VILKÅR OG BETINGELSER

 1. DEFINITIONER
  der beskriver de grundlæggende termer, der anvendes i vilkårene og betingelserne (med fed skrift nedenfor og i teksten i vilkårene og betingelserne):
  • Tedee, Operatør – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, en Virksomhed med begrænset ansvar med hjemsted i Warszawa på gaden Karola Bohdanowicza 21/57, registreret i det nationale domstolsregisters register over iværksættere under nummer 0000712451, hvis registre opbevares af distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Handelsafdeling i det nationale domstolsregister, NIP (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621. Email [email protected], telefonnummer.: (+48) 22 307 72 67.
  • Kunde- en myndig fysisk person med fuld rets- og handleevne, forudsat at ordren fysisk kan afgives af en mindreårig (den mindreårige), men kun under tilsyn af klienten, som er dennes repræsentant (f.eks. forælder eller værge) i henhold til gældende lovgivning. Kundens og den mindreåriges aktiviteter, herunder transaktioner, er udelukkende kun kundens aktiviteter, som altid er part i aftalerne med Tedee. Medmindre andet er angivet, gælder alle bestemmelser vedrørende kunden også for forbrugeren
   • som ikke er direkte relateret til hans eller hendes økonomiske eller professionelle aktivitet, eller;
   • som er direkte forbundet med hans eller hendes erhvervsaktivitet, når det fremgår af kontraktens indhold, at den ikke er af erhvervsmæssig karakter for den pågældende person, navnlig som følge af genstanden for hans eller hendes erhvervsaktivitet, som bl.a. fastlagt på grundlag af de relevante registre og optegnelser.
  • Forbruger – kunden som købte enheden/enhederne:
   • som er/som ikke er direkte relateret til hendes eller hans økonomiske eller professionelle aktivitet eller;
   • tsom er direkte relateret til hendes eller hans forretningsaktivitet, når det fremgår klart af kontraktens indhold, at den ikke er af erhvervsmæssig karakter for den pågældende person, hvilket navnlig følger af genstanden for hans eller hendes erhvervsvirksomhed, som bl.a. fastslået på grundlag af de relevante registre og optegnelser leveres til en hvilken som helst EU medlemsstat.
  • Part – en samlet betegnelse, der henviser til Tedee og kunden.
  • Enheder – enheder, herunder især elektroniske låse, som Tedee præsenterer for kunderne, og som kan være genstand for transaktionen, bortset fra alle typer af software.
  • Software – enhver Tedee-software eller tredjepartssoftware, der anvendes til at betjene enhederne, navnlig Tedee-appen, med forbehold af en separat aftale indgået af kunden i overensstemmelse med Tedee App-vilkårene og -betingelserne.
  • Installationstjenester – yderligere installationstjenester af enhederne, som Tedee leverer til kunden på et givet tidspunkt i forbindelse med den indgåede transaktion, på tidspunkter og på betingelser, der er aftalt individuelt med kunden.
  • Transaktion – den kontrakt om salg af enheder og/eller levering af installationstjenester, der tilbydes af Tedee, og som udelukkende indgås mellem Tedee og kunden i henhold til vilkårene og betingelserne.
  • Kundens defekt – en defekt, der skyldes, at enheden ikke er i overensstemmelse med kontrakten, jf. artikel 556 ff. i den polske civillovbog.
  • Forbruger defekt – en defekt, der skyldes, at enheden ikke er i overensstemmelse med aftalen, jf. artikel 6 og artikel 7 i Europa-Parlamentets direktiv (EU) 2019/771 om visse aspekter i forbindelse med aftaler om salg af varer.
  • Kommercielle oplysninger – oplysninger om enhederne, leveret af Tedee. Kommerciel information udgør ikke et “tilbud”, men kun en “opfordring til at fremsætte et tilbud” fra Tedee, som defineret i de gældende lovbestemmelser.
  • Online butik / butik – online butik tilgængelig på tedee.com, administreret af Tedee. Butikken og dens enkelte funktionaliteter stilles til rådighed på et “as is”-grundlag, hvilket betyder, at Kunden kan bruge Online Store og dens funktionaliteter i det omfang og i den form, som i øjeblikket stilles til rådighed af Operatøren
  • Data – alle oplysninger og data vedrørende kunden, der indsamles i forbindelse med kundens brug af onlinebutikken, herunder de oplysninger, der er givet direkte, f.eks. som en del af bestillingsformularen, samt de oplysninger og data, der indsamles ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Særligt, Personoplysninger – Oplysninger, der er personoplysninger i henhold til bindende lovbestemmelser, som behandles af Tedee. En altid ajourført information om behandlingen af Personoplysninger findes i Privatlivspolitikken, som altid vil være tilgængelig på hjemmesiden eller i Applikationen på en måde, der gør det muligt at få og reproducere den og gemme dens indhold ved hjælp af Kundens IKT-system.
  • Betalingsoperatør – en enhed, der udfører betalingstransaktioner i forbindelse med betaling af Transaktionsbeløb på kundens betalingsordre

