biznes. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji podanych przez Ciebie danych m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zawierającej link aktywacyjny do Konta, na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podanie nieprawdziwych odpowiedzi w formularzach Aplikacji Biznes może skutkować uzyskaniem niedokładnych i/lub wprowadzających w błąd wyników.
  3. Powierzenie danych Podczas korzystania z Aplikacji Biznes, Użytkownik powierza nam do przetwarzania następujące dane osobowe: (a) dane osobowe zbierane w ramach Aplikacji Biznes – w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia przez nas funkcjonalności Aplikacji Biznes, (b) dane osobowe osób korzystających z Konta na podstawie zgody Użytkownika, w tym jego rodziny, przyjaciół, pracowników lub współpracowników (jeżeli dotyczy).
 6. DOSTĘPNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. “as is” Aplikacja Biznes, funkcjonalności i treści w niej zawarte są udostępniane na zasadzie “as is”, co oznacza, że Użytkownik może korzystać z Aplikacji Biznes tylko w zakresie i w takim stopniu oraz w formie, w jakiej jest ona obecnie udostępniana przez Tedee, według własnego uznania i na własne ryzyko.
  2. Dostępność Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby udostępniać Aplikację Biznes na najwyższym poziomie, nie możemy niestety wykluczyć możliwości czasowego zawieszenia jej dostępności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Aplikacji Biznes.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności Tedee nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym w szczególności za szkody: (a) wynikające z niemożności wykonania jakiejkolwiek umowy lub świadczenia jakiejkolwiek usługi z powodu podania nieprawdziwych danych lub przepełnionej skrzynki mailowej, bądź innych okoliczności uniemożliwiających zapewnienie funkcjonalności Aplikacji Biznes; (b) powstałe w związku z zaprzestaniem udostępniania Aplikacji, Aplikacji Biznes lub usunięciem Konta, które nastąpiło w wyniku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Aplikacji lub Regulaminu Aplikacji Biznes; (c) spowodowane przez osoby trzecie w wyniku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Biznes w sposób niezgodny z Regulaminem Aplikacji Biznes lub Regulaminem Aplikacji, obowiązującym prawem lub naruszeniem przez Użytkownika prawa lub praw osób trzecich; (d) powstałe w związku z informacjami lub materiałami pobranymi bądź wysłanymi przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu; (e) wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich niezwiązanych z Użytkownikiem lub nami; (f) wynikające z wysłania wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika, który został zablokowany przez administratorów serwera pocztowego, lub z usunięcia albo zablokowania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Tedee – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji i Aplikacji Biznes  spowodowane siłą wyższą, niezgodnym z prawem działaniem jej Użytkowników lub osób trzecich, bądź niekompatybilnością Aplikacji Biznes  z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  4. Rzeczywiste szkody Tedee odpowiada tylko za rzeczywiste szkody (wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za utracone korzyści, bezpośrednie lub pośrednie straty zysków).
  5. Brak gwarancji Tedee nie udziela żadnych gwarancji i stanowczo zrzeka się wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Aplikacji Biznes , wszelkich funkcjonalności i usług wykonywanych lub świadczonych przez Aplikację Biznes lub za jej pośrednictwem, w tym, bez ograniczeń, wszelkich gwarancji zbywalności, satysfakcjonującej jakości, adekwatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności, oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, dostępność, aktualność, bezpieczeństwo lub niezawodność Aplikacji Biznes , że Aplikacja Biznes  spełni wymagania Użytkownika lub będzie dostępna w sposób nieprzerwany, bezpieczny lub wolny od błędów, lub że wady zostaną usunięte. W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez prawo, Tedee ani żaden z jego członków zarządu, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innych osób za szkody na osobie lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe, wtórne, karne, moralne lub inne (w tym, ale nie wyłącznie, za utratę zysków, przerwanie działalności, utratę programów lub danych, dobrej woli bądź innych strat niematerialnych) bez względu na formę działania oraz na to, czy ma ono charakter kontraktowy, deliktowy, wynikający z zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, czy też innej podstawy prawnej, wynikającej z Aplikacji Biznes  lub z nią związanej, z jakichkolwiek funkcjonalności, usług lub treści osób trzecich, w tym treści znajdujących się w Aplikacji Biznes lub udostępnianych za jej pośrednictwem lub jakiejkolwiek innej aplikacji, strony internetowej lub dokumentu, do których odnośniki znajdują się w Aplikacji Biznes , lub jakiegokolwiek ich kopiowania, wyświetlania lub wykorzystania.
 7. REKLAMACJE
  1. Reklamacje Użytkownik ma zawsze prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Aplikacji Biznes. Reklamacje można składać w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego poinformujemy Cię e-mailem (odesłanym na adres e-mail, z którego została złożona reklamacja) lub wiadomością systemową w Aplikacji.
