Tedee Smart Check-in App

Brugervilkår

 1.  DEFINITIONER

  der beskriver de grundlæggende termer, der anvendes i vilkårene og betingelserne (markeret med fed skrift nedenfor og i teksten i vilkårene og betingelserne):
  • Tedee – Tedee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, et aktieselskab med hjemsted i Warszawa på Karola Bohdanowicza 21/57 Street, optaget i det nationale domstolsregisters iværksætterregister under nummer 0000712451, hvis registerfiler opbevares af distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa i Warszawa, XII Commercial Division i det nationale domstolsregister, NIP (skatteidentifikationsnummer) 7010795542, REGON (statistisk nummer): 369188621, e-mail [email protected], telefon nr.: (+48) 22 307 72 67. 
  • Kunden – en voksen fysisk person med fuld retsevne, forudsat at ordren fysisk kan placeres af en mindreårig (den mindreårige), men kun under opsyn af Kunden, som er hans/hendes repræsentant (f.eks. forælder eller værge) i henhold til gældende lovgivning. Kundens og den mindreåriges aktiviteter, herunder Transaktioner, er alene Kundens, som altid er part i aftalerne med Tedee. Medmindre andet er angivet, gælder alle bestemmelser vedrørende Kunden også for Forbrugeren. 
  • Part – en fællesbetegnelse for Tedee og Kunden.
  • Smart Check-In App – digital webapplikation under navnet “Tedee Smart Check In”, beregnet til enheder, der bruger Windows-, macOS-, Android- og iOS-operativsystemer, der giver adgang til udvalgte lokaler, der kontrolleres af Tedee-produkter i en bestemt periode. 
  • Regler – disse vilkår og betingelser for Tedee-appen


   GENERELLE REGLER:

  1. VED HJÆLP AF SMART CHECK-IN-APPEN 

   For at få adgang til alle funktionerne i Smart Check-In-appen skal kunden, efter først at have bekræftet, at han/hun opfylder de tekniske krav, der er beskrevet i afsnit IV i regulativerne, læse og acceptere regulativerne. 
   Kontrakten om levering af elektronisk service under navnet Smart Check-In App i en bestemt periode indgås, når kunden gør brug af en af funktionerne i Smart Check-In App for første gang. 

  2. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG 

   Kunden er udelukkende berettiget til at drage fordel af Smart Check-In-appen på en måde, der er i overensstemmelse med bestemmelserne i regulativerne, bindende lovbestemmelser og med hensyn til tredjeparters rettigheder, og i det omfang det er tilladt af dens funktioner, der er tilgængelige i appen på det givne tidspunkt.  
   Kunden må i særdeleshed ikke:  
   • bruge Smart Check-In-appen til noget andet formål end det, den er beregnet til;  
   • bruge Smart Check-In-appen på enhver anden mobil platform, som han/hun ikke ejer eller kontrollerer; 
   • dekompilere eller reverse-engineere Smart Check-In-appen eller forsøge at gøre det;  
   • udleje, lease, udlåne, sælge, kopiere, reproducere, offentliggøre, genudgive, uploade, sende, overføre, underlicensere, distribuere, forsøge at udlede kildekoden til, ændre eller skabe afledte værker af Smart Check-In-appen eller noget af dens indhold. 
   • foretage aktiviteter, der kan forstyrre Smart Check-In-appens funktion, herunder forhindre adgang til appen eller noget indhold, der er inkluderet deri, eller enhver form for misbrug af databehandling;  
   • sende spam og uopfordret kommerciel information og gennemføre salgsfremmende aktiviteter i strid med vilkårene ved hjælp af appen eller i forbindelse hermed; 
   • bruge virus, bots eller andre koder, filer eller programmer; 
   • udsætte Tedee eller nogen tredjepart for sanktioner, retsforfølgelse, civile søgsmål eller andet ansvar;  
   • forårsage skade på eller forstyrre integriteten eller den normale drift af Tedee eller tredjepart;  
   • forstyrre andres brug af Smart Check-In-appen;  
   • overtræde enhver gældende lov, regel eller forskrift; eller  
   • på anden måde udgør en overhængende risiko for skade på Tedee, andre brugere af Smart Check-In-appen eller tredjeparter. 