 2. TRANSAKTIONER
  , dvs. den måde hvorpå Transaktioner mellem Tedee og kunden indgås i Online Butikken:
  • Transaktioner
   En transaktion indgås kun mellem Tedee og kunden ved accept af tilbuddet om enheden/enhederne og/eller installationstjenesterne på de vilkår og betingelser, der er angivet i vilkårene og betingelserne, i de detaljerede vilkår i handelsinformationen og i overensstemmelse med gældende lovgivning. En transaktion må under ingen omstændigheder omfatte softwaren på nogen måde eller i nogen form eller på nogen måde. Transaktionen medfører navnlig ikke, at Softwaren stilles til rådighed for kunden i henhold til en salgsaftale, en licensaftale (underlicens), en lejeaftale eller en udlånsaftale. Softwaren er genstand for en særskilt kontrakt om brug af softwaren, hvis betingelser findes i vilkår og betingelser for Tedee appen.
   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkårene og betingelserne og vilkårene i handelsinformationen har bestemmelserne i vilkårene og betingelserne forrang.
  • Tilbud 
   Medmindre andet er angivet, udgør oplysningerne på tedee.com og dets undersider ikke et tilbud, men en opfordring til at afgive et tilbud. Kunden, der er interesseret i at indgå en transaktion for en bestemt enhed, skal give Tedee et købstilbud ved hjælp af den transaktionsformular, der er tilgængelig i butikken. Tilbud kan afgives 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet.
   Den Transaktionsværdi, der er angivet i Transaktionsformularen, omfatter prisen på enheden (bruttoprisen inklusive moms og andre afgifter i det omfang, der følger af gældende lovgivning).
   Inden kunden afgiver et tilbud, informeres kunden om prisen og eventuelle yderligere omkostninger, som han/hun vil være forpligtet til at afholde i forbindelse med indgåelsen af transaktionen (herunder omkostningerne til levering på den måde, som kunden har valgt inden for de tilgængelige leveringsmetoder i butikken, eller omkostningerne til installation af låsen, hvis kunden har valgt installationstjenesten).
   Efter at have indhentet ovenstående oplysninger vælger Kunden det beskrevne felt: “Bestilling med betalingsforpligtelse” eller lignende. Et tilbud anses for at være afgivet, når Kunden har gjort følgende:
   • udfyldt alle felter i transaktionsformularen, der er markeret som obligatoriske, og sendt formularen i overensstemmelse med butikkens funktionaliteter, og;
   • accepteret betalingsoperatørens vilkår og betingelser og betalt Transaktionsværdien indenfor den frist og på de vilkår, der er angivet i butikken.. 
  • Installationstjenester 
   Installationstjenesterne er relateret til transaktionen på den måde, at kunden, når han/hun afgiver et tilbud om at købe en bestemt enhed, har mulighed for at vælge en yderligere tjeneste i form af installation af enheden i sine lokaler. Installationstjenesterne leveres af Tedees underleverandør på grundlag af en serviceaftale (i det følgende benævnt “underleverandøraftale”). Reglerne for levering af installationsservice findes på butikkens websted under fanen “Installationsservice”.
  • Afslutning af Transaktion 
   Umiddelbart efter at kunden har afgivet et tilbud, modtager kunden, f.eks. via elektroniske kommunikationsmidler, en bekræftelse af det afgivne tilbud sammen med oplysninger om, at betalingsoperatøren skal bekræfte betalingen af transaktionsværdien. Betalingsoperatørens bekræftelse af betalingen af Transaktionsværdien betyder accept af tilbuddet og indgåelse – mellem Kunden og Tedee – af Transaktionen, der omfatter de enheder, der er angivet i tilbuddet. Umiddelbart efter indgåelsen af Transaktionen sendes en bekræftelse af indgåelsen af Transaktionen og betalingen af Transaktionsværdien til Kunden, f.eks. via elektronisk kommunikation.
  • Afvikling af transaktionen 
   Betalingsoperatøren udfører betalingstransaktioner i forbindelse med betaling af Transaktionsværdien på Kundens betalingsordre på grundlag af de betingelser, der er angivet af Betalingsoperatøren, især i Betalingsoperatørens vilkår og betingelser vedrørende overførsel af betalinger via Betalingsoperatøren, under hensyntagen til bestemmelserne i Vilkår og betingelser. Tedee er ikke forpligtet til at betale betalingsoperatøren gebyrer for udførelse af betalingstransaktioner på kundens betalingsordre i forbindelse med betaling af Transaktionsbeløbet. Betalingen kan foretages ved hjælp af en af de betalingsmetoder, der stilles til rådighed for Kunden. De i øjeblikket tilgængelige betalingsmetoder er vist i Transaktionsformularen. Hvis betalingsoperatøren af en eller anden grund ikke er i stand til at gennemføre en betalingstransaktion på kundens betalingsordre, refunderer betalingsoperatøren betalingsbeløbet til kunden på de vilkår, som betalingsoperatøren har angivet i de relevante vilkår og betingelser eller andre juridiske dokumenter, som betalingsoperatøren har stillet til rådighed.