  2. Reklamacje przeciwko podmiotom trzecim Tedee będzie rozpatrywał wyłącznie reklamacje związane z Aplikacją Biznes. Jeśli wyślesz do nas reklamację dotyczącą usług podmiotów trzecich, w tym usług operatora płatności – w przypadku, gdy Aplikacja Biznes stanie się lub będzie zawierać płatną usługę w jakimkolwiek czasie i w jakimkolwiek zakresie – poinformujemy Cię, że taka reklamacja została błędnie skierowana do nas i/lub pomożemy Ci przekazać reklamację do właściwego podmiotu. W tym ostatnim przypadku Twoja reklamacja zostanie przekazana w całości (wraz z danymi przekazanymi przez Ciebie w tym celu). Uprzejmie informujemy, że przekazywanie jakichkolwiek reklamacji i/lub pomoc w tym zakresie jest wyłącznie naszą dobrą wolą i własną decyzją, nie możesz jednak oczekiwać od nas, że zrobimy to lub wystąpimy z jakimikolwiek roszczeniami wobec Tedee w tym zakresie.
  3. ZGODNOŚĆ Z REGULAMINEM I PRAWEM
  4. Obowiązki Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji Biznes wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu Aplikacji Biznes, Regulaminem Aplikacji, obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem wszelkich praw osób trzecich. Pamiętaj, że wszelkie działania, które nie są wyraźnie dozwolone w Regulaminie Aplikacji Biznes i Regulaminie Aplikacji, są zabronione.
  5. Działania zabronione Zabronione są w szczególności: (a) podejmowanie działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Aplikacji Biznes , w tym utrudniać dostęp do Aplikacji Biznes lub jakichkolwiek treści w niej zawartych; (b) rozsyłanie spamu i niezamawianych informacji handlowych oraz prowadzenie działań promocyjnych niezgodnych z Regulaminem Aplikacji Biznes i REgulaminem Aplikacji za pomocą Aplikacji i Aplikacji Biznes  lub w związku z nią; (c) używanie wirusów, botów lub innych kodów, plików lub programów (w szczególności tych automatyzujących procesy tworzenia skryptów i aplikacji lub innych kodów, plików lub narzędzi); (d) narażanie nas lub osób trzecich na sankcje, ściganie, powództwo cywilne lub inną odpowiedzialność; (e) wyrządzanie szkody lub ingerowania w integralność lub normalne funkcjonowanie Tedee lub osoby trzeciej; (f) ingerowania w korzystanie z Aplikacji i Aplikacji Biznes przez inną osobę; (g) naruszania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji; lub (h) stwarzania w inny sposób bezpośredniego ryzyka szkody dla nas, innych użytkowników Aplikacji i Aplikacji Biznes  lub osób trzecich.
  6. Konsekwencje Tedee zastrzega sobie prawo do natychmiastowego działania w celu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia korzystania z Aplikacji i Aplikacji Biznes przez Użytkownika, jeżeli stwierdzi, że Użytkownik naruszył Regulamin Aplikacji Biznes lub Regulamin Aplikacji, w tym w szczególności punkty 8.1. i 8.2. powyżej. Możemy wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym (co będzie skuteczne w momencie otrzymania przez Użytkownika takiego powiadomienia) lub z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 30 dni. W takim przypadku poinformujemy Cię o sytuacji, naszej decyzji i zastosowanych środkach wraz z ich uzasadnieniem. Jeżeli uznamy to za uzasadnione, możemy wyznaczyć termin na zaprzestanie naruszeń i naprawienie ich skutków, zanim podejmiemy jakiekolwiek inne kroki. Tedee może według własnego uznania wybrać właściwy spośród wszystkich dostępnych środków, przy czym zastosowanie tych środków nie wyklucza dalszej odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie Regulaminu Aplikacji Biznes i Regulaminu Aplikacji (w tym postępowania sądowego).
 8. ZAGADNIENIA PRAWNE
  1. Prawo właściwe Wszelkie spory związane z Regulaminem Aplikacji Biznes i Regulaminem Aplikacji lub opisanymi w nim stosunkami prawnymi podlegają prawu polskiemu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej (np. jeżeli jesteś konsumentem, możemy być zobowiązani do stosowania prawa miejscowego obowiązującego w miejscu Twojego zamieszkania).
  2. Jurysdykcja Wszelkie spory związane z Regulaminem Aplikacji Biznes i Regulaminem Aplikacji lub opisanymi w nim stosunkami prawnymi powinny być rozstrzygane przez organy i sądy wskazane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli przepisy te tego wymagają (np. prawa ochrony konsumentów). W przeciwnym razie, spory te powinny podlegać jurysdykcji sądów i organów właściwych dla siedziby Tedee.
