Tedee app fortrolighedspolitik

I. DEFINITIONER: I forbindelse med denne fortrolighedspolitik skal termerne skrevet med stort, såsom Applikation, Konto etc., bære den betydning som er bestemt i reglerne som er tilgængelige HER, medmindre andet udspecificeres nedenfor: Personoplysninger: Personoplysninger, for hvilke den registeransvarlige overholder informationsforpligtelsen, gennem en konstant tilvejebringelse af information, som er inkluderet I fortrolighedspolitikken.   Dig: Du, dvs, en fysisk person, hvis data behandles af os, den registeransvarlige, I forbindelse med brugen af tjenesten af dig.   Vi eller den registeransvarlige: en enhed som leverer tjenesten til Brugerne: Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med hovedsæde i Warszawa (02-127), Karola Bohdanowicza 21/57 Street, optaget i registeret over iværksættere I det Nationale Domstolsregister, der styres af distriktsretten for hovedstaden Warszawa I Warszawa, XII Økonomiske Afdeling I det Nationale Domstolsregister under KRS-nummer: 0000712451, NIP: 7010795542, REGON: 369188621, startkapital PLN 2,400,000, fuldt betalt. Den registeransvarlige og en distribuør af Tedee Applikationen. GDPR: Europa-parlamentet og Europarådets regel (EU) 2016/679 af 27. April 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EC (Generel databeskyttelseslov). II. KONTAKT VEDRØRENDE DATA: Enhver anmodning eller spørgsmål I forbindelse med udøvelsen af dine rettigheder kan sendes til email-adressen: [email protected] III. DATAENS OMFANG: Kun den data som er nødvendig for gennemførelsen af en Private Kontrakt (“Kontrakt”) og andre, som er nødvendige for gennemførelsen af kontrakten, såsom:
 • kontakt, registrering og verificeringsinformation, såsom, login og email adresse, som er nødvendige for at identificere Dig og forhindre adgang til uautoriserede personer på din konto;
 • Din IP-adresse som identificerer din mobile enhed som bruges af dig til at benytte tjenesterne;
 • data på din din enhed, såsom fabrikant, enhedsmodel, operativsystem, sprog;
 • generel data på lokationen (udelukkende indsamlet for korrekt brug af Tjenesterne - sådanne data kan inkludere, f. eks. land);
 • Detaljerede oplysninger vedrørende din mobile enheds lokation, såvel som låsen (kun GPS med dit samtykke);
 • Adgang til apparatet på din mobile enhed udelukkende for at scanne QR koder gjort tilgængelige af den registeransvarlige til korrekt brug af tjenesterne;
 • data indsamlet ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier;
 • data til bekæmpelse af bedrageri og krævet af lovbestemmelser mod pengehvidvaskning;
 • data til marketing og analytiske formål, så tjenesten bedre kan tilpasses dine behov; og/eller
 • anden data, som du vælger at dele med os.
IV. FORMÅL OG JURIDISK GRUNDLAG FOR DATABEHANDLING:
Formål: Juridiske grundlag:
Udførelse af aftale, heriblandt korrekt brug af tjenester, afslutning og udførsel af transaktioner og sikkerhed, især - forhindring af hackerangreb. Artikel 6 punkt 1 bogstav b i GDPR (behandling med henblik på gennemførelse af en kontrakt)
Statistiske målinger og analytisk databehandling med henblik på at sikre korrekt betjening af applikationen. Artikel 6 punkt 1 bogstav b i GDPR (behandling med henblik på gennemførelse af en kontrakt) eller, hvis sådanne målinger ikke er nødvendige med henblik på opfyldelsen af aftalen – Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR (legitime interesser opfulgt af den registeransvarlige)
Egen marketing, heriblandt internet marketing, I særdeleshed, retargeting, statistik og marketingsanalyse. Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR (legitime interesser opfulgt af den registeransvarlige)
Nyhedsbreve Artikel 6 punkt 1 bogstav a i GDPR (samtykke fra den registrerede)
Skat, bogholderi og andre formålsom følge af den registeransvarliges juridiske forpligtelser Artikel 6 punkt 1 bogstav c i GDPR (behandling af nødvendig data for opfyldelse den registeransvarliges juridiske forpligtelser)
