PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

 1. GENERELLE OPLYSNINGER
  • Administratoren af dine (“bruger“) personlige oplysninger er Tedee Sp. z o. o., baseret i Warszawa, 21/57 Karola Bohdanowicza Street, 02-127 Warszawa, Polen (“Tedee“), som du kan kontakte vedrørende beskyttelsen af dine personlige data og udøvelsen af dine rettigheder via e-mail: [email protected] eller skriftligt til vores registrerede kontoradresse som angivet ovenfor.
  • Administratoren driver en mobilapplikation under navnet “tedee app”, i det følgende benævnt applikationen, der bruges til at styre elektroniske enheder fremstillet af Tedee (“enheder”).
  • Personlige data i overensstemmelse med denne privatlivspolitik er alle oplysninger om en person, der er identificeret eller kan identificeres ved hjælp af en eller flere faktorer, herunder enhedens IP, lokaliseringsdata, internet-id og oplysninger indsamlet via cookies og anden lignende teknologi.
  • Det er frivilligt at afgive personoplysninger for at opfylde kontrakten om levering af tjenester, der er specificeret i Vilkår for brug af applikationen, dvs. appen og kontoen, men det er også en betingelse for indgåelse af kontrakten. Konsekvensen af ikke at levere personoplysninger vil være manglende evne til at indgå en kontrakt og levere tjenester.
  • Under akronymet GDPR forstås Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
  • En bruger i henhold til denne privatlivspolitik er enhver fysisk person, der får adgang til applikationen eller på anden måde bruger de tjenester, der er angivet i brugsbetingelserne for applikationen.
  • Personer, der registrerer sig på applikationen, bliver bedt om at angive de data, der er nødvendige for at oprette og drive kontoen. For at lette driften kan brugeren give yderligere data og derved give samtykke til behandlingen af dem. Sådanne data kan til enhver tid slettes på baggrund af personens anmodning.
  • Administratoren skal udvise rettidig omhu for at vælge og anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af behandlede personoplysninger. Fuld adgang til databaser har kun personer, der er behørigt autoriseret af administratoren.
  • Administrator beskytter personoplysninger mod uautoriseret adgang samt mod behandling i strid med gældende lovgivning.
  • Besøgende kan ikke få adgang til applikationen uden forudgående registrering og accept af behandlingen af personoplysninger i henhold til denne fortrolighedspolitik.

 2. OMFANGET AF DATA
  • Administratoren må kun behandle følgende typer af brugerdata:
   • under oprettelsen af brugerens konto i applikationen:
   • e-mail-adresse;
   • brugernavn;
   • Brugerens enhedsnavn;
   • Bruger-ID;
   • adgangskode
  • under brugerens brug af applikationen:
   • GPS-placering af brugeren og brugerens slutenhed;
   • Brugerens IP-adresse;
   • Dato og tidspunkt for brugerens adgang til applikationen,
   • Brugerens enheds operativsystem, sprog og land;
   • Brugsdata for den enhed, der styres via applikationen, f.eks. serienummer, statuslogs (dvs. låst/ulåst), overvågning af ydeevne, nedbrudsrapportering, brugerindstillinger eller aktuel status for tredjepartsgodkendelse.
   • (i fællesskab: “Data“).

 3. FORMÅL OG GRUNDLAG FOR ADMINISTRATORENS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  • Data vil blive behandlet for at sikre:
   • opfyldelse af kontrakten om levering af tjenester, der er specificeret i webstedets regler (på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR);
   • opfyldelse af en juridisk forpligtelse over for administratoren (på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR);
   • analytisk og statistisk analyse af brugernes aktiviteter og deres præferencer med henblik på at forbedre funktionaliteter og tjenester (på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR);
   • markedsføring af egne produkter eller tjenester, herunder personaliserede (på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR);
   • gøre krav gældende eller sikre krav (på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR);
  • Brugeraktivitet på applikationen, herunder hans/hendes personlige data, kan registreres i systemlogfiler. De oplysninger, der indsamles i logfilerne, behandles i forbindelse med levering af tjenester. Administratoren behandler dem også til tekniske formål – især kan data gemmes midlertidigt og behandles for at sikre sikkerhed og korrekt funktion af IT-systemer, f.eks. i forbindelse med fremstilling af sikkerhedskopier, test af ændringer i IT-systemer, opdagelse af uregelmæssigheder eller beskyttelse mod misbrug og angreb.

 4. PERIODE FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  • Som regel behandles dataene, så længe tjenesten leveres eller ordren behandles, indtil det givne samtykke trækkes tilbage, eller indtil der gøres effektiv indsigelse mod behandlingen af dataene i tilfælde, hvor retsgrundlaget for databehandlingen er administratorens legitime interesse.
  • Perioden for databehandling kan forlænges, hvis behandlingen er nødvendig for at etablere og hævde eller forsvare sig mod mulige krav, og efter dette tidspunkt kun i tilfælde og i det omfang, det kræves i henhold til loven. Efter afslutningen af behandlingsperioden skal dataene slettes eller anonymiseres uigenkaldeligt.