  3. Konsumenci Jeśli korzystasz z Aplikacji i APlikacji Biznes jako konsument (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa), nie jesteś związany postanowieniami Regulaminu Aplikacji Biznes i Regulaminem Aplikacji, które zostały lub zostaną uznane za niezgodne z prawem postanowienia umowne (klauzule abuzywne) w ostatecznym wyroku wydanym przez właściwy organ lub w innej procedurze, która nakłada taki skutek.
 9. TERMINY
  1. Zawarcie umowy Użytkownik i Tedee zawierają umowę o zapewnieniu dostępu do Aplikacji Biznes z chwilą potwierdzenia przez nas prawidłowego zakończenia procedury rejestracji i utworzenia Konta.
  2. Termin i wypowiedzenie Umowa pomiędzy Tobą a Tedee zostaje zawarta na czas nieokreślony, co oznacza, że nie jest ona ograniczona w czasie i pozostaje wiążąca do momentu, gdy Ty lub My zdecydujemy się ją rozwiązać. Umowa między nami wygasa po sfinalizowaniu przez Użytkownika procedury usunięcia Konta, która musi zostać zainicjowana poprzez interfejs Aplikacji Biznes lub Aplikacji i przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w niej zawartymi.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy  Jeżeli korzystasz z Aplikacji Biznes jako konsument (zgodnie z definicją zawartą w obowiązujących przepisach prawa), możesz odstąpić od każdej umowy o świadczenie usług zawartej na odległość w terminie 14 dni. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu do Tedee przed upływem powyższego terminu (możesz skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w odniesieniu do usługi o właściwościach określonych przez Ciebie w zamówieniu lub ściśle związanych z Twoją osobą, (b) jeżeli w pełni wykonaliśmy usługę przed złożeniem oświadczenia, (c) od momentu, w którym rozpoczęliśmy już świadczenie usługi (o takim fakcie zostaniesz dodatkowo poinformowany odpowiednią wiadomością). W przypadku skutecznego i zgodnego z prawem odstąpienia od umowy, wszelkie nienależne płatności zostaną zwrócone bezpośrednio na konto, z którego dokonano płatności.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dostępność Regulamin jest udostępniany bezpłatnie i nieprzerwanie w ramach Aplikacji Biznes, w sposób umożliwiający jego pozyskanie i odtwarzanie oraz pobranie/utrwalenie jego treści w każdej chwili.
  2. Kompletność W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Tedee oraz Użytkownika.
  3. Zmiany Tedee ma prawo do modyfikacji Aplikacji Biznes w każdej chwili i w każdym zakresie. Mamy również prawo do zmiany Regulaminu Aplikacji Biznes, co należy rozumieć jako zmianę postanowień mających wpływ na prawa lub obowiązki Użytkownika lub nas. Ma to zwykle miejsce, gdy jest to wymagane przez modyfikację wprowadzoną w Aplikacji Biznes, Aplikacji lub w przypadku zmiany prawa, która ma wpływ na stosunek prawny między nami. O ile to możliwe, zostaniesz poinformowany o istotnych zmianach z wyprzedzeniem (zazwyczaj co najmniej siedem dni przed ich wejściem w życie). W każdym przypadku o wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany nie później niż w momencie, gdy uzyskasz dostęp do Aplikacji Biznes po raz pierwszy po tym, jak zmiana stała się wiążąca. Informacja o zmianie i zmienionej wersji Regulaminu Aplikacji Biznes zostanie udostępniona w Aplikacji Biznes. Wierzymy, że zmiany są zawsze na lepsze, ale jeżeli Użytkownik nie zgadza się z żadną z wprowadzonych zmian, w każdym czasie ma prawo rozwiązać Umowę, np. poprzez przeprowadzenie procedury usunięcia Konta i usunięcie Aplikacji Biznes i Aplikacji z urządzenia Użytkownika.
  4. W każdym czasie znajdziesz aktualną wersję Regulaminu Aplikacji Biznes i Aplikacji w Aplikacji i Aplikacji Biznes. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu.

______________________________________________________________

 1. Załącznik 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
  Data proszę wpisać dzień, miesiąc i rok
  Usługodawca: proszę wpisać pełną nazwę oraz adres Usługodawcy
  Użytkownik: proszę wpisać Imię̨ i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail
  Oświadczenie.
   Niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy opis umowy zawartej dnia data zawarcia
  Podpis konsumenta(-ów)*Podział zawijania tekstu(*wymagane tylko wtedy, gdy oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

  E-mail:  [email protected]   Telefon:  +48 22 307 72 67

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later