Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

 

INFORMACJE WSTĘPNE

TEDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa,
KRS: 0000712451, NIP 7010795542, REGON 36918862100000,
tel.:(+48) 884 088 011,
e – mail: [email protected],

zwana dalej „Gwarantem”, udziela Uprawnionemu Gwarancji w zakresie jakości i sprawności dostarczonego produktu „zamka”, zwanego dalej „Produktem”. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

PRZEDMIOT I OKRES I ZAKRES TERYTORIALNY GWARANCJI

 1. Niniejsza Gwarancja obejmuje Produkt, z wyłączeniem aplikacji mobilnej oraz baterii.
 2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytułu niniejszej Gwarancji za Produkt.
 3. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesięcy od daty wydania Produktu Uprawnionemu na wytworzony przez Gwaranta Produkt (wariant standardowy).
 4. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Uprawniony nie mógł z niej korzystać.
 5. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania Produktu Uprawnionemu.
 6. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 7. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:
  • zadziałaniem siły wyższej,
  • nieprawidłowym użytkowaniem i eksploatacją, w szczególności niezgodnym z dołączoną do Produktu instrukcją obsługi i montażu.
 8. Gwarancja nie obejmuje ponadto:
  • części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania,
  • drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń, niemających znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania Produktu,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku wprowadzenia zmian w Produkcie lub napraw, z wykorzystaniem podzespołów lub elementów nieautoryzowanych przez Gwaranta osób trzecich,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych przez osoby niebędące przedstawicielami Gwaranta,
  • wad Produktu powstałych po dokonaniu w Produkcie przez Uprawnionego lub osobę trzecią modyfikacji lub zmian, bez pisemnej zgody Gwaranta.
 9. Uprawnienia z niniejszej Gwarancji Uprawniony może bez ograniczeń i bez opłat realizować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

 1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Produktu Uprawniony ma prawo do:
  • żądania usunięcia wady Produktu, a w przypadku gdy Produkt był już dwukrotnie naprawiany – do żądania wymiany Produktu na nowy, wolny od wad, albo;
  • żądania od Gwaranta zwrotu uiszczonej ceny w wypadku niemożliwości wymiany Produktu na nowy lub dokonania jego naprawy.
 2. W przypadku ujawnienia się wady Produktu objętej Gwarancją, Uprawniony zobowiązany jest do:
  • niezwłocznego, jednak nie później niż 7 dnia od spostrzeżenia wady, poinformowania Gwaranta o wystąpieniu wady;
  • podjęcia wszystkich dostępnych mu czynności mających na celu uniemożliwienie zwiększenia zakresu uszkodzeń.
 3. W razie uchybienia przez Uprawnionego wyżej wymienionym obowiązkom, Gwarant może uchylić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 4. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Produkcie Gwarant jest zobowiązany do:
  • usunięcia zgłoszonych wad lub wymiany Produktu na wolny od wad w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
  • w przypadku gdy zakres wad uniemożliwia ich usunięcie w terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Uprawnionego i uzgodnienia z Uprawnionym nowego terminu ich usunięcia;
  • zwrotu uiszczonej ceny na zasadach określonych w ust. 3.1. lit. b niniejszej Karty Gwarancyjnej
 5. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia przez Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres e – mail Uprawnionego.
 6. W razie nieusunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym na ich usuniecie, Gwarant zwróci Uprawnionemu równowartość uiszczonej ceny za Produkt

KOMUNIKACJA

 1. O każdej wadzie Uprawniony powiadamia Gwaranta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie wraz z podaniem numeru zamówienia. Gwarant potwierdzi fakt wpłynięcia zgłoszenia wady poprzez nadanie numeru sprawie oraz przesłanie go wiadomością e – mail na adres poczty elektronicznej podany przez Uprawnionego wraz z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia.
 2. Następnie Uprawniony zobowiązany jest do przesłania Produktu wraz z potwierdzeniem nabycia Produktu takim jak rachunek lub faktura VAT. Gwarant dopuszcza również przesłanie skanu lub kserokopii rachunku lub faktury VAT, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. O zmianach w danych adresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
 4. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warszawa, dnia 01.06.2019 r.