  • Klager over Transaktionen 
   Klager over Tedees manglende eller ukorrekte gennemførelse af transaktionen kan indsendes til følgende e-mailadresse: [email protected]. Klagen vil blive behandlet inden for 14 dage. Kunden vil blive informeret om resultatet af klageproceduren via en e-mail (sendt tilbage til den e-mailadresse, hvorfra klagen blev indgivet).
  • Oplysninger om fortrydelsesretten
   I overensstemmelse med gældende lovgivning kan forbrugeren fortryde enhver aftale, der er indgået på afstand, inden for 14 dage fra datoen for forbrugerens eller en tredjeparts fysiske overtagelse af enheden af forbrugeren eller en af forbrugeren autoriseret tredjepart (dvs. afhentning hos kuréren).
   For at overholde aftalens fortrydelsesfrist er det tilstrækkeligt, at forbrugeren sender oplysninger om fortrydelsen til Tedee inden fristens udløb (skabelonen for en erklæring om fortrydelse af aftalen er vedlagt på sidste side i disse vilkår og betingelser).
   Fortrydelsesretten gælder ikke i forbindelse med:
   • Installationstjenester, som forbrugeren er forpligtet til at betale prisen for, hvor Tedee eller en anden autoriseret part, der handler på Tedees vegne, har udført tjenesten fuldt ud med forbrugerens forudgående og udtrykkelige samtykke, og hvor forbrugeren inden udførelsen af installationstjenesterne er blevet informeret af Tedee eller en anden autoriseret part, der handler på Tedees vegne, om, at han/hun vil miste sin fortrydelsesret, efter at installationstjenesterne er udført, og har anerkendt dette;
   • andre tjenesteydelser, hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet om, at en repræsentant for Tedee kommer til ham/hende med henblik på hastende reparation eller vedligeholdelse; hvis Tedee eller dennes underleverandør leverer andre supplerende tjenesteydelser end dem, som forbrugeren har anmodet om, eller leverer andre varer end reservedele, der er nødvendige for udførelsen af reparationen eller vedligeholdelsen, gælder fortrydelsesretten for forbrugeren for så vidt angår yderligere tjenesteydelser eller varer.
  • aftaler om levering af tjenesteydelser, som forbrugeren er forpligtet til at betale prisen for, når forbrugeren udtrykkeligt har anmodet den erhvervsdrivende om at komme til forbrugerens hjem for at foretage en reparation, og tjenesteydelsen allerede er blevet leveret i sin helhed med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke.
   Forbrugeren er ansvarlig for enhver værdiforringelse af udstyret/apparaterne som følge af brugen af udstyret/apparaterne ud over det, der er nødvendigt for at fastslå udstyrets/apparaternes art, egenskaber og funktion. Hvis et af de ovennævnte tilfælde konstateres, forbeholder Tedee sig ret til at reducere værdien af den returnering, som forbrugeren er berettiget til.
   I tilfælde af fortrydelse af aftalen tilbagebetales den betaling, som forbrugeren har bestilt, senest inden for 14 dage direkte til den konto, hvorfra betalingen blev foretaget. Udgifterne til returnering af produktet til operatøren, herunder navnlig udgifterne til returforsendelse, afholdes udelukkende af forbrugeren.
  • Klager vedrørende betalingstransaktioner 
   Klager vedrørende betalingsoperatørens udførelse af betalingstransaktioner skal af kunden rettes direkte til betalingsoperatøren på den måde og på de betingelser, som betalingsoperatøren har angivet. Hvis kunden indgiver en klage vedrørende gennemførelsen af betalingstransaktioner til Tedee, vil Tedee bestræbe sig på at videresende klagen til betalingsoperatøren.
   Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer Kunden at udstede og modtage fakturaer, herunder rettelser og duplikater heraf, der stilles til rådighed i enhver form, for levering af udstyr fra Tedee i elektronisk form, som defineret i den polske momslov.