  3. AFSLUTNING 

   Den smarte check-in-app – Kontrakten om levering af Smart Check-In-appen ophører i henhold til loven ved udgangen af den angivne periode, for hvilken tredjeparten har givet kunden adgang til Smart Check-In-appen. 

   Diverse – Tedee er berettiget til at opsige Smart Check-In App’en uden varsel i tilfælde af Kundens overtrædelse af Reglerne. 
   Tedee er berettiget til at spærre adgangen til Kundens Smart Check-In App, hvis Kunden handler til skade for Tedee, dvs. Tedee er berettiget til at spærre adgangen til Kundens Smart Check-In App, hvis Kunden handler til skade for andre Kunder, overtræder loven eller bestemmelserne i Reglerne, og også hvis spærring af adgangen til Kundens Smart Check-In App er berettiget af sikkerhedsmæssige årsager, især ved et brud på sikkerheden i Smart Check-In App’en eller andre hackingaktiviteter.
   Spærringen af adgangen til Kundens Smart Check-In App af ovennævnte grunde varer i den periode, der er nødvendig for at løse det problem, der ligger til grund for spærringen af adgangen til Kundens Smart Check-In App. Tedee underretter Kunden om spærringen af adgangen til Kundens Smart Check-In App via e-mail til den adresse, som Kunden har oplyst til tredjemand. 
   Kunden kan elektronisk eller pr. post indsende en klage til Tedee i forbindelse med brugen af Smart Check-In App. Kunden bør inkludere en beskrivelse af problemet i klagemeddelelsen. Tedee skal straks, men ikke senere end inden for 14 dage, behandle klagen og svare Kunden. 

  4. BETALINGER 

   Fra og med ikrafttrædelsesdatoen for denne version af Vilkår og betingelser og i hele dens varighed i dens nuværende form stilles Smart Check-In-appen (og alle funktioner, der er tilgængelige deri) gratis til rådighed for Kunderne, “som de er”, hvilket betyder, at Kunder kun kan bruge Smart Check-In-appen i det omfang og i den form, der aktuelt stilles til rådighed af Tedee, efter eget skøn og på egen risiko.  
   Som følge heraf er forordningerne pr. dags dato fortsat ikke omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. 

  5. TEKNISKE KRAV 

   For at sikre fuld, uafbrudt funktionalitet af Smart Check-In-appen skal kundens enhed opfylde følgende krav: 
   • den seneste version af operativsystemet, der understøttes af Tedee, såsom Windows, macOS eller Linux; 
   • den seneste version af en webbrowser, der understøtter cookies og JavaScript (f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari); 
   • adgang til internettet, når du bruger Smart Check-In-appen; 
   • adgang til placeringstjenester under aktive sessioner i Smart Check-In-appen (hvis relevant); 
   • enheden må ikke have installeret software (f.eks. webbrowserudvidelser), der kan påvirke Smart Check-In-appens funktion negativt. 
    I tilfælde af, at Smart Check-In App’en installeres under forhold, der overtræder ovenstående krav, er Tedee ikke ansvarlig for eventuelle skader på Kundens enhed eller den software, der er installeret på den. 

 2. KLAGER 

  Kunden har ret til at indgive en klage vedrørende funktionen af Smart Check-In App. Klager kan indsendes i elektronisk form ved at sende en e-mail til følgende adresse: [email protected]
  Klager vil blive behandlet inden for 14 dage. Kunden skal informeres om resultatet af klageproceduren via en e-mail (sendt tilbage til den e-mailadresse, hvorfra klagen blev indgivet). 

 3. FORSKELLIGT  

  1. TILGÆNGELIGHED 

   På trods af Tedees bedste bestræbelser på at sikre Smart Check-In App’ens optimale funktionalitet, kan Tedee ikke helt udelukke muligheden for midlertidigt at suspendere dens tilgængelighed. Sådanne afbrydelser kan forekomme på grund af nødvendig vedligeholdelse, inspektioner, udskiftning af udstyr eller i forbindelse med Smart Check-In Appens modernisering eller udvidelseskrav. Kunden er ikke berettiget til nogen form for vederlag/erstatning for sådanne perioder med manglende tilgængelighed. 

