Aplikacja Tedee Smart Check-in
Polityka Prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE 

  • Administratorem danych osobowych (“Użytkownika“) jest Tedee Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Bohdanowicza 21/57, 02-127 Warszawa (“Tedee“). 
  • Tedee wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych i wykonywania swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 
  • Administrator prowadzi aplikację mobilną pod nazwą “Tedee Smart Check-In”, zwaną dalej Aplikacją lub App
  • Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego lub kilku czynników, w tym adresu IP urządzenia, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technologii. 
  • Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Aplikacji, tj. Aplikacji i Konta, jest dobrowolne, ale jest też warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług. 
  • Pod skrótem RODO rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
  • Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Aplikacji lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Aplikacji. 
  • Osoby rejestrujące się w Aplikacji proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane te mogą być w każdej chwili usunięte na żądanie osoby, której dotyczą. 
  • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie umocowane przez Administratora. 
  • Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
  • Odwiedzający nie mogą uzyskać dostępu do Aplikacji bez uprzedniej rejestracji i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

 2. ZAKRES DANYCH

  • Administrator przetwarza wyłącznie następujące rodzaje danych Użytkownika: 
   • następujące rodzaje danych o lokalizacji: Lokalizacja GPS Użytkownika (opcjonalnie);
   • Adres IP, data i godzina dostępu, system operacyjny, język, kraj 
    (łącznie: “Dane“). 

 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  • Dane będą przetwarzane w celu zabezpieczenia: 
   • wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
   • analiza analityczna i statystyczna działań użytkowników i ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności i usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
   • marketingu własnych produktów lub usług, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

  • Aktywność Użytkownika w Aplikacji, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Informacje zgromadzone w logach przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych – w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  • Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizacji zamówienia, do czasu wycofania udzielonej zgody lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 
  • Okres przetwarzania Danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po zakończeniu okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane. 

 5. ODBIORCY DANYCH

  • W związku ze świadczeniem usług Dane będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, doradcze, kurierskie. 
  • W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą być również udostępniane innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 
  • Dane mogą być przekazywane do kraju trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  • Aplikacja nie gromadzi żadnych informacji automatycznie, z wyjątkiem informacji określonych w sekcji II powyżej. 
  • Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tedee. 

  • Pliki cookie są używane w celu: 
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
   • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
   • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
   • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
   • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
   • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
   • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
   • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 
   • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 6. USUWANIE PLIKÓW COOKIE I ZARZĄDZANIE NIMI 

  • Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności tych przeglądarek, aby zrozumieć ich zasady dotyczące plików cookie.  
  • Ograniczenie możliwości zapisywania plików cookie może negatywnie wpłynąć na ogólną funkcjonalność strony https://tedee.com. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, a także je usuwać, należy postępować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi zarządzania plikami cookie dostarczonymi przez urządzenie używane do uzyskania dostępu do Witryny. 

 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  • Prawo do sprostowania Danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Aplikacji również poprzez umożliwienie mu edycji danych bezpośrednio w sekcji “Profil Użytkownika”. 
  • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  • Wniosek dotyczący wykonania praw osób, których dane dotyczą, można złożyć na piśmie lub pocztą elektroniczną na dane kontaktowe administratora danych wskazane poniżej lub bezpośrednio do inspektora ochrony danych. 
  • Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy. W szczególności, z jakiego prawa osoba wnioskująca chce skorzystać oraz przedmiot wniosku. 
  • Jeżeli Administrator nie jest w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej żądanie na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 
  • Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od ich otrzymania. Jeśli konieczne będzie przedłużenie tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 
  • Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, a w przypadku zgłoszeń przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez zgłaszającego, chyba że z treści listu wynika chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (o ile taki adres e-mail został podany). 

 8. WEJŚCIE W ŻYCIE

  Regulamin wchodzi w życie 15 sierpnia 2023 roku.