 3. TEDEE KONTO
  • Kontoregistrering
   Medmindre andet er fastsat i Vilkår og betingelser, skal Kunden registrere en brugerkonto (Tedee-konto), før han/hun køber udvalgte enheder og/eller software, der tilbydes af Tedee i butikken, hver gang. Registreringen af en Tedee-konto er helt gratis og frivillig, og Kunden kan til enhver tid annullere den. For at kunne oprette en Tedee konto påkræves Kunden at:
   • udfylde den relevante registreringsformular og give de nødvendige personlige/virksomhedsmæssige oplysninger;
   • læse vilkår og betingelser og fortrolighedspolitik og acceptere deres indhold.
   • tilmelde sig Tedee-nyhedsbrevet (valgfrit);
  • klikke på “Opret konto”, “Gem” eller en tilsvarende knap.
   Kontrakten om levering af elektroniske tjenester under navnet Tedee Konto på ubestemt tid er indgået, når kunden på den e-mailadresse, som han har angivet ved registreringen, modtager en bekræftelse af registreringen af Tedee Konto.
  • Brug af konto
   Kunden får adgang til sin Tedee-konto via login-panelet, der er tilgængeligt under fanen “Min konto” eller tilsvarende faneblad, som findes på butikkens forside (www.tedee.com).
   Indlogning på Tedee-konto sker ved hjælp af den e-mailadresse og adgangskode, som kunden har oprettet. Adgangskoden er fortrolig, og af sikkerhedshensyn er det forbudt at dele den med tredjepart. Kunden er alene ansvarlig for konsekvenserne af at gøre sit login og sin adgangskode tilgængelig for tredjeparter. Ordrer afgivet af tredjeparter ved hjælp af Kundens Tedee-konto anses af årsager, der ikke kan tilskrives Tedee, for at være afgivet i Kundens navn og er bindende for Kunden.
   Der kan kun tildeles en Tedee konto til én email-adresse.
   På Tedee-kontoen kan kunden bl.a. (Tedee-kontorettigheder):
   • foretage køb af udvalgte, ellers begrænsede enheder og software i butikken;
   • afgive ordrer på grundlag af de oplysninger, der er tildelt Tedee-kontoen (navn, efternavn, juridisk navn, adresse, momsregistreringsnummer);
   • følge status for ordrer afgivet via en Tedee-konto (afhængig af tilgængelighed);
   • se historikken over transaktioner i butikken (afhængig af tilgængelighed);
   • modtage oplysninger om aktuelle kampagner (hvis du er tilmeldt Tedee-nyhedsbrevet).
    Enhver opsigelse, annullering eller tilbagetrækning fra en Tedee-kontoaftale medfører tab af alle Tedee-kontorettigheder efter modtagelse af bekræftelse fra Tedee på accept af opsigelsesinstruktionen. I en sådan situation ophører den pågældende kundes Tedee-konto med at være aktiv og tilgængelig for kunden, og alle ordrer afgivet af kunden, med undtagelse af dem, hvor transaktionen/transaktionerne allerede er blevet gennemført, annulleres.
  • Opsigelse af konto
   Kunden har til enhver tid ret til at opsige Tedee Account-tjenesten og opsige Tedee Account Rights. En erklæring om opsigelse af Tedee Account-tjenesten kan indsendes i Kundens kontopanel under fanen “Kontostyring” eller tilsvarende faneblad.
   Bekræftelse af kundens instruks om at opsige Tedee Account-tjenesten sendes til kundens e-mailadresse. Tedee-kontoen kan, medmindre andet er fastsat, genetableres, uden begrænsning ved at følge den ovenfor beskrevne proces for registrering af kontoen.
   Tedee har ret til at opsige Tedee Account-tjenesten med en måneds varsel med virkning fra udgangen af en kalendermåned, hvis Tedee fratræder den videre drift af Tedee Account-tjenesten. Tedee har også ret til at opsige Tedee-kontoen uden varsel i tilfælde af, at kunden overtræder vilkårene og betingelserne.
   Tedee har ret til at blokere adgangen til Kundens Tedee-konto, hvis Kunden handler til skade for Tedee, dvs. Tedee har ret til at blokere adgangen til Kundens Tedee-konto, hvis Kunden handler til skade for andre kunder, overtræder loven eller bestemmelserne i vilkårene og betingelserne, og også hvis blokering af adgangen til Kundens Tedee-konto er begrundet i sikkerhedshensyn, navnlig ved brud på sikkerheden i butikken eller andre hackeraktiviteter.
   Spærring af adgangen til Kundens Tedee-konto af ovennævnte årsager varer i den periode, der er nødvendig for at løse det problem, der ligger til grund for spærringen af adgangen til Kundens Tedee-konto. Tedee underretter kunden om spærringen af adgangen til kundens Tedee-konto pr. e-mail til den adresse, som kunden har oplyst i registreringsformularen.
   Kunden kan elektronisk eller pr. post indgive en klage til Tedee i forbindelse med brugen af Tedee Account-tjenesten. Kunden skal medtage en beskrivelse af problemet i klagemeldingen. Tedee skal straks, dog senest inden for 14 dage, behandle klagen og svare Kunden.