  2. ANSVAR  

   Tedee er ikke ansvarlig for skader, der skyldes Kundens eller tredjemands fejl, herunder navnlig skader:  
   • som følge af manglende evne til at opfylde en kontrakt eller levere en tjeneste på grund af falske data eller en overfyldt e-mailboks eller andre omstændigheder, der umuliggør levering af funktionaliteter i Smart Check-In-appen;  
   • der opstår i forbindelse med ophør af levering af Smart Check-In-appen eller sletning af Smart Check-In-appen, som opstod som følge af Kundens overtrædelse af Reglerne;  
   • forvoldt tredjemand som følge af Kundens brug af Smart Check-In Appen på en måde, der er i strid med Reglerne, gældende lov eller Kundens overtrædelse af loven eller tredjemands rettigheder;  
   • forårsaget af information eller materiale, der er downloadet eller sendt via internettet af kunden; 
   • som følge af handlinger eller undladelser fra tredjeparter, der ikke er relateret til Kunden eller Tedee;  
   • som følge af, at afsendelse af meddelelser til den e-mailadresse, som kunden har angivet, blokeres af mailserveradministratorer, eller at e-mails slettes eller blokeres af software, der er installeret på den enhed, som kunden bruger, i videst muligt omfang tilladt ved lov. 
    Tedee er ikke ansvarlig for forstyrrelser, herunder afbrydelser i funktionen af Smart Check-In Appen på grund af force majeure, ulovlige handlinger fra dens brugere eller tredjeparter eller inkompatibilitet af Smart Check-In Appen med Kundens tekniske infrastruktur. 

  3. INGEN OVERFØRSEL AF RETTIGHEDER 

   Medmindre andet er angivet, er indholdet af Smart Check-In App, data, herunder software, samt dets udseende, funktionelle layout, indhold og grafiske elementer og databaser, uanset deres art, format og metode til lagring eller præsentation, Tedees eksklusive ejendom.  
   Ingen overførsel, tildeling eller licens af rettigheder under noget patent eller copyright eller til nogen intellektuel ejendomsret, proprietær information og/eller forretningshemmelighed er foretaget eller skal antydes af disse regler, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri. 

  4. INGEN GARANTI  

   Tedee giver ingen garanti og fraskriver sig udtrykkeligt alle udtrykkelige og underforståede garantier med hensyn til Smart Check-In-appen, alle funktioner og tjenester, der udføres eller leveres af eller via Smart Check-In-appen, herunder, uden begrænsning, alle garantier for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse, og fraskriver sig alt ansvar for applikationens fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed, rettidighed, sikkerhed eller pålidelighed, at Smart Check-In-appen vil opfylde kundens krav eller være tilgængelig på en uafbrudt, sikker eller fejlfri basis, eller at defekter vil blive rettet.  
   I det omfang det ikke er forbudt ved lov, vil Tedee eller nogen af dets ledere, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige over for kunden eller nogen anden for personskade eller nogen direkte, indirekte, tilfældig, speciel, eksemplarisk, følgeskade, straf, moralsk eller anden skade (herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller data, goodwill eller andre immaterielle tab) uden hensyn til handlingsform og uanset om det er i kontrakt, erstatning, uagtsomhed, strengt ansvar eller enhver anden juridisk teori, der opstår som følge af eller i forbindelse med Smart Check-In-appen, enhver funktionalitet, service eller tredjepartsindhold, herunder indhold på eller adgang til via Smart Check-In-appen eller enhver applikation, hjemmeside eller dokument, der er linket til, eller enhver kopiering, visning eller brug heraf. 

 4. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

  1. GÆLDENDE LOV 

   Alle tvister i forbindelse med regulativerne eller de juridiske forhold, der er beskrevet deri, er underlagt lovgivningen i Polen og polske domstole, medmindre ubetinget bindende lovbestemmelser foreskriver andet. 

  2. FULDSTÆNDIGHED  

   Hvis nogen af bestemmelserne i regulativet ændres eller erklæres ugyldige ved en afgørelse truffet af en kompetent myndighed eller domstol, skal alle andre bestemmelser i regulativet forblive i kraft og bindende. 

  3. ÆNDRINGER  

   Tedee har ret til at ændre Smart Check-In Appen til enhver tid og i ethvert omfang. Tedee har også ret til at ændre Reglerne efter behov. Kunden vil blive informeret om eventuelle ændringer i Reglerne via en meddelelse pr. e-mail eller direkte i Smart Check-In Appen. 

  4. IKRAFTTRÆDEN 

   Forordningerne træder i kraft den 1. juni 2023.