Telemetrisk data taget, blandt andet, ved hjælp af Microsoft AppCenter, Firebase og iOS. Artikel 6 punkt 1 bogstav b i GDPR (behandling med henblik på gennemførelse af en kontrakt med den registrerede) og Artikel 6 punkt 1 bogstav a (samtykke fra den registrerede)
Vedligeholdelse af relationer og informering om tjenester til tidligere og nuværende kunder. Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR (legitime interesser opfulgt af den registeransvarlige)
V. TILBAGEHOLDELSESPERIODE: Vi behandler kun dataen i den tid, det er nødvendigt. Når formålet med databehandlingen er opfyldt, vil dataen blive slettet i henhold til vores politik om datatilbageholdelse, medmindre vi er juridisk forpligtet til at bevare denne data. Afhængig af det juridiske grundlag for behandlingen, kan dataen behandles i de følgende tidsperioder:
 • hvis det behandles baseret på et grundlag som er nødvendig for eksekveringen af aftalen – for aftalens vilkår og indtil  forældelsesfristens udløb relateret dertil (Den registeransvarlige kan vælge at anonymisere eller slette dataen på forhånd);
 • hvis det behandles på grundlag af en legitim interesse for den registeransvarlige – indtil der er indgivet en passende indsigelse (Den registeransvarlige kan vælge at anonymisere eller slette dataen på forhånd);
 • hvis de personlige oplysninger behandles på baggrund af et samtykke fra dig – indtil tilbagetrækningen af denne (Den registeransvarlige kan vælge at anonymisere eller slette dataen på forhånd));
 • hvis dataen behandles I forbindelses med skattemæssige eller bogføringsmæssige årsager i forbindelsen med forhindring af pengehvidvaskning - i det omfang og tidsperiode som er nødvendig for at udfylde sådanne forpligtelser i henhold til de bindende lovbestemmelser.
VI. FRIVILLIG UDLEVERING AF DATA: Udlevering af data er frivilligt, men det kan dog være nødvendigt for gennemførelsen af Kontrakten og den korrekte brug af produkterne. VII. MODTAGERE: Din Data overføres kun, I særlige tilfælde, til følgende kategorier af modtagere: (a) passende autoriserede enheder som har indgået kontrakt med os (processorer) og som leverer tjenester til os, f. eks. I relation til IT-systemer eller marketing-anliggender, (b) andre registeransvarlige som uafhængigt har andel I beslutninger om behandlingsformål og målinger af din data, f.eks. stat eller lokale myndighedsorganer. Hver dataoverførsel til modtageren finder udelukkende kun sted på et juridisk gyldigt grundlag. Den data som er gjort tilgængelig for processorerne er kun gjort tilgængelig I et sådan omfang at det udelukkende kun har forbindelse til de tjenester, som er uddelegeret til dem. VIII. DINE RETTIGHEDER: Du har, til enhver tid, omkostningsfrit ret til at:
 • få adgang til dataen, herunder til også at få en kopi heraf;
 • anmode om rettelser I din data;
 • slette Din Data (i tilfælde der er forudset i GDPR) som vil resultere I slettelse af al den data, heriblandt dataen I den registeransvarliges sky, underlagt den data, som den registeransvarlige har ret til eller pligt til at behandle I henhold til gældende lov;
 • begrænse behandlingen af Din data;
 • tilbagetrække dit samtykke – I det omfang at din data er behandlet under dette samtykke. Husk at tilbagetrækningen ikke må have indvirkning på lovligheden af behandlingen baseret på samtykke inden tilbagetrækning;
 • overføre Dataen, dvs. Fra den registeransvarlige at modtage daten i et struktureret, almindeligt benyttet og maskinlæsbart format, som kan overføres til en anden data registeransvarlig på basis af dit samtykke eller for at gennemføre Kontrakten.