 4. PRODUKTREKLAMATIONER OG GARANTI
  • Procedure for produktklager for kunder
   Hvis der bliver fundet en kunde defekt på Produktet som er dækket af garantien, har Kunden ret til at anmode om:
   • reparation af Produktet (fjernelse af Kunde Defekt), eller;
   • ombytning af Produktet med en fejlfri erstatning, hvis Produktet allerede har været to gange eller;
  • refundering af beløbet som er betalt for Produktet, hvis hverken reparation eller ombytning er mulig.
   Uanset ovenstående har Virksomheden ret til (efter eget skøn) at udskifte produktet, hvis reparationen ville medføre for store omkostninger. Udskiftede dele eller produkter, der returneres i henhold til en garantiservice, bliver Virksomhedens ejendom.
  • Procedure for produktklager for Forbrugere
   Hvis der konstateres en forbruger defekt ved det produkt, der er omfattet af garantien, har forbrugeren ret til at anmode om:
  • reparation af produktet (fjernelse af forbruger defekten) eller udskiftning af produktet med et produkt uden fejl og mangler.
   Hvis reparation eller udskiftning af produktet i overensstemmelse med forbrugerens ønsker ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, har selskabet ret til i stedet at levere henholdsvis en udskiftnings- eller reparationsservice.
   • prisnedsættelse eller fuld refundering af den betalte pris for Produktet, hvis:
    • reparation eller ombytning ikke er mulig som bekræftet af Virksomheden, eller
    • reparation eller ombytning er ikke mulig indenfore en rimelig tidshorisont, som bekræftet af Virksomheden, eller;
    • reparation af Produktet mislykkedes og Produktet forbliver defekt, eller;
   • Forbruger Defekt er så omfattende og retfærdiggør anmodningen om prisreduktion/refundering.
    Prisnedsættelsen skal stå i forhold til den nedsættelse af værdien af det eller de produkter, som forbrugeren har modtaget, i forhold til værdien af det eller de produkter, der ikke er behæftet med fejl. Selskabet skal tilbagebetale forbrugeren indenfor 14 dage fra den dag, hvor forbrugerens erklæring om prisnedsættelse modtages.
    I tilfælde af tilbagebetaling skal virksomheden refundere forbrugeren inden for 14 dage fra den dag, hvor virksomheden modtager produktet/produkterne eller beviset for returnering af dem.
    I tilfælde af både Kundens defekt og Forbrugerens defekt ved enheden kan klager indsendes til følgende e-mailadresse: [email protected]. Hver klage vil blive behandlet inden for 14 dage. Kunden vil blive informeret om resultatet af klageproceduren via en e-mail (sendt tilbage til den e-mailadresse, hvorfra klagen blev indgivet).
    Uanset sælgerens (Tedee) garanti er enhederne også omfattet af producentens Garanti.