 5. MODTAGERE AF DATA
  • I forbindelse med levering af tjenester vil data blive videregivet til eksterne enheder (såsom Hubspot), herunder især udbydere, der er ansvarlige for driften af IT-systemer, enheder såsom banker og betalingsoperatører, enheder, der leverer regnskabs-, advokat-, revisions-, konsulent- og kurertjenester.
  • I tilfælde af brugerens samtykke kan hans/hendes data også stilles til rådighed for andre enheder til deres egne formål, herunder markedsføringsformål.
  • Data kan overføres til et tredjeland/international organisation.
  • Applikationen indsamler ikke nogen oplysninger automatisk, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i cookies.
  • Cookies er computerdata, især tekstfiler, der er gemt i en webstedsbrugers endelige enhed og beregnet til brug på webstedet. Cookies indeholder normalt navnet på det websted, de kommer fra, tidspunktet for lagring af dem på terminaludstyret og et unikt nummer.
  • Den enhed, der placerer cookies på webstedsbrugerens slutenhed og får adgang til dem, er Tedee.
  • Cookies bruges til at:
   • tilpasning af indholdet på webstedet til brugerens præferencer og optimering af brugen af websteder; især gør disse filer det muligt at genkende webstedsbrugerens enhed og passende visning af webstedet, der er tilpasset hans individuelle behov;
   • oprettelse af statistikker, der hjælper med at forstå, hvordan brugere af webstedet bruger websteder, hvilket gør det muligt at forbedre deres struktur og indhold;
   • opretholdelse af en session for webstedsbrugeren (efter logning), takket være hvilken en bruger ikke behøver at genindtaste sit login og sin adgangskode på hver underside af webstedet.
   • På webstedet anvendes følgende typer af cookies:
   • “Nødvendige” cookies, der gør det muligt at bruge tjenester, der er tilgængelige på webstedet, f.eks. autentificeringscookies, der bruges til tjenester, der kræver autentificering på webstedet;
   • cookies, der bruges til at sikre sikkerheden, f.eks. til at opdage misbrug i forbindelse med autentificering på webstedet;
   • “Effektivitets”-cookies, der gør det muligt at indsamle oplysninger om, hvordan man bruger webstedets sider;
   • “Funktionelle” cookies gør det muligt at “huske” de indstillinger, som en bruger har valgt, og tilpasse brugergrænsefladen, f.eks. i forbindelse med det valgte sprog eller den region, som en bruger kommer fra, skriftstørrelse, webstedets udseende osv.
   • “reklame”-cookies, der gør det muligt at give brugerne reklameindhold, der passer bedre til deres interesser.
  • I mange tilfælde tillader den software, der bruges til at surfe på internettet (internetbrowser), som standard lagring af cookies i brugerens slutenhed. Brugere af webstedet kan til enhver tid ændre deres indstillinger vedrørende cookies. Disse indstillinger kan især ændres på en sådan måde, at de blokerer den automatiske håndtering af cookies i indstillingerne for din webbrowser eller informerer dem om deres rettidige placering i udstyret hos brugeren af webstedet. Detaljerede oplysninger om muligheden for og metoderne til brug af cookies er tilgængelige i indstillingerne for din software (webbrowser).
  • Operatøren af webstedet informerer om, at begrænsning af brugen af cookies kan påvirke nogle af de funktioner, der er tilgængelige på webstedet.
  • Cookies, der placeres i webstedsbrugerens slutenhed og bruges, kan også være af annoncører og partnere, der samarbejder med webstedsoperatøren.
  • Du kan få flere oplysninger om cookies på https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie eller i afsnittet “Hjælp” i menuen i din webbrowser.

 6. SLETENING OG HÅNDTERING AF COOKIES
  • De fleste browsere giver brugerne mulighed for at kontrollere cookies i deres præferenceindstillinger. Brugere bør læse disse browseres privatlivspolitik for at forstå deres cookiepolitik.
  • Begrænsning af muligheden for at indstille cookies kan forringe den overordnede funktionalitet ved brug af https://proshop.tedee.com. For at administrere cookieindstillinger og slette dem skal du følge den specifikke vejledning om cookieadministration, der leveres af den enhed, du brugte til at få adgang til webstedet.

 7. BRUGERENS RETTIGHEDER
  • Brugeren har ret til at få adgang til sine personlige data, få en kopi af dem, ret til at rette, slette, begrænse behandlingen, ret til dataportabilitet, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dataene på grundlag af administratorens legitime interesse eller mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af behandlingen (hvis behandlingen udføres på grundlag af samtykke), som blev udført på grundlag af samtykke, før det blev trukket tilbage.
  • Retten til at rette data udøves i forhold til en bruger, der har en konto i applikationen, også ved at give ham/hende mulighed for at redigere dataene direkte i afsnittet “Brugerprofil”.
  • Hvis behandlingen af personoplysninger anses for at være i strid med bestemmelserne i RODO eller andre databeskyttelsesbestemmelser, kan den registrerede indgive en klage til den polske præsident for kontoret for beskyttelse af personoplysninger.
  • En anmodning om udøvelse af de registreredes rettigheder kan indsendes skriftligt eller via e-mail til den dataansvarliges kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor, eller direkte til den databeskyttelsesansvarlige.
  • Anmodningen skal om muligt præcist angive, hvad den vedrører. Især hvilken rettighed den anmodende person ønsker at udøve og emnet for anmodningen.
  • Hvis administratoren ikke er i stand til at fastslå indholdet af anmodningen eller identificere den person, der indgiver anmodningen, på grundlag af den fremsendte meddelelse, vil den bede ansøgeren om yderligere oplysninger.
  • Anmodninger vil blive besvaret inden for en måned efter modtagelsen. Hvis det er nødvendigt at forlænge denne frist, vil administratoren informere ansøgeren om årsagerne til en sådan forlængelse.
  • Svaret vil blive sendt til den e-mailadresse, hvorfra ansøgningen blev sendt, og i tilfælde af ansøgninger sendt pr. brev, med almindelig post til den adresse, som ansøgeren har angivet, medmindre indholdet af brevet angiver et ønske om at modtage feedback til e-mailadressen (hvis en sådan e-mailadresse blev angivet).

 8. IKRAFTTRÆDEN
  • Forordningerne træder i kraft den 15. augustth , 2023.
  • Opdateringshistorik:
   • ver. 1.1 – 15. augustth , 2023
   • ver. 1.2. – 22. majnd , 2024

“`