Hvis du har nogen forbehold overfor vores behandling af din data kan du indsende en klage sammen med Præsidenten for Kontoret for beskyttelse af personoplysninger (www.uodo.gov.pl). IX. OVERFØRSEL AF DATA TIL TREDJELANDE (UDENFOR EØS): Vores partnere er først og fremmest lokaliseret I lande indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi overfører ikke data til tredjelande, dvs dem som er lokaliseret udenfor EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Hvis dette dog skulle finde sted, ville vi forinden få bekræftet om disse partnere sikrer et tilpas højt niveau af persondatabeskyttelse og om alle krav vedrørende gældende juridiske lovbestemmelser er opfyldt. Hvis daten overføres til en enhed I et tredjeland som ikke kan sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, benytter vi os af beskyttelsesmidler, som for eksempel standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen. Du har ret til at kræve en kopi af standardkontraktbestemmelserne af os. X. INGEN AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGEN: Som led I vores egne marketings-operationer kan vi dele reklamer med vores produkter eller tjenester til dig udenfor applikationsområdet. Udover marketings-operationerne foretager vi også tiltag I forbindelse med forbedringer af vores produkter - vi analyserer dataen i IT-systemer, hvor vi benytter filtre og værktøjer. Vi udfører disse aktiviteter baseret på vores legitime interesser (juridisk grundlag: Artikel 6 punkt 1 bogstav f i GDPR), som består i at søge og gruppere kategorier af personer for at afgøre hvilke reklamebeskeder, der kan have deres interesse, såvel som til at forbedre vores tjenester. Vi foretager ingen automatiske beslutninger hvad angår dig på baggrund af de ovenfor beskrevne aktiviteter. XI. INFORMATION OM “COOKIES”: For at sikre at vores tjenester fungerer korrekt, placerer vi sommetider små filer med datainformation, såkaldte cookies, på din computer eller mobile enhed. Cookies er tekstfiler som gemmes af serveren på computeren eller den mobile enhed. Serveren som oprettede cookierne har adgang til dem. Den tekst som udgør indholdet af cookierne indeholder ofte identifikatorer, hjemmesidenavne såvel som cifre og karakterer. Cookierne benyttes for browsere eller mobile applikationer og giver hjemmesiderne muligheden for at gemme forskellig data, herunder dine præferencer. Sessions-cookies (midlertidige) fjernes efter hvert besøg, og de permanente cookies - forbliver I adskillige besøg. Vi kan bruge cookie-filerne og lignende teknologier til at: (a) tilbyde applikationer og tjenester online; (b) justere disse applikationer og tjenester for at optimere brugerens præferencer; f.eks. giver cookie-filer især muligheden for sporing af en enhed som benytter tjenesterne online og visning af en applikation I en version som er skræddersyet til hans eller hendes individuelle behov; (c) skabe statistik som giver en mulighed for at forstå måden hvorpå brugerne benytter vores tjenester, hvilket giver os muligheden for forbedringer af strukturen og indholdet; (d) opretholde brugerens session efter at have logget ind, derfor behøver brugeren ikke at indtaste login-oplysninger og password på hver underside; (e) vise reklamepræsentationer, heriblandt på en måde som tager brugerens præferencer i betragtning. XII. ÆNDRING/OPDATERING AF INFORMATION: Eftersom Fortrolighedspolitikken er en up-to-date information vedrørende behandlingen af data, kan dets indhold ændre sig på en måde, så det stemmer overens med den aktuelle behandling af din data. Den aktuelle version af Fortrolighedspolitikken såvel som information vedrørende dato for seneste opdatering, vil altid være tilgængelig i vores tjeneste.

Hello there! Are you leaving?

Don't forget to save your shopping cart for later by entering your details. Psst... just between us, there might be a special discount code waiting for you as a little thank you. 😊

By entering your email address and clicking 'Save' you agree to the term of Tedee Newsletter and Privacy Policy

Want to receive personalized offers?

Receive exclusive offers, updates, and personalized recommendations. Tap 'Allow' to enhance your experience with us. Your privacy matters to us; review our privacy policy for more details.

Maybe later