 5. NØJAGTIGHED OG VERIFICERING AF DATA
  Kunden er forpligtet til kun at give korrekte data. Hvis Tedee oplyser falske data, har Tedee ret til straks at afbryde gennemførelsen af transaktionen. Tedee forbeholder sig ret til at kontrollere oplysningerne. Verifikationen kan bl.a. omfatte afsendelse af en e-mail til den e-mailadresse, der er angivet ved bestillingen, hvilket vil være en bekræftelse af Kundens ordre. Hvis Onlinebutikken anvendes af en person, der er bemyndiget af Kunden, f.eks. en mindreårig, overlader Kunden denne persons data til Tedee med henblik på behandling til de formål, der er beskrevet i Fortrolighedspolitikken.

 6. TEKNISKE KRAV OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE
  • Tekniske krav og support: For at få en velfungerende onlinebutik til at fungere korrekt er det nødvendigt at bruge en enhed med internetadgang og med en webbrowser, der understøtter cookies og JavaScript installeret. Operatøren anbefaler at bruge de nyeste versioner af webbrowsere som Google Chrome og Mozilla Firefox. Hvis kunden anvender andre versioner af browsere end de nyeste tilgængelige, kan operatøren ikke sikre, at onlinebutikken fungerer korrekt (dette gælder især for browsere i en version, der er lavere end en af de 3 seneste versioner af en specifik browser, der er præsenteret på www.w3schools.com (statistik over brugen af browsere på verdensplan). Desuden kan der i browseren ikke være installeret udvidelser, som kan have en negativ indvirkning på butikkens funktion. Hvis du har brug for teknisk support vedrørende driften af butikken, bedes du kontakte os på [email protected] eller via et kommunikationssystem, hvis det blev stillet til rådighed i onlinebutikken. Den support, der er nævnt i den foregående sætning, vil blive ydet uden unødig forsinkelse (skulle du ikke modtage et svar fra os, bedes du kontakte os igen). Support omfatter ikke tjenester, der ikke leveres af Operatøren. Support ydes på et bona fidae-basis for at sikre, at butikken fungerer korrekt, og derfor er Operatøren under ingen omstændigheder forpligtet til at yde den i individuelle tilfælde. Alle Kundekommentarer er dog værdifulde for Operatøren og bidrager til at forbedre værktøjerne i Online Store.
  • Forbudte aktiviteter: Kunden må kun bruge onlinebutikken i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser, vilkår og betingelser og gældende funktionaliteter. Alle aktiviteter, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til Vilkårene og betingelserne, er forbudt, herunder især: (a) aktiviteter, der kan forstyrre butikkens funktion, herunder hindring af andre kunders adgang til funktionaliteter eller brug af dem, (b) brug af virus, bots eller andre koder, filer eller programmer (især dem, der automatiserer scripts og applikationsprocesser eller andre koder, filer eller værktøjer), (c) på anden måde udgør en overhængende risiko for skade på butikken eller Tedee, (d) afsendelse af ulovligt indhold.
  • Tilgængelighed: Selv om Operatøren gør alt for at levere tjenester på højeste niveau, kan Operatøren desværre ikke udelukke muligheden for midlertidigt at afbryde butikkens tilgængelighed i tilfælde af behov for vedligeholdelse, inspektion, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med behov for at modernisere eller udvide.

 7. ADGANG TIL SOFTWAREN
  For at få fuld adgang til visse funktioner i de enheder, der tilbydes til køb via butikken, kan det være nødvendigt, at forbrugeren skal downloade og installere softwaren på sin smartphone for at få fuld adgang til visse funktioner i enhederne.
  Applikationen vil være separat tilgængelig for download for Kunderne i forbindelse med de app-butikker, som Operatøren har udvalgt, og som tilhører tredjeparter, herunder bl.a. Google Play og AppStore. Som en del af applikationen gør Tedee det muligt for Kunderne at fjernstyre enhederne samt at se oplysninger og andet indhold, der præsenteres i applikationen. Detaljerede vilkår for anvendelse af applikationen er fastsat i vilkår og betingelser for Tedee appen.

 8. TILGÆNGELIGHED
  Vilkårene og betingelserne er gratis og løbende tilgængelige i onlinebutikken på en måde, der gør det muligt at få og reproducere dem og gemme indholdet af dem til enhver tid. Vilkårene og betingelserne kan ændres, hvilket skal forstås som en ændring af bestemmelser, der påvirker parternes rettigheder eller forpligtelser, da kun de vilkår og betingelser, der er tilgængelige i butikken på tidspunktet for indgåelsen af transaktionen, finder anvendelse på en specifik transaktion.

 9. GÆLDENDE LOV
  Operatøren informerer om muligheden for at anvende udenretslige tvistbilæggelses- og klageprocedurer. Reglerne for adgang til disse procedurer er reguleret af særskilte love i det land, hvor forbrugeren har bopæl. I tilfælde af en forbrugertvist foreslår vi, at man henvender sig til den nærmeste forbrugerombudsmand, det statslige inspektorat for handelsinspektion eller en almindelig domstol.
  I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om ODR i forbindelse med tvister på forbrugerområdet) stiller Operatøren som en erhvervsdrivende etableret i Unionen, der indgår online salgs- eller tjenesteydelsesaftaler, et elektronisk link til ODR-platformen (Online Dispute Resolution) til udenretslig bilæggelse af tvister til rådighed: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Enhver tvist i forbindelse med vilkårene og betingelserne eller de juridiske forhold, der er beskrevet heri, er underlagt polsk lovgivning. Tvister skal være underlagt domstole og myndigheder, der er kompetente for Tedees registrerede hjemsted, med forbehold af ubetinget bindende lovbestemmelser (lovkonflikter) og forbrugerrettigheder.

 10. FULDSTÆNDIGHED
  Hvis en bestemmelse i vilkårene og betingelserne ændres eller erklæres ugyldig ved en afgørelse truffet af en kompetent myndighed eller domstol, forbliver alle andre bestemmelser i vilkårene og betingelserne i kraft og binder Tedee og kunden.

 11. KAMPAGNER
  Tedee kan gennemføre salgsfremmende aktiviteter på de vilkår, der er fastsat i vilkårene og betingelserne for en specifik kampagne. I så fald har vilkårene og betingelserne for en specifik kampagne forrang for bestemmelserne i vilkårene og betingelserne. Medmindre andet er angivet i vilkårene og betingelserne for den pågældende kampagne, kan kampagner ikke kombineres.

 12. IKRAFTTRÆDELSE
  Vilkårene og betingelserne træder i kraft den 1. januar 2023..


Vedhæftelse nr. 1.

Skabelon til en erklæring om udtrædelse af aftalen

SKABELON TIL EN ERKLÆRING OM UDTRÆDELSE AF AFTALEN
(denne formular skal udfyldes og sendes tilbage, hvis du ønsker at trække dig fra aftalen)

Adressat [her den erhvervsdrivendes navn, fulde postadresse og e-mail-adresse]:
Jeg/vi() informerer() hermed om, at jeg/vi() træder tilbage fra aftalen om salg af følgende varer()/udførelse af følgende tjenesteydelse(*)
Dato for bestilling()/afhentning():
Forbrugerens/forbrugernes navn(e): 
Forbrugerens/forbrugernes adresse:
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun hvis formularen sendes på papir):
Dato:

(*) Slet det, der ikke